Lekári zo Slovenska po prvýkrát operovali unikátnou metódou

  • Pacient bol pri operácii v celkovej anestézii
  • Operácia trvala dve hodiny a bola bez komplikácií
ope
pixabay.com
  • Pacient bol pri operácii v celkovej anestézii
  • Operácia trvala dve hodiny a bola bez komplikácií

Lekári z bratislavského Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) operovali po prvý raz v česko-slovenskom regióne mozgové tepny 35-ročného pacienta s mozgovou aneuryzmou unikátnym spôsobom. Ten spočíval vo použití špeciálneho zariadenia, ktoré museli odborníci použiť pre komplikované anatomické pomery výdute v mozgu. TASR o tom informovala špecialistka marketingovej komunikácie centra Dobroslava Krajačičová.

zdroj: pixabay.com

Tím intervenčných neurorádiológov operoval pacienta pomocou najmodernejšieho implantovateľného zariadenia pCONUS2. „Toto inovatívne zariadenie umožňuje intervenčným neurorádiológom vyradenie aneuryzmy z obehu bez uzáveru dôležitých tepien v jej bezprostrednom okolí, s elimináciou rizika následného mozgového infarktu,“ priblížili lekári.

Pacient bol pri operácii v celkovej anestéze. Operácia trvala dve hodiny a bola bez komplikácií. Ako dodali, mozgová výduť bola kompletne uzatvorená.

Cen­trum so špič­ko­vou zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou

Cen­trum pre moz­gové prí­hody a in­far­kty srdca v Bra­ti­slave sa špe­cia­li­zuje na liečbu týchto ocho­rení v akút­nom stave. Na­chá­dzajú sa tu lôžka, ope­račné sály a su­per­mo­derné prí­stroje na včasné diag­nos­ti­ko­va­nie prob­lému. Ty­pic­kým prí­kla­dom je mo­derné CT-čko, ktoré vy­ža­ruje až o 50-75 % me­nej ra­diá­cie v po­rov­naní so štan­dard­nými CT prí­strojmi. Tento prí­stroj je pres­nejší, a tak do­káže od­ha­liť prí­padný prob­lém omnoho skôr.

zdroj: pixabay.com

O pa­cien­tov sa po­stará cel­kovo 34 od­bor­ní­kov. Tím tvo­ria Slo­váci a ich ko­le­go­via z Česka, ktorí majú ok­rem iného s roz­be­hom po­dob­ných cen­tier skú­se­nosti z Bul­har­ska. Celé zo­sku­pe­nie ve­die skú­sený in­ter­venčný rá­di­ológ MUDr. Ivan Vu­lev. Každý je­den po­is­tený pa­cient má ná­rok na bez­platné vy­šet­re­nie.

Na Slo­ven­sku je ta­kýchto za­ria­dení málo a na jedno pri­padá 980 000 ľudí. Pre po­rov­na­nie, v Bul­har­sku pri­padá na jedno ta­kéto cen­trum 250 000 oby­va­te­ľov. Práve preto sa plá­nuje ot­vo­re­nie ďal­šieho cen­tra na vý­chod­nom Slo­ven­sku, a to v prie­behu nie­koľ­kých me­sia­cov až jed­ného roka.

zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech