Lekári v Banskej Bystrici používajú ako jediní na Slovensku pri operácii mozgu najmodernejší navigačný systém

Linda Cebrová / 13. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Vďaka naj­mo­der­nej­šej ne­uro­na­vi­gá­cii ne­uro­chi­rur­go­via z Ban­skej Bys­trice ope­rujú aj ná­dory a po­ško­dené cievy, na ktoré by si ešte pred ro­kom ne­trúfli
  • Ne­uro­na­vi­gá­cia no­vej ge­ne­rá­cie stála 673-ti­síc eur
  • Do­po­siaľ s ňou odo­pe­ro­vali už 140 pa­cien­tov
zdroj: fnspfdr.sk,RTVS
  • Vďaka naj­mo­der­nej­šej ne­uro­na­vi­gá­cii ne­uro­chi­rur­go­via z Ban­skej Bys­trice ope­rujú aj ná­dory a po­ško­dené cievy, na ktoré by si ešte pred ro­kom ne­trúfli
  • Ne­uro­na­vi­gá­cia no­vej ge­ne­rá­cie stála 673-ti­síc eur
  • Do­po­siaľ s ňou odo­pe­ro­vali už 140 pa­cien­tov

Ope­rá­cie na mozgu pat­ria me­dzi naj­ná­roč­nej­šie chi­rur­gické vý­kony. Aj naj­men­šia od­chýlka pri po­hybe ná­stroja v štruk­tú­rach mozgu by mohla mať pre pa­cienta fa­tálne ná­sledky v po­dobe straty reči, zraku alebo ochr­nu­tia časti tela.

Pri od­strá­není ná­doru v mozgu alebo pri inom prob­léme, po­máha le­ká­rom v Ro­ose­vel­to­vej ne­moc­nici naj­mo­der­nejší na­vi­gačný sys­tém Ste­alth­Sta­tion S8. Na­vi­gačný sys­tém im umož­ňuje presne lo­ka­li­zo­vať ana­to­mické štruk­túry, pre­cízne sa do­stať na miesto ope­rač­ného zá­kroku a v sú­čin­nosti so zo­bra­zo­va­cím sys­té­mom do­slova ve­die le­kára na po­trebné miesto s ab­so­lút­nou pres­nos­ťou.

zdroj: fnspfdr.sk

„Ope­rá­cie mozgu sú aj osem ho­dín trva­júce vý­kony. Vý­ho­dou no­vej tech­no­ló­gie je aj to, že skrá­tili dĺžku ope­rá­cie. Ďal­šie vý­hody pri­náša pa­cien­tom v po­dobe krat­šej hos­pi­ta­li­zá­cie a rých­lej­šej re­kon­va­les­cen­cie,“ vy­svet­ľuje Ján Šu­laj, pred­nosta Ne­uro­chi­rur­gic­kej kli­niky SZU.

zdroj: fnspfdr.sk

„Na­vi­gá­cia patrí vo vy­spe­lých kra­ji­nách k štan­dard­nému vy­ba­ve­niu ne­uro­chi­rur­gic­kých pra­co­vísk a trend je taký, že ope­ro­vať mo­zog bez po­u­ži­tia tejto tech­no­ló­gie by v bu­dúc­nosti už ne­mu­selo byť po­va­žo­vané za lege ar­tis,“ do­pĺňa pred­nosta.

Sys­tém fun­guje po­dobne ako GPS na­vi­gá­cia. Na­miesto mapy sa le­ká­rom zo­bra­zuje mo­zog pa­cienta s presne na­plá­no­va­nými bodmi ope­rač­ného zá­kroku. Na ich ur­če­nie slúži pred­chá­dza­júce na­sní­ma­nie po­mo­cou zo­bra­zo­va­cieho sys­tému (CT, mag­ne­tická re­zo­nan­cia lebo obe spo­ločne), pri­čom tieto/snímky sa po­sie­lajú priamo do na­vi­gač­ného sys­tému na ope­rač­nom sále.

zdroj: fnspfdr.sk

„Po­dobne ako v aute – po za­de­fi­no­vaní cieľa sys­tém určí cestu a na­ve­die nás presne na sta­no­vený cieľ. Ak by sme, ob­razne po­ve­dané, zišli zo správ­nej cesty, tak nás sys­tém in­tra­ope­rač­ného mo­ni­to­ringu, ktorý sa vy­užíva spolu s na­vi­gá­ciou, okam­žite upo­zorní,“ vy­svet­ľuje pro­fe­sor Ga­landa, za­kla­da­teľ ne­uro­chi­rur­gie vo FNsP F. D. Ro­ose­velta, ktorý ope­rá­cie s po­mo­cou ne­uro­na­vi­gá­cie za­vá­dzal ako prvý v SR.

zdroj: fnspfdr.sk

„Ne­uro­chi­rur­gia patrí me­dzi naše nosné me­di­cín­ske prog­ramy a te­ším sa, že sa nám po­da­rilo ako pr­vým na Slo­ven­sku zís­kať pre na­šich pa­cien­tov túto naj­mo­der­nej­šiu tech­no­ló­giu. V na­šej ne­moc­nici pra­cujú špič­koví od­bor­níci, ale na po­sky­to­va­nie kva­lit­nej zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti po­tre­bujú aj vy­ba­ve­nie, ktoré drží krok s naj­nov­šími me­di­cín­skymi trendmi,“ pri­bli­žuje Mi­riam La­pu­ní­ková, ge­ne­rálna ria­di­teľka ne­moc­nice.

Kom­plexný ne­uro­na­vi­gačný in­teg­ro­vaný sys­tém na ne­uro­chi­rur­gické zá­kroky sa skladá zo sied­mych kom­po­nen­tov a v ban­sko­bys­tric­kej ne­moc­nici ho po­u­ží­vajú od marca 2018. Ob­sta­rá­va­cia cena sys­tému bola 673 tis. Eur bez DPH. Ne­moc­nica ná­kup fi­nan­co­vala z ka­pi­tá­lo­vých vý­dav­kov Mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva SR.

Pridať komentár (0)