Ako to vyzerá s Ven­ture capi­ta­lom na Slo­ven­sku?

Luky Gašparík / 8. októbra 2014 / Tools a produktivita

Ven­ture capi­tal je pre väč­šinu ľudí ešte stále cudzím poj­mom. Dlho pano­vala dom­nienka, že práve VC je to, čo na Slo­ven­sku chýba. Ako to vidia samotní pred­sta­vi­te­lia VC? Na názor sme sa spý­tali jed­ného z par­tne­rov spo­loč­nosti Lime­rock Fund Mana­ger — Romana Čme­líka, ktorý nám bliž­šie pred­sta­vil aj samotný Lime­rock.

Ako už z názvu počuť, Lime­rock nie je sám o sebe VC fon­dom. čím teda je?

Lime­rock Fund Mana­ger je správ­com VC fondu a mana­žuje kapi­tál, ktorý bol vyčle­nený pre inves­tí­cie do ino­va­tív­nych malých a stred­ných spo­loč­ností na Slo­ven­sku.

Viete nám pri­blí­žiť, o ktorý fond sa jedná?

Volá sa JERE­MIE Co-Inves­tment Fund.

Pre väč­šinu ľudí je Jere­mie rela­tívne nezná­mym fon­dom, na čo je presne určený a aký objem kapi­tálu momen­tálne spra­vuje?

JERE­MIE je ini­cia­tíva Európ­skej komi­sie a Európ­skej inves­tič­nej banky, zame­raná na nasme­ro­va­nie pros­tried­kov štruk­tu­rál­nych fon­dov do oblasti malého a stred­ného pod­ni­ka­nia. My sme kon­krétne zod­po­vední za správu fondu s vyše 12 mil. EUR dis­po­ni­bil­ného kapi­tálu do zau­jí­ma­vých spo­loč­ností a pro­jek­tov, ktoré majú ras­tový poten­ciál.

Ako ťažké je stať sa správ­com také­hoto fondu? Pred­po­kla­dám, že kri­té­ria budú dosť prí­sne.

Za mana­žéra fondu nás vybral Európ­sky inves­tičný fond, ktorý je súčas­ťou sku­piny Európ­skej inves­tič­nej banky. Európ­sky inves­tičný fond má naj­vyšší rating kate­gó­rie AAA a je azda naj­väč­ším inves­to­rom do pri­vate equ­ity a ven­ture capi­tal fon­dov. Výber našej spo­loč­nosti za pro­fe­si­onál­neho mana­žéra fondu pre­bie­hal na základe nároč­ného ten­dra, ktorý od začiatku až po koniec ria­dil Európ­sky inves­tičný fond. Pred­lo­žili sme našu ponuku a vo vysoko kon­ku­renč­nom pro­stredí s mno­hými inými záu­jem­cami a po pod­rob­nej indi­vi­du­ál­nej pre­vierke nás nako­niec board EIF schvá­lil a od júna 2014 tak ria­dime JERE­MIE Co-Inves­tment Fund.

Na efek­tívnu správu port­fó­lia je určite potrebný kva­litný tím ľudí. Ako je na tom Lime­rock?

Je toho treba viac. Naprí­klad aj čas, kto­rého bohu­žiaľ máme málo, pre­tože výber správ­cov fon­dov bol naozaj dlhý. Ale ľudia tvo­ria základ úspe­chu, podobne ako všade inde. My sme na tom po stránke kapa­cít a kom­pe­ten­cií veľmi dobre. Slo­ven­skí par­tneri Lime­rock Fund Mana­ger (Roman Čme­lík a Michal Jab­lonka) a náš fín­sky par­tner (Teppo Ket­tula zo spo­loč­nosti Aikag­roup) sa vhodne dopĺňame a máme dlho­ročné skú­se­ností zo sveta trans­ak­cií, ria­de­nia pri­vate equ­ity fon­dov, finan­co­va­nia spo­loč­ností, tvorby ino­vač­ných schém, príp­ravy a posu­dzo­va­nia biz­nis plá­nov. Pomohli sme mno­hým pod­ni­ka­te­ľom dosiah­nuť úspech – a to už tak, že sme im poskytli alebo spro­stred­ko­vali kapi­tál alebo odborné služby pri kon­krét­nych úspeš­ných pro­jek­toch.

Záro­veň máme ďal­ších kole­gov s podob­nými skú­se­nos­ťami a v prí­pade potreby pra­cu­jeme so špe­cia­lis­tami na dané oblasti.

Ktoré seg­menty sú pre vás v tomto čase naj­viac “hot”? Kde by chcel Lime­rock inves­to­vať?

My sa vyhý­bame pro­fe­si­onál­nej sle­pote a zámerne sa sna­žíme odli­šo­vať tren­do­vosť od atrak­tív­nosti kon­krét­nej prí­le­ži­tosti. Ak je niečo “hot”, je to väč­ši­nou drahé a vysoko kon­ku­renčné. To sú naprí­klad hneď veci, ktoré môžete vyhod­no­tiť aj nega­tívne, napriek tomu, že nejaký kon­krétny seg­ment je momen­tálne mar­ke­tin­govo a mediálne veľmi pre­fe­ro­vaný.

Lime­rock chce nájsť spo­loč­nosti, ktoré budú mať fun­da­menty na to, aby po neja­kom čase a po pou­žití nášho kapi­tálu boli vyvi­nu­tej­šie, s hma­ta­teľ­ným pro­duk­tom alebo služ­bou, s pre­pra­co­va­ným plá­nom na útok na trhy a s vidi­teľ­nos­ťou udr­ža­teľ­nosti vlast­ného vývoja.

Za seba hovo­rím, že rad­šej budem inves­to­rom vo firme, o kto­rej sa nepíše, ale ktorá je zis­ková, ako potre­bo­vať ďal­ších x mili­ó­nov na vývoj a byť na mŕt­vom bode.

Je takýchto spo­loč­ností na Slo­ven­sku dosť? Ak nie, čo by sa malo spra­viť, aby tu bolo via­cej kva­lit­ných pro­jek­tov?

To je zau­jí­mavá otázka, tro­chu ako sliepka vajce prob­lém. Netrú­fam si pove­dať, či ich je dosť. Intu­itívne asi každý bude súhla­siť s tým, že by ich mohlo byť viac, lebo sa verí, že tieto spo­loč­nosti dokážu lep­šie tvo­riť hod­noty pre maji­te­ľov aj pre zamest­nan­cov, ale nedo­ká­žem to vyhod­no­tiť v abso­lút­nom vyjad­rení. Určite by bolo lep­šie, ak by naša eko­no­mika umož­ňo­vala život ino­va­tív­nym a tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. Lenže pries­tor pre živo­ta­schopné pod­ni­ka­nie sa nevyt­vorí len tak z ničoho. On vychá­dza z reálií kon­krét­nej eko­no­miky: z ľud­skej základne, trans­pa­ren­tnosti pro­stre­dia, vymo­ži­teľ­nosti práva.

Poviem to ináč, bolo by super, keby sme tu väč­ši­novo mali naaku­mo­lo­vaný spo­lo­čen­ský aj finančný kapi­tál, ale to je dlho­dobý pro­ces a tento kapi­tál sa nedá vytvo­riť zo dňa na deň. Ruka v ruke s tým idú aj fak­tory ako dlho­dobá poli­tická sta­bi­lita a výchova k rešpek­to­va­niu poc­ti­vého pod­ni­ka­nia a poc­ti­vého zbo­hat­nu­tia, ba priam až moti­vá­cia k tomu. Naopak, čoho tu máme dosť, je fas­ci­ná­cia kar­pat­ským typom pod­ni­ka­nia a pokora až nečin­nosť voči nefunkč­ným auto­ri­tám.

Aká­koľ­vek pod­pora roz­vi­nu­tého pod­ni­ka­nia alebo pod­pora tech­no­ló­gií vo vše­obec­nosti by mala byť uni­ver­zálna, nie selek­tívna na kon­krétne pro­jekty alebo trhové seg­menty. Táto pod­pora by mala skôr byť v oblasti tvorby kva­lit­ných záko­nov, v moti­vo­vaní štu­den­tov stred­ných a vyso­kých škôl, v spro­stred­ko­vaní trans­feru základ­ných pod­ni­ka­teľ­ských (alebo start-upov­ských, ak chcete) zna­lostí.

Stihli ste už zain­ves­to­vať aj do nie­kto­rého zo slo­ven­ských star­tu­pov? Ak áno, do kto­rého?

Fun­gu­jeme len od leta, no nie­koľko inves­tí­cií už máme rozp­ra­co­va­ných v pokro­či­lých štá­diách.

V akých výš­kach sa pohy­bujú inves­tí­cie do star­tu­pov a early stage firiem? Ako to je s ďal­šími fázami? Inves­tuje Lime­rock aj v neskor­ších fázach?

Výška inves­tí­cie sa odvíja od kon­krét­nych para­met­rov jed­not­li­vých pro­jek­tov a nie je možné určiť vše­obecne repre­zen­ta­tívnu výšku. Náš fond môže poskyt­núť inves­tí­ciu od cca. 50 tis. EUR až do výšky 2,75 mil. EUR.

Spo­loč­nosti majú svoj životný cyk­lus, ktorý je zhruba pome­no­vaný ako ste spo­mí­nali: seed, start-up, early stage, second round atď. Toto nie je žiadna defi­no­vaná oblasť. Lime­rock vie poskyt­núť kapi­tál slo­ven­skej firme, ktorá má menej ako 250 zamest­nan­cami obrat menší ako 50 mil. EUR alebo aktíva nepre­sa­hu­júce 43 mil. EUR. Na slo­ven­ské pomery to je dosť roz­vi­nutá fáza spo­loč­nosti.

Pri inves­tí­ciách sa jedná vždy iba o VC alebo inves­tu­jete aj pri­vate equ­ity?

Hovorí sa, že v pri­vate equ­ity začí­nate s čís­lami, a potom sa sna­žíte všetko ostatné zmes­tiť do čísiel, pri­čom vo ven­ture capi­tal začí­nate s ľuďmi a až potom sa sna­žíte zis­tiť, aké čísla môžete dosiah­nuť. Pri­vate equ­ity chce vidieť zis­kovú spo­loč­nosť s his­tó­riou a s výhľa­dom do budúc­nosti. VC chce vidieť tech­no­lo­gicky moti­vo­vanú firmu, no takisto už s neja­kými výsled­kami a zdrojmi (mini­málne ľud­ským). My sa svo­jou misiou vidíme na strane VC.

Keby ste mali zhod­no­tiť situ­áciu okolo výšky VC a počtu star­tu­pov na Slo­ven­sku, ako by toto zhod­no­te­nie vyze­ralo?

Prog­res je vidi­teľný na oboch stra­nách, najmä start-upov máme v posled­nej dobe pomerne dosť, i keď ich pre­važná väč­šina je úplne na začiatku, vo fáze defi­no­va­nia nápadu. Kapi­tálu tu síce stále nie je veľa, na jeho väčší prí­lev však budú musieť dozrieť v prvom rade inves­tičné prí­le­ži­tosti.

Pýtame sa to kaž­dého inves­tora, spý­tame sa aj vás. Čo by mal pri­niesť star­tup (okrem skve­lého nápadu), aby vás pre­sved­čil inves­to­vať do neho?

Jasnú kon­ku­renčnú výhodu a stra­té­giu, pri­pra­ve­nosť a schop­nosť kri­tic­kého mys­le­nia, príp­rava obran­ných stra­té­gií, schop­nosť poznať kedy je pro­jekt v sle­pej uličke. A dôkaz, že najmä sám pod­ni­ka­teľ verí svojmu pro­jektu, a to nie­len slovne ale aj činmi.

Posledná otázka, kde sa s vami najb­liž­šie bude dať stret­núť a poroz­prá­vať osobne? Je nejaký event alebo kon­fe­ren­cia, na ktorú sa chys­táte?

Zúčast­ňu­jeme sa even­tov, nemá zmy­sel ale pred­sta­vo­vať žiadny fixný kalen­dár. Na webo­vej stránke sú priame kon­takty na nás a radi sa stret­neme s kaž­dým, kto bude mať záu­jem sa poroz­prá­vať s nami osobne.

Ďaku­jem vám za roz­ho­vor

Pridať komentár (0)