Leonar­do DiCap­rio sexu­ál­ne absti­nu­je, kým svet nepres­ta­ne byť závis­lý na fosíl­nych pali­vách

Kristína Vavrová / 3. apríla 2017 / Eko

zdroj: pinterest.com

Víťaz Osca­ra a veľ­ký envi­ron­men­tál­ny akti­vis­ta tak­to rea­gu­je na vyso­kú kon­cen­trá­ciu emi­sií uhlí­ka v pro­stre­dí a sna­ží pou­ká­zať na seri­óz­nosť situ­ácie.

Na nedáv­nej kon­fe­ren­cii v Amster­da­me sa herec vyjad­ril, že kli­ma­tic­ké zme­ny sú urgent­ná zále­ži­tosť, kto­rej v našej dobe čelí­me. Naz­na­čil, že pokiaľ to nezač­ne­me rie­šiť hneď teraz, o nie­koľ­ko desať­ro­čí bude ľud­stvo čeliť takým sucho­tám, hla­do­mo­ru a super­búr­kam, kto­ré sú teraz pred­me­tom naj­hor­ších kata­stro­fic­kých fil­mov.

zdroj: pinterest.com

DiC­pa­rio pro­stred­níc­tvom absti­nen­cie od sexu, kto­rý si, ako sám pove­dal, ino­ke­dy veľ­mi rád uží­va, naz­na­ču­je, že veľ­ké osob­né obe­ty sú nie­ke­dy nevy­hnut­né pre väč­šie dob­ro. Dokon­ca sa zavia­zal nosiť pás cud­nos­ti vyro­be­ný z ume­lej kože.

zdroj: pinterest.com

Herec sa nechal počuť, že nosiť taký­to dopl­nok kaž­dý deň je veľ­mi nepo­hodl­né a dúfa, že to nebu­de trvať dlho. Záro­veň pro­sí ľudí, aby ho odbre­me­ni­li od tej­to ťažo­by – a nie­len jeho, ale aj našu krás­nu pla­né­tu.

Aj tak­to vyze­rá 1. apríl v zahra­ni­čí. :D

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)