Lin­ke­dIn ostáva naj­lep­šou sociál­nou sie­ťou pre váš biz­nis

Luky Gašparík / 19. júna 2014 / Business

V posled­ných rokoch rozk­vi­tajú rôzne sociálne siete (Face­book, Twit­ter…). Zatiaľ čo nie­kto­rým sa darí, pod inými sa zľahla zem (Friend­ster). Ďal­šie už roky stag­nujú a vra­cajú sa k pôvod­nému účelu svojho vzniku (MyS­pace). Napriek všet­kému zostáva Lin­ke­dIn naj­lep­šou sociál­nou sie­ťou pre váš biz­nis. Prečo?

Aby sme lep­šie pocho­pili, prečo je Lin­ke­dIn iný ako jeho kole­go­via, je potrebné sa pozrieť na biz­nis plány a pôvodné myš­lienky ostat­ných veľ­kých sietí.

Face­book - sociálna sieť pôvodne zalo­žená pre rodinu a pria­te­ľov, aby sa mohli navzá­jom kon­tak­to­vať a spá­jať. Potom došlo k veľ­kému IPO a začali tla­čiť jednu nezmy­selnú hru za dru­hou a mone­ti­zo­vať na reklame. Následne dala mož­nosť fir­mám vytvo­riť si svoje vlastné “fan pages” namiesto pro­fi­lov (nech firmy nemajú náho­dou niečo zadarmo) — zobra­zo­va­nie v news­fe­ede a podobne. V skratke, Face­book sa stáva len ďal­šou lac­nou reklam­nou sie­ťou.

Twit­ter – dá sa pove­dať, že je to revo­lučný komu­ni­kačný kanál. Z pohľadu biz­nisu však nemusí byť opti­málny. Na PR účely cel­kom fajn, keďže má slušný dosah na blo­ge­rov a novi­ná­rov. Tiež super vec pre firmy ako spô­sob komu­ni­ká­cie so svo­jimi zákaz­níkmi. Nega­tív­nou strán­kou je však strašne veľké množ­nos­tvo spamu a vše­obec­ných žvás­tov, v kto­rých mať pre­hľad asi nie je jed­no­du­ché. Vstup Twit­teru do reklam­ného biz­nisu, kde sa vo feede zvý­raz­ňujú jed­not­livé twe­ety, z neho robia tiež len ďal­šiu reklamnú sieť.

Ins­ta­gramPin­te­rest – Face­bo­okom vlast­nený Ins­ta­gram bude vsú­vať vizu­álny con­tent medzi svo­jich uži­va­te­ľov. Pin­te­rest je na tom podobne a pomaly odha­ľuje svoje “Pro­mo­ted Pins”, ktoré bude zobra­zo­vať vo fee­doch uži­va­te­ľov.

Zosu­ma­ri­zujme si to teda:

- Face­book: dlho­dobé vyhliadky na reve­nue nevy­ze­rajú zrovna ružovo

- Twit­ter: hod­nota akcií padla o 50% v porov­naní s minu­lým rokom

- Ins­ta­gram a Pin­te­rest: budú prav­de­po­dobne nasle­do­vať svo­jich väč­ších kama­rá­tov

Pýtate sa prečo? No preto, že sa stá­vajú len ďal­ším zdro­jom masy infor­má­cii pre­ru­šo­va­ných rekla­mou – ešte k tomu aj “lac­nej” (teda, pre zadá­va­teľa nie až tak lac­nej). 

LinkedIn revenue

A teraz sa pozrime na Lin­ke­dIn. Nikdy neuro­bil zásadné zmeny vo svo­jom inter­face. Aj keď súhla­sim s tým, že po vizu­ál­nej stránke sa z neho nikto nezb­lázni, svoju úlohu však bra­vúrne plní. Jeho biz­nis model sa od začiatku sústredí na jednu jedinú vec – BIZ­NIS. Lin­ke­dIn slúži na jednu vec a robí ju per­fektne, čoho dôka­zom je aj nárast reve­nue o 46% oproti minu­lému roku.

Lin­ke­dIn je jediná z veľ­kých sietí, ktorá je viac ako prú­dom infor­má­cií, zdro­jom reklamy a lac­ným news­fe­e­dom. Lin­ke­dIn zostane krá­ľom medzi sociál­nými sie­ťami, lebo ľudia na ňom môžu:

- par­ti­ci­po­vať na deba­tách v rôz­nych sku­pi­nách podľa odvet­via,

- hľa­dať prácu a rekru­to­vať zamest­nan­cov,

- nasle­do­vať a komen­to­vať posty tzv. “influ­en­ce­rov”, 

- písať pre Lin­ke­dIn Today a mať tak dosah na stá­ti­síce ľudí,

- mož­nosť pred­sta­viť samého seba ďal­ším kon­tak­tom,

- a veľa iných vecí.

Je až priam neuve­ri­teľné, že Lin­ke­dIn je jedi­nou veľ­kou sie­ťou, kto­rej pri­már­nym zdro­jom reve­nue NIE JE reklama. Vďaka pré­mi­ovému kontu a pla­te­nému posto­va­niu pra­cov­ných ponúk tvo­ria príjmy z reklamy len 23%. Sumárne sa dá pove­dať, že Lin­ke­dIn je jediná zo zná­mych sietí, ktorá:

- sa zame­riava na špe­ci­fické pub­li­kum,

- ponúka jasnú pro­po­zí­ciu pre uží­va­teľa,

- jeho UX nezne­chutí uží­va­teľa z dlho­do­bého pohľadu,

- a to naj­dô­le­ži­tej­šie, nie je závislý od reklamy.

Žiadna iná sociálna sieť sa nemôže (bohu­žiaľ) pochvá­liť podob­nými para­met­rami. Ako využiť všetky tieto výhody pre váš B2B biz­nis? To si nechám na ďalší člá­nok :)

Zdroj: linkedin.com, theclinegroup.com

Pridať komentár (0)