Láma­vi­ca STU pri­ne­sie skve­lú zába­vu a vyni­ka­jú­ci line-up

Zuzana Kotuliaková / 4. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: archív STU

Už ten­to štvr­tok 6.4. 2017si v Inche­ba Expo Aré­ne budeš môcť vypo­čuť kape­ly ako Hor­ký­že Slí­že, Pole­mic, legen­dár­nu crew cha­la­nov z H16: Oti­sa, Ciga a DJa Gri­ma­sa.

Po vypre­da­nej Beánii STU v Bra­ti­sla­ve, orga­ni­zá­to­ri ten­to rok pri­chá­dza­jú s nie­koľ­ký­mi novin­ka­mi a vylep­še­nia­mi:

O skve­lý záži­tok z kon­cer­tov sa posta­rá nový dodá­va­teľ ozvu­če­nia, kto­rý si pre náv­štev­ní­kov pri­pra­vil naozaj kva­lit­ný zvu­ko­vý sys­tém a neví­da­né sve­tel­né efek­ty. Samoz­rej­mos­ťou bude aj lives­tre­am z podu­ja­tia, kto­rý bude­te môcť sle­do­vať na ofi­ciál­nej fan­pa­ge www.facebook.com/beaniaSTU.
O bez­peč­nosť všet­kých náv­štev­ní­kov sa posta­rá SBS VIP Secu­ri­ty, kto­rá má boha­té skú­se­nos­ti z mno­hých hudob­ných fes­ti­va­lov po celom Slo­ven­sku ako aj v zahra­ni­čí.

foto: archív STU

Ten­to rok na teba neča­ka­jú žiad­ne rady, vďa­ka 3 samos­tat­ným vstu­pom, kto­ré budú jas­ne vyzna­če­né LED panel­mi a k nové­mu vstu­pu tak­tiež pri­bud­ne ďal­šia šat­ňa.
Okrem skve­lé­ho hudob­né­ho zážit­ku si môžeš odniesť aj skve­lé výhry z tom­bo­ly od zľa­vo­vé­ho por­tá­lu Zľa­vo­mat v hod­no­te 500 €.

Na podu­ja­tie sa pohodl­ne dostat­neš s taxi spo­loč­nos­ťou Uber, kto­rá poskyt­la pre všet­kých zľa­vo­vé kupó­ny. V prí­pa­de prvej regis­trá­cie zís­kaš s pro­mo kódom LSTU8 zľa­vu 8 eur na prvú jaz­du, ak si už regis­tro­va­ný pou­ží­va­teľ, tak zís­kaľ 25% zľa­vu na 2 jaz­dy s pro­mo kódom LSTU­17.

Akcia je pri­már­ne urče­ná pre štu­den­tov STU, ale pokiaľ si z inej ško­ly ale­bo už neštu­du­ješ, môžeš prí­sť aj ty. Lís­t­ky si však zabez­peč čím skôr, pre­to­že z dôvo­du zvý­še­nia kom­for­tu je kapa­ci­ta Láma­vi­ce STU ten­to rok obme­dze­ná na 3500 náv­štev­ní­kov.

foto: archív STU

Čo sa týka spo­mí­na­ných lís­tkov, v pred­pre­da­ji sa prvých 1000 ks pre­dá­va za zvý­hod­ne­ných 9 €, zvyš­ných 2000 kusov iba za 12 €. No a pokiaľ sa cítiš ako V.I.P môžeš si zaob­sta­rať jeden z 500 V.I.P lís­tkov, kto­ré­ho cena je 15 €. Na mies­te za lís­t­ky zapla­tíš o pár eur viac – 14 € za nor­mál­ny a 19 € za V.I.P.
Line­up:

20:00 – 21:30 DJ Kajo
21:30- 22:30 Pole­mic
23:00 – 00:00 Hor­ky­ze Slí­že
00:00 – 1:00 H16(CIGO, OTIS)
1:00 – 3:00 DJ Milan lies­kov­sky
3:00- 5:00 DJ EMTY­DEE

Láma­vi­ca STU: Video

Pro­mo­vi­deo na Láma­vi­cu STU. Hor­ký­že slíže,Polemic,Milan Lies­kov­sky, EMTY­DEE, cha­la­ni z H16. Vstup od 9 eur. Viac info o akcii tu : Láma­vi­ca STU 6.4 Inche­ba expo Bra­ti­sla­va

Gep­la­atst door Beánia STU op zon­dag 19 maart 2017

Pred­pre­daj vstu­pe­niek pre­bie­ha na webe www.lamavicastu.sk a na inter­ná­toch a fakul­tách STU. Pres­né ter­mí­ny a mies­ta sa dozvieš na ofi­ciál­nej strán­ke uda­los­ti.

Láma­vi­ca STU 6.4. Inche­ba Expo Aré­na. Viac info na sociál­nych sie­ťach even­tu – Face­bo­ok fan­pa­ge  a Ins­ta­gram Beánia STU.

Pozri si, ako to vyze­ra­lo na pre­chá­dza­jú­cej akcii z diel­ne orga­ni­zá­to­rov — Beánií STU: TU

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)