Legen­dár­ne anglic­ké taxí­ky budú Hyb­ri­dy!

David / 2. novembra 2015 / Tech a inovácie

Lon­dýn nie je len jed­nou z naj­ruš­nej­ších a naj­frek­ven­to­va­nej­ších met­ro­pol sve­ta. Nie je zná­my len svo­ji­mi pamiat­ka­mi, ale aj ničím iným. Legen­dár­ny­mi lon­dýn­sky­mi taxík­mi. Kto by si nech­cel vyskú­šať len tak máv­nuť rukou a nastú­piť. Lon­dýn­sky­mi uli­ca­mi sa po novom budú pre­há­ňať vozy pod znač­kou Lon­don Taxi Com­pa­ny, kon­krét­ne pôj­de o model TX5.

SOM Z ČÍNY

Už nie­len hrač­ky či tex­til, ale aj množ­stvo auto­mo­bi­lov v Euró­pe pochá­dza z tej­to ďale­kej kra­ji­ny. Dokon­ca aj nové taxí­ky pre Lon­dýn zabez­pe­ču­je spo­loč­nosť Gee­ly. Tá pre­in­ves­to­va­la na svo­ju anglic­kú tová­reň až 300 mili­ó­nov libier, vďa­ka čomu si má nájsť prá­cu až 1 000 ľudí.

Model TX5 vychá­dza z pred­chod­cu, kto­rý drží tra­dí­cie a pri­po­mí­na mode­ly spred celých desať­ro­čí. Opro­ti posled­nej gene­rá­cií je celé vozid­lo dlh­šie a vyš­šie. Do šír­ky nena­rást­lo z jed­né­ho pros­té­ho dôvo­du, kvô­li dob­rej ovlá­da­teľ­nos­ti v úzkych lon­dýn­skych ulič­kách. Auto je rov­na­ko o nie­čo prak­tic­kej­šie, nie­kdaj­šia kapa­ci­ta 5 miest bola roz­ší­re­ná na 6 miest. Bato­ži­nu si ces­tu­jú­ci odlo­žia už štan­dard­ne na brit­ské pome­ry, ved­ľa vodi­ča. Veľ­ké zme­ny sa dia­li aj pod kapo­tou. Cel­kom zmiz­li dies­lo­vé moto­ry, nový taxík bude hyb­rid. Základ bude tvo­riť bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­ný ben­zí­no­vý štvor­va­lec, samoz­rej­me dopl­ne­ný o elek­tro­mo­tor. Kvô­li prí­snym pred­pi­som, kto­ré v budúc­nos­ti prav­de­po­dob­ne cel­kom vytla­čia z ulíc veľ­ko­miest bež­né moto­ry bude vozid­lo schop­né jaz­dy výluč­ne na elek­tric­ký pohon.

London Taxi Comapany TX5

GLO­BÁL­NE TAXI

Zau­jí­ma­vá je výrob­ná stra­té­gia auto­mo­bil­ky. Výrob­ná kapa­ci­ta závo­du, kto­rú chce dosiah­nuť je totiž až 36 000 kusov, pri­čom pre Lon­dýn posta­ču­je roč­ne 3 500 kusov. Zvyš­né sa budú prav­de­po­dob­ne pre­dá­vať v ostat­ných sve­to­vých met­ro­po­lách. Kedy by sa mal nový taxík obja­viť v uli­ciach aj naos­tro? Odha­dy hovo­ria o roku 2017, čo pre auto­mo­bil­ku zna­me­ná dosta­toč­ný pred­stih pri­pra­viť sa na naj­rôz­nej­šie tech­nic­ké obme­dze­nia. Uvi­dí­me, ako sa bude novin­ke dariť pri plne­ní viac než ambi­ci­óz­ne­ho pre­daj­né­ho plá­nu.

London Taxi Comapany TX5London Taxi Comapany TX5London Taxi Comapany TX5
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)