Lin­ke­dIN kúpil Lynda.com za $1.5 miliardy

Tomáš Kahn / 9. apríl 2015 / Tools a produktivita

Naj­väč­šia sociálna sieť pre pro­fe­si­oná­lov na svete Lin­ke­dIN kúpila stránku Lynda.com, na kto­rej môžeme nájsť rôzne online kurzy. Zdá sa, že LI už nechce byť iba sociál­nou sie­ťou, ale chce ľudom pomá­hať stať sa pro­fe­si­onálmi v danej oblasti.

Por­tál Lynda.com bol zalo­žený v roku 1995 a jeho zakla­da­teľmi sú Lynda Wain­ma­nová a Bruce Hea­vin. Tento por­tál patrí už od svojho počiatku k špičke medzi por­tálmi, na kto­rých môžeme nájsť online kurzy. Lynda ponúka online kurzy všet­kých odvetví, za spo­me­nu­tia stoja naprí­klad kurzy Pho­tos­hop, HTML, CSS, postupy ria­de­nia, mar­ke­ting, manaž­ment a mnoho ďal­ších. Lin­ke­dIN odkú­pil Lyndu za $1.5 miliardy. Na stránke blogu spo­loč­nosti Lin­ke­dIN píše jeho samotný CEO Jeff Wei­ner o tom, ako táto akvi­zí­cia pomáha posu­núť Lin­ke­dIN bliž­šie k cieľu a tým je uľah­čiť spo­jo­vací pro­ces medzi zamest­ná­va­teľmi a uchá­dzačmi o prácu. CEO Lynda.com, Lynda Wain­man, opí­sala tento krok a veľmi pozi­tívny pre obe strany, pre­tože Lynda je podľa jej slov to, čo presne Lin­ke­dIn dote­raz chý­balo a to zdo­ko­na­ľo­vať zruč­ností uchá­dza­čov o prácu.

Samotný Lin­ke­dIN sa zatiaľ nevy­jad­ril presne k tomu, aké plány má s Lyn­dou, avšak môžeme len pred­po­kla­dať, že sa ho prav­de­po­dobne bude sna­žiť zakom­po­no­vať do svojho pro­duktu.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)