Last Call: Inter­net of Things Hac­kat­hon už zaj­tra!

Lukáš Gašparík / 17. marca 2016 / Business

Zúčast­ni sa na IoT hac­ka­to­ne a môžeš vytvo­riť svoj vlast­ný IoT pro­jekt. Exper­ti Mic­ro­sof­tu ti budú radiť a pomá­hať!

Inter­net of Things (IoT) bude pod­ľa via­ce­rých pred­po­ve­dí jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších tech­no­lo­gic­kých sme­rov blíz­kej budúc­nos­ti. IoT sa dyna­mic­ky roz­ví­ja nie­len v pries­to­roch veľ­kých firiem, ale naj­mä star­tu­pov. Po rokoch štú­dii a nere­a­li­zo­va­ných kon­cep­tov, kto­ré uká­za­li aké ino­va­tív­ne môže byť pre­po­je­nie oby­čaj­ných vecí oko­lo nás s mobil­ný­mi zaria­de­nia­mi a inter­ne­tom, sme na pra­hu maso­vé­ho nástu­pu IoT tech­no­ló­gii do kaž­do­den­né­ho živo­ta.

Pokles cien tech­no­ló­gii, cloud, ako aj jed­no­du­chosť vývo­ja sto­ja za zro­dom nápa­dov, kon­cep­tov a star­tu­pov, kde IoT je jad­rom biz­ni­su. Inter­net vecí (IoT) spá­ja zaria­de­nia, sen­zo­ry, cloud a úda­je.

WP_20150430_08_25_35_Pro

Hac­kat­hon ilus­trač­ná fot­ka

IoT hac­ka­ton sa koná súčas­ne v 16 kra­ji­nách. Buď súčas­ťou nie­čo­ho veľ­ké­ho, spoj sa s vývo­jar­mi a pozri si pro­jek­ty z celej stred­nej a východ­nej Euró­py.

Čo je IoT hac­ka­ton? Maš nápad, kon­cept, hoto­vú IoT apli­ká­ciu? Počas 48 hodín sa môžeš výraz­ne pohnúť so svo­jim nápa­dom. Na mies­te bude via­ce­ro odbor­ní­kov z rôz­nych oblas­tí (HW, cloud, dáta, prog­ra­mo­va­nie). Pri­nes svo­je rie­še­nie ale­bo len nápad a note­bo­ok a pomô­žu ti s ďal­ší­mi krok­mi. Kaž­dý účast­ník obdr­ží aj cloud služ­by v hod­no­te 100USD. Je už len na tvo­jej pred­sta­vi­vos­ti, čo všet­ko sa tak dá dosiah­nuť. Exper­ti ti rada­mi a skú­se­nos­ťa­mi, pria­mo na hac­ka­to­ne pomô­žu vytvo­riť čo naj­väč­šiu časť tvoj­ho pro­jek­tu. Účasť na hac­ka­to­ne je zadar­mo a je pod­mie­ne­ná len regis­trá­ci­ou.

image001

Neza­bud­ni už zaj­tra v pries­to­roch Mic­ro­soft Slo­va­kia na Prie­voz­skej 4D, už o 10.00.

zdroj foto­gra­fií: microsoft.com

Pridať komentár (0)