Legen­dárne anglické taxíky budú Hyb­ridy!

David / 2. novembra 2015 / Tech a inovácie

Lon­dýn nie je len jed­nou z naj­ruš­nej­ších a naj­frek­ven­to­va­nej­ších met­ro­pol sveta. Nie je známy len svo­jimi pamiat­kami, ale aj ničím iným. Legen­dár­nymi lon­dýn­skymi taxíkmi. Kto by si nech­cel vyskú­šať len tak máv­nuť rukou a nastú­piť. Lon­dýn­skymi uli­cami sa po novom budú pre­há­ňať vozy pod znač­kou Lon­don Taxi Com­pany, kon­krétne pôjde o model TX5.

SOM Z ČÍNY

Už nie­len hračky či tex­til, ale aj množ­stvo auto­mo­bi­lov v Európe pochá­dza z tejto ďale­kej kra­jiny. Dokonca aj nové taxíky pre Lon­dýn zabez­pe­čuje spo­loč­nosť Geely. Tá pre­in­ves­to­vala na svoju anglickú tová­reň až 300 mili­ó­nov libier, vďaka čomu si má nájsť prácu až 1 000 ľudí.

Model TX5 vychá­dza z pred­chodcu, ktorý drží tra­dí­cie a pri­po­mína modely spred celých desať­ročí. Oproti posled­nej gene­rá­cií je celé vozidlo dlh­šie a vyš­šie. Do šírky nena­rástlo z jed­ného pros­tého dôvodu, kvôli dob­rej ovlá­da­teľ­nosti v úzkych lon­dýn­skych ulič­kách. Auto je rov­nako o niečo prak­tic­kej­šie, nie­kdaj­šia kapa­cita 5 miest bola roz­ší­rená na 6 miest. Bato­žinu si ces­tu­júci odlo­žia už štan­dardne na brit­ské pomery, vedľa vodiča. Veľké zmeny sa diali aj pod kapo­tou. Cel­kom zmizli dies­lové motory, nový taxík bude hyb­rid. Základ bude tvo­riť bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­vaný ben­zí­nový štvor­va­lec, samoz­rejme dopl­nený o elek­tro­mo­tor. Kvôli prí­snym pred­pi­som, ktoré v budúc­nosti prav­de­po­dobne cel­kom vytla­čia z ulíc veľ­ko­miest bežné motory bude vozidlo schopné jazdy výlučne na elek­trický pohon.

London Taxi Comapany TX5

GLO­BÁLNE TAXI

Zau­jí­mavá je výrobná stra­té­gia auto­mo­bilky. Výrobná kapa­cita závodu, ktorú chce dosiah­nuť je totiž až 36 000 kusov, pri­čom pre Lon­dýn posta­čuje ročne 3 500 kusov. Zvyšné sa budú prav­de­po­dobne pre­dá­vať v ostat­ných sve­to­vých met­ro­po­lách. Kedy by sa mal nový taxík obja­viť v uli­ciach aj naos­tro? Odhady hovo­ria o roku 2017, čo pre auto­mo­bilku zna­mená dosta­točný pred­stih pri­pra­viť sa na naj­rôz­nej­šie tech­nické obme­dze­nia. Uvi­díme, ako sa bude novinke dariť pri plnení viac než ambi­ci­óz­neho pre­daj­ného plánu.

London Taxi Comapany TX5London Taxi Comapany TX5London Taxi Comapany TX5
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)