Las Vegas začína mys­lieť eko­lo­gicky a inšta­luje svetlá, ktoré sa spúš­ťajú chô­dzou

Michaela Líšková / 11. november 2016 / Eko

EnGoP­LA­NET pred­sta­vuje nové solárno-kine­tické lampy.

Kto bol vo Vegas, ten vie, že tmavý kút tam nájde len s ťaž­kos­ťami. A kto nebol, ten určite pozná foto­gra­fie tohto pre­slá­ve­ného mesta. Koniec kon­cov, celé Spo­jené štáty sú neslávne známe svo­jou bez­o­hľad­nos­ťou k využí­va­niu ener­gie. Las Vegas je okrem kasín známe svet­lami, ktoré sú doslova na kaž­dom kroku. Svet­lami, ktoré svie­tia a nikdy nez­ha­sí­najú.

Ale pozor!
las-vegas-solar-streetlights-1020x530
Las Vegas začína pomaly pre­svied­čať o opaku a pri­chá­dza s eko­lo­gic­kým pou­lič­ným osvet­le­ním. Vysvie­tené kasína tento pokrok, bohu­žiaľ, ešte nezas­ti­hol, ale časom možno dôjde aj k tomu.
Mesto teraz celému svetu ukážu silu kine­tic­kej ener­gie a fakt, že taký jed­no­du­chý akt ako oby­čajná chô­dza, môže vyrie­šiť prob­lém emi­sií pri spot­rebe elek­triny. Inak pove­dané, kine­tická ener­gia môže byť sku­toč­ným rie­še­ním úniku oxidu uhli­či­tého do ovzdu­šia, ktorý spô­so­buje glo­bálne otep­lo­va­nie.

received_10153992927631592-1020x610

Takže sa mesto roz­hodlo inšta­lo­vať vôbec prvé pou­ličné lampy, ktoré fun­gujú na báze pomoci chod­cov. Spo­loč­nosť EnGoP­LA­NET sa spo­jili s mes­tom Las Vegas a na Boul­der plaza V Arts Dis­tricts inšta­lo­vali pou­ličné svetlá, ktoré sú „pohá­ňané“ solár­nymi panelmi A van­kú­šikmi spra­cú­va­jú­cimi kine­tickú ener­giu.

received_10153992926476592-1020x610

Aby sme mestu úplne nek­riv­dili, mimo cen­tra, ktoré je hlav­nou turis­tic­kou atrak­ciou, sa Las Vegas snaží a svo­jimi LEED budo­vami, solár­nymi pro­jektmi, vod­nou rekul­ti­vá­ciou, alter­na­tív­nym pali­vom či novými udr­ža­teľ­nými lam­pami snaží viesť cestu k lep­šej budúc­nosti. A na tú roz­hodne treba brať ohľad. EnGoP­LA­NET tvrdí, že celo­sve­tovo sa ročne minie viac ako 40 miliárd ame­ric­kých dolá­rov (tak­mer 37 miliárd eur) len na náklady spo­jené s ener­giou, ktorá je potrebná na vyše 300 mili­ó­nov bež­ných pou­lič­ných lámp. A práve toto množ­stvo lámp vedie k viac ako 100 mili­ó­nom ton oxidu uhli­či­tého ročne vypúš­ťa­ním do ovzdu­šia.

received_10153992926501592-1020x610

Práve preto sa sú tieto solárno-kine­tické pou­ličné lampy obrov­skou prí­le­ži­tos­ťou pre všetky mestá, ktoré sa sna­žia ísť „zele­nou“ ces­tou, dosiah­nuť nulové emi­sie a schop­nosť môcť sa spo­ľa­hnúť na obno­vi­teľnú ener­giu. EnGoP­LA­NET chce okrem toho pri­niesť takéto svetlo aj 1,4 miliárd ľuďom, ktorí nemajú žiadne pou­ličné osvet­le­nie. Začali preto s cro­wd­foun­din­go­vou kam­pa­ňou na Indie­gogo, do kto­rej sa môžeš zapo­jiť aj ty, aby vyzbie­rali peniaze na tento pro­jekt a pomohli tam 10 afric­kým dedi­nám.

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com/advantage

Pridať komentár (0)