Lenivá kuchárka: V kuchyni som sa motala neustále, ale hlavne za účelom uchmatnutia si niečoho pod zub

Zuzana Kaššáková / 31. októbra 2017 / Rozhovory

Ve­ro­nika sa od ma­lička mo­tala v ku­chyni – aby si uchmatla niečo pod zub. K va­re­niu váž­nej­šie „pri­čuchla“, až keď sa od­sťa­ho­vala od ro­di­čov a za­čala če­liť si­tu­ácii „čo bu­dem jesť?“ Od pr­vých me­nej úspeš­ných po­ku­sov sa vy­pra­co­vala až k fo­odb­logu Le­nivá ku­chárka, ktorý tento rok do­konca vy­hral sú­ťaž Blo­ger roka!

zdroj: facebook.com/facebook.com

Ve­ro­nika sa od ma­lička mo­tala v ku­chyni – aby si uchmatla niečo pod zub. K va­re­niu váž­nej­šie „pri­čuchla“, až keď sa od­sťa­ho­vala od ro­di­čov a za­čala če­liť si­tu­ácii „čo bu­dem jesť?“ Od pr­vých me­nej úspeš­ných po­ku­sov sa vy­pra­co­vala až k fo­odb­logu Le­nivá ku­chárka, ktorý tento rok do­konca vy­hral sú­ťaž Blo­ger roka!

Ve­ro­nika, ty si si za­lo­žila fo­odb­log Le­nivá ku­chárka. Na úvod nám pro­sím pre­zraď, kedy si sa roz­hodla tento blog o va­rení za­lo­žiť a čo ťa k tomu viedlo?

Fo­odb­log Le­nivá ku­chárka vzni­kol v sep­tem­bri 2015, pár me­sia­cov po pre­sťa­ho­vaní do Bra­ti­slavy. Zmena byd­liska a kaž­do­denné rie­še­nie jedla viedlo k via­ce­rým po­kus-omy­lov, ale zá­ro­veň aj k ne­sku­točne chut­ným vý­tvo­rom, ktoré sa mi nie­kedy po­da­rili uva­riť/upiecť.

V zá­lož­kách a wor­do­vých sú­bo­roch sa mi za­čalo ko­piť čo­raz viac re­cep­tov, a tak som si po­ve­dala, že pri­šiel ten správny čas pris­pieť svo­jou troš­kou do fo­odb­log­ger­ského sveta. Mo­jou hlav­nou mo­ti­vá­ciou bolo uká­zať ľu­ďom od­skú­šané re­cepty a vy­da­rené kom­bi­ná­cie in­gre­dien­cií, vý­sled­kom kto­rých sú prázdne ta­niere a ra­dosť z čerstvého, doma pri­pra­ve­ného jedla.

Ako si sa do­stala k va­re­niu? Bola si od ma­lička to diev­čatko, ktoré sa mo­talo ma­mine v ku­chyni?

V ku­chyni som sa mo­tala ne­us­tále, ale hlavne za úče­lom uchmat­nu­tia si nie­čoho pod zub. :) Veľmi dlho som sa ku va­re­niu/pe­če­niu ne­mala, ak sa ne­po­číta vy­prá­ža­nie rez­ňov a umý­va­nie ria­dov. Ne­skôr prišli prvé pe­čiace po­kusy s mo­jou star­šou ses­trou Mo­ni­kou, ktoré skon­čili ka­ta­stro­fou, keď nám vy­te­kali ko­láče z fo­riem a ob­ho­reli misky. :) Dnes na tieto si­tu­ácie spo­mí­name s úsme­vom a te­šíme sa z toho, že sme v učení zo­trvali a máme za se­bou už aj ne­jaké úspe­chy.

Tvoj blog sa volá Le­nivá ku­chárka. Prečo ta­kýto ná­zov?

Z dvoch dô­vo­dov. Pr­vým z nich je môj kaž­do­denný boj s le­ni­vos­ťou a prok­ras­ti­ná­ciou, kedy sa mu­sím do­slova nú­tiť niečo spra­viť, na dru­hej strane ak ide o jedlo, do­ká­žem prejsť aj po­lo­vicu mesta, len aby som zo­hnala peknú re­bar­boru do ko­láča.

Dru­hým, troška me­nej pro­zaic­kým dô­vo­dom je moja snaha uká­zať všet­kým nad­še­ným i plne vy­ťa­že­ným ľu­ďom, že od pre­ko­na­nia po­hodl­nosti a zvyku na­ku­po­vať po­lo­to­vary si môžu jed­no­du­cho, zdravo a chutne na­va­riť aj doma. Z toho dô­vodu sa sna­žím pri­dá­vať jed­no­du­ché, rýchle a zdravé re­cepty zo se­zón­nych, do­stup­ných a kva­lit­ných in­gre­dien­cií od lo­kál­nych vý­rob­cov.

Máš ne­jakú vec alebo in­gre­dien­ciu, bez kto­rej sa v ku­chyni ne­za­obí­deš?

Hmmm. Keďže pe­čiem veľa slad­kých ko­lá­či­kov, väč­ši­nou ne­smie v mo­jej chlad­ničke chý­bať mas­car­pone, ri­cotta a tva­roh. Z ko­re­nín je to zase kur­kuma a čierne ko­re­nie, ktoré pri­dá­vam do tak­mer kaž­dého jedla. A ne­smiem za­bud­núť na vaj­cia a maslo!

Tvoje fotky je­dál do­ka­zujú, že si nie­len ši­kovná ku­chárka, ale aj fo­to­grafka. Kde si sa na­učila tak pekne fo­tiť?

Ďa­ku­jem! Čo sa týka fo­to­gra­fo­va­nia, čaká ma ešte dlhá cesta plná ob­ja­vo­va­nia, v čom spo­číva čaro za­chy­te­nia oka­mihu a vy­tvo­re­nia ná­lady a po­ci­tov, ktoré do­slova sá­lajú z kaž­dej fo­to­gra­fie. Fo­tiť som sa ne­učila ni­kde, bolo to skôr o stá­lom skú­šaní, čí­taní rôz­nych člán­kov a po­ze­raní zá­klad­ných tu­to­riá­lov na You­Tube. Zá­klad ale spo­číva najmä v tom, aby sa­motné jedlo vy­ze­ralo chutne ešte pred­tým, než ho vô­bec za­čnem fo­tiť. A svetlo, pekný pod­klad a do­pl­nky vy­tvá­ra­júce at­mo­sféru sú ta­kisto vý­znamné kom­po­nenty. Fo­to­apa­rát podľa môjho ná­zoru nie je až tak dô­le­žitý, na­koľko ja sama fo­tím s jed­ným z naj­lac­nej­ších fo­to­apa­rá­tov so zá­klad­ným ob­jek­tí­vom. Do­bu­dúcna by som rada pre­šla na zrkad­lovku, ak sa mi na ňu po­darí na­šet­riť. :)

Kva­lita po­tra­vín je už zo­pár ro­kov veľmi dis­ku­to­va­nou té­mou na Slo­ven­sku. Mnohé po­tra­vi­nové škan­dály pri­nú­tili ľudí viac sle­do­vať, čo kon­zu­mujú. Cí­tiš aj ty ne­jaký po­sun v stra­vo­vaní Slo­vá­kov? Po­ze­ráš na po­tra­viny, ktoré na­ku­pu­ješ a po­u­ží­vaš pri va­rení?

Čo sa týka stra­vo­va­nia nás Slo­vá­kov mám taký po­cit, že sem pri­chá­dzajú vo vl­nách vždy ne­jaké trendy. A väč­šina z nás na tieto vlny aj na­skočí, keďže každý z nás si chce tro­cha za­sur­fo­vať. :) Nie­ktoré trendy sú pros­pešné viac, iné me­nej, chvíľku tu dosť in­ten­zívne fi­čalo raw, acai, chia se­mienka, ko­ko­sový olej a pe­če­nie s kvás­kom (kvá­sok pod­po­ru­jem všet­kými de­sia­timi). Ja sa sna­žím ne­pod­ľa­hnúť žiad­nym tren­dom v ob­lasti stra­vo­va­nia a ísť zla­tou stred­nou ces­tou sed­liac­keho roz­umu.

Pri na­ku­po­vaní sa pod­robne po­ze­rám na to, čo si vkla­dám do ná­kup­ného ko­šíka, pre­tože moje roz­hod­nu­tia ne­ovp­lyv­ňujú len mňa, ale aj ďal­ších ľudí, ktorí sa na vý­robe da­nej po­tra­viny po­die­ľali, a ktorí sa budú po­die­ľať na lik­vi­dá­cii jej obalu. Po­ze­rám sa teda nie­len na kva­litu a zlo­že­nie sa­mot­nej po­tra­viny, ale aj na to, kto je jej vý­rob­com a v čom je za­ba­lená. Uve­do­melé na­ku­po­va­nie, ktoré za­hŕňa aj snahu mi­ni­ma­li­zo­vať množ­stvo vy­pro­du­ko­va­ného od­padu, stop plas­to­vým taš­kám a žiadne vy­ha­dzo­va­nie jedla by malo byť sna­hou kaž­dého z nás.

Čo si mys­líš o stra­vo­va­cích ná­vy­koch Slo­vá­kov?

Nech­cem zo­vše­obec­ňo­vať, ale na zá­klade toho, čo vi­dím, si mys­lím, že je tu pries­tor na zlep­še­nie. Stra­vo­va­cie ná­vyky Slo­vá­kov sa lí­šia v zá­vis­losti od veľ­kosti príj­mov, ale aj do­stup­nosti kva­lit­ných in­gre­dien­cií a množ­stva času, ktorý sme ochotní ve­no­vať príp­rave jedla. Líši sa to od zá­padu na vý­chod, na zá­pade si čas­tej­šie do­pra­jeme jedlo v re­štau­rá­cii, väč­ši­nou si však ne­mô­žeme do­priať lu­xus do­má­cej vy­pes­to­va­nej ze­le­niny a ovo­cia. Na vý­chod­nom a stred­nom Slo­ven­sku má na­opak tak­mer každý vlastnú záh­radu, v kto­rej si pes­tuje zá­kladné in­gre­dien­cie a jedlo v re­štau­rá­cii je skôr vý­ni­moč­nou prí­le­ži­tos­ťou než pra­vid­lom. Ne­ga­tívne hod­no­tím množ­stvo po­lo­to­va­rov a sla­de­ných vôd, ktoré často vi­dím v ná­kup­ných ko­ší­koch, fast­fo­ody a tra­dičné vy­prá­žané rezne a syry a tak­tiež ko­láče, ktoré ob­sa­hujú pal­mový alebo iný rast­linný tuk.

Ak tento roz­ho­vor čí­tajú “ku­chár­ski za­čia­toč­níci”, čo by si im od­ká­zala, ak chcú za­čať va­riť? Sú tvoje re­cepty na­toľko jed­no­du­ché, že by ich zvládli?

Milí ku­chár­ski za­čia­toč­níci, ak chcete va­riť, hlavne za­čnite. Prvé jedlo sa vám ne­musí hneď vy­da­riť, ale po ňom príde ďal­šie a ďal­šie a vy sa s kaž­dým ďal­ším kro­kom bu­dete stále zlep­šo­vať až sa do­sta­nete do bodu, kedy pre­sta­nete va­riť podľa re­cep­tov a za­čnete va­riť podľa ob­sahu va­šej chlad­ničky. A to je ten naj­lepší po­cit. Ak hľa­dáte in­špi­rá­ciu na to, ako za­čať, ur­čite na­kuk­nite na moju stránku, ve­rím, že si tu niečo náj­dete, a keďže moje re­cepty sú jed­no­du­ché, zvlád­nete ich ľa­vou za­dnou.

Aké máš plány do bu­dúc­nosti – vlastná ku­chár­ska kniha, re­štau­rá­cia, cuk­rá­reň alebo niečo iné?

Rada by som na­ďa­lej po­kra­čo­vala v blo­go­vaní a vy­tvá­raní jed­no­du­chých, rých­lych a zdra­vých re­cep­tov a vi­deo­re­cep­tov, zlep­šo­vala sa vo fo­to­gra­fo­vaní, v práci so so­ciál­nymi sie­ťami, a sa­moz­rejme, de­lila sa o svoju lásku k jedlu so všet­kými nad­šen­cami. Vlastná ku­chár­ska kniha a cuk­rá­reň či ka­via­reň sú jedny z mo­jich snov, ktoré by som si raz rada spl­nila. Do­vtedy by som rada pra­co­vala v ne­ja­kej cuk­rár­ničke s poc­ti­vou vý­ro­bou, zlep­šo­vala sa v pe­čení alebo pí­sala a tvo­rila pre ne­jaký food ma­ga­zín.

Čo je pre teba tvoj do­te­rajší naj­väčší úspech? Na čo si naj­viac hrdá?

Asi vý­hra I. miesta v sú­ťaži Blo­ger roka. Zna­me­nalo to pre mňa úžasnú spätnú väzbu od fa­nú­ši­kov, pria­te­ľov, zná­mych a od od­bor­nej po­roty, ktorá mi uká­zala, že moje hobby má zmy­sel. Tak­tiež som zis­tila, kde sú moje ne­dos­tatky a v čom by som sa mala zlep­šo­vať, na čom te­raz aj pra­cu­jem. Táto vý­hra, ale aj e-maily, správy a ko­men­táre od fa­nú­ši­kov a nad­šen­cov gas­tro­nó­mie mi po­má­hajú pre­ko­nať le­ni­vosť a po­chyb­nosti a „na­ko­pá­vajú“ ma vpred.

Spo­mí­naš si aj na “tra­pasy” v ku­chyni?

Sa­moz­rejme. Tých bolo veľa a ne­us­tále sa dejú. Ča­sto­krát je to tak, že keď sa mi chvíľku v pe­čení darí a ja sa za­čí­nam cí­tiť ako „gas­tro­bo­hyňa“, príde iná, oveľa dl­h­šia chvíľa, kedy to v mo­jej ku­chyni vy­zerá ako po vý­bu­chu, nič sa mi ne­darí, ko­láč sa nie a nie upiecť, cesto vy­ras­tie a po­tom spľasne, mäsko pri­horí a tie riady sa nie a nie umyť samé. :)

Ak by si si mala vy­brať jedno tvoje ob­ľú­bené jedlo, čo by to bolo?

Mo­men­tálne špa­gety ag­lio e olio, hlavne vďaka mo­jej sú­čas­nej za­mi­lo­va­nosti do ta­lian­skej ku­chyne. Sú veľmi jed­no­du­ché, pri­pra­vené v pod­state len z 3 in­gre­dien­cií, ktoré mám vždy doma a hlavne ne­sku­točne chutné a ľahké.

Ak ťa zau­jala Le­nivá ku­chárka a chceš sa viac in­špi­ro­vať pri tvo­jich ku­li­nár­skych vý­tvo­roch, ur­čite si klikni na jej blog.

Pridať komentár (0)