Leonardo DiCap­rio uká­zal, ako sa dá robiť biz­nis s dia­mantmi morálne!

Martin Bohunický / 12. novembra 2015 / Tools a produktivita

Dia­mond Foun­dry už tri roky pra­cuje na extrémne ambi­ci­óz­nom pro­jekte.

Star­tup zo Santa Clary vytvo­ril Mar­tin Ros­che­i­sen z Nano­so­laru. Jeho cie­ľom je vytvo­riť v labo­ra­tó­riu sku­točné dia­manty. Naroz­diel od syn­te­tic­kých dia­man­tov by jeho pro­dukty mali pochá­dzať zo sku­toč­ného sub­strátu.

Po dvoch rokoch expe­ri­men­tov a zly­haní hlási Ros­che­i­se­nov tím, že je hotovo. Spo­loč­nosť dekla­ruje, že za dva týždne dokáže vytvo­riť stovky sku­toč­ných dia­man­tov — od deväť kará­tov vyš­šie.

Celý pro­ces zau­jal desiatky inves­to­rov s miliar­dami na účtoch. Po troch kolách finan­co­va­nia je súčas­ťou Dia­mond Foun­dry naprí­klad zakla­da­teľ Twit­teru a Medium Evan Wil­liams, zakla­da­teľ Zynga Mark Pin­cus, spo­lu­za­kla­da­teľ Face­bo­oku Andrew McCol­lum ale aj “ne-oska­rový” herec Leonardo DiCap­rio.

To by bolo pomerne dosť zvláštne, pre­tože DiCap­rio v minu­losti zahviez­dil vo filme “Blood Dia­mond” a potom bol súčas­ťou akti­vizmu proti celému prie­myslu, ktorý bol kri­ti­zo­vaný za silné následky na životné pro­stre­die a využí­va­nie det­skej práce. Lenže práve spô­sob, akým Dia­mond Foun­dry dia­manty vyrába ho pre­sved­čil, že toto je čisté a stojí za to naliať sem nejaký ten milión. Práve toto je totiž spô­sob, ako zni­čiť “krvavé” dia­manty.

Spo­loč­nosť dopo­siaľ narai­so­vala ani nie 100 mili­ó­nov dolá­rov, čo je na star­tup, ktorý ofi­ciálne vyšiel von stredu ráno, fakt výni­močný výkon. Cie­ľom firmy však nie je vyrá­bať šperky. Dia­mond Foun­dry má záu­jem dizaj­né­rom dia­manty pre­dá­vať, tí z nich už vyro­bia to, čo im ich kre­a­ti­vita dovolí. Nákupy dia­man­tov od dizaj­né­rov budú zatiaľ jedi­ným zdro­jom príjmu.

Aký je vlastne roz­diel, oproti syn­te­tic­kým dia­man­tom? Pro­dukt Dia­mond Foun­dry zobe­rie malý kúsok sku­toč­ného dia­mantu a postupne k nemu pri­dáva jed­not­livé atómy. Syn­te­tické dia­manty sú dôsled­kom vyso­kého tlaku, no nepot­re­bujú žiadny sub­strát.

Syn­te­tické dia­manty stoja pri­bližne o 30 per­cent menej, ako sku­točné. Dia­mond Foun­dry tvrdí, že ich dia­manty budú mať rov­nakú, ak nie dokonca vyš­šiu cenu, ako tie sku­točné. Firma sa zatiaľ spo­lieha na to, že zákaz­níci upred­nost­nia fakt zná­meho pôvodu ich dia­mantu. “Sú to úplne čisté dia­manty, presne také isté, ako tie sku­točné. Ale naroz­diel od tých sú tie naše čisté morálne a eticky.”

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)