Last Call: Inter­net of Things Hac­kat­hon už zaj­tra!

Lukáš Gašparík / 17. marca 2016 / Business

Zúčastni sa na IoT hac­ka­tone a môžeš vytvo­riť svoj vlastný IoT pro­jekt. Experti Mic­ro­softu ti budú radiť a pomá­hať!

Inter­net of Things (IoT) bude podľa via­ce­rých pred­po­vedí jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších tech­no­lo­gic­kých sme­rov blíz­kej budúc­nosti. IoT sa dyna­micky roz­víja nie­len v pries­to­roch veľ­kých firiem, ale najmä star­tu­pov. Po rokoch štú­dii a nere­a­li­zo­va­ných kon­cep­tov, ktoré uká­zali aké ino­va­tívne môže byť pre­po­je­nie oby­čaj­ných vecí okolo nás s mobil­nými zaria­de­niami a inter­ne­tom, sme na prahu maso­vého nástupu IoT tech­no­ló­gii do kaž­do­den­ného života.

Pokles cien tech­no­ló­gii, cloud, ako aj jed­no­du­chosť vývoja stoja za zro­dom nápa­dov, kon­cep­tov a star­tu­pov, kde IoT je jad­rom biz­nisu. Inter­net vecí (IoT) spája zaria­de­nia, sen­zory, cloud a údaje.

WP_20150430_08_25_35_Pro

Hac­kat­hon ilus­tračná fotka

IoT hac­ka­ton sa koná súčasne v 16 kra­ji­nách. Buď súčas­ťou nie­čoho veľ­kého, spoj sa s vývo­jarmi a pozri si pro­jekty z celej stred­nej a východ­nej Európy.

Čo je IoT hac­ka­ton? Maš nápad, kon­cept, hotovú IoT apli­ká­ciu? Počas 48 hodín sa môžeš výrazne pohnúť so svo­jim nápa­dom. Na mieste bude via­cero odbor­ní­kov z rôz­nych oblastí (HW, cloud, dáta, prog­ra­mo­va­nie). Pri­nes svoje rie­še­nie alebo len nápad a note­book a pomôžu ti s ďal­šími krokmi. Každý účast­ník obdrží aj cloud služby v hod­note 100USD. Je už len na tvo­jej pred­sta­vi­vosti, čo všetko sa tak dá dosiah­nuť. Experti ti radami a skú­se­nos­ťami, priamo na hac­ka­tone pomôžu vytvo­riť čo naj­väč­šiu časť tvojho pro­jektu. Účasť na hac­ka­tone je zadarmo a je pod­mie­nená len regis­trá­ciou.

image001

Neza­budni už zaj­tra v pries­to­roch Mic­ro­soft Slo­va­kia na Prie­voz­skej 4D, už o 10.00.

zdroj foto­gra­fií: microsoft.com

Pridať komentár (0)