Lin­ke­dIn ostá­va naj­lep­šou sociál­nou sie­ťou pre váš biz­nis

Luky Gašparík / 19. júna 2014 / Business

V posled­ných rokoch rozk­vi­ta­jú rôz­ne sociál­ne sie­te (Face­bo­ok, Twit­ter…). Zatiaľ čo nie­kto­rým sa darí, pod iný­mi sa zľah­la zem (Friend­ster). Ďal­šie už roky stag­nu­jú a vra­ca­jú sa k pôvod­né­mu úče­lu svoj­ho vzni­ku (MyS­pa­ce). Napriek všet­ké­mu zostá­va Lin­ke­dIn naj­lep­šou sociál­nou sie­ťou pre váš biz­nis. Pre­čo?

Aby sme lep­šie pocho­pi­li, pre­čo je Lin­ke­dIn iný ako jeho kole­go­via, je potreb­né sa pozrieť na biz­nis plá­ny a pôvod­né myš­lien­ky ostat­ných veľ­kých sie­tí.

Face­bo­ok - sociál­na sieť pôvod­ne zalo­že­ná pre rodi­nu a pria­te­ľov, aby sa moh­li navzá­jom kon­tak­to­vať a spá­jať. Potom doš­lo k veľ­ké­mu IPO a zača­li tla­čiť jed­nu nezmy­sel­nú hru za dru­hou a mone­ti­zo­vať na rekla­me. Násled­ne dala mož­nosť fir­mám vytvo­riť si svo­je vlast­né “fan pages” namies­to pro­fi­lov (nech fir­my nema­jú náho­dou nie­čo zadar­mo) — zobra­zo­va­nie v news­fe­e­de a podob­ne. V skrat­ke, Face­bo­ok sa stá­va len ďal­šou lac­nou reklam­nou sie­ťou.

Twit­ter – dá sa pove­dať, že je to revo­luč­ný komu­ni­kač­ný kanál. Z pohľa­du biz­ni­su však nemu­sí byť opti­mál­ny. Na PR úče­ly cel­kom fajn, keď­že má sluš­ný dosah na blo­ge­rov a novi­ná­rov. Tiež super vec pre fir­my ako spô­sob komu­ni­ká­cie so svo­ji­mi zákaz­ník­mi. Nega­tív­nou strán­kou je však straš­ne veľ­ké množ­nos­tvo spa­mu a vše­obec­ných žvás­tov, v kto­rých mať pre­hľad asi nie je jed­no­du­ché. Vstup Twit­te­ru do reklam­né­ho biz­ni­su, kde sa vo fee­de zvý­raz­ňu­jú jed­not­li­vé twe­e­ty, z neho robia tiež len ďal­šiu reklam­nú sieť.

Ins­ta­gramPin­te­rest – Face­bo­okom vlast­ne­ný Ins­ta­gram bude vsú­vať vizu­ál­ny con­tent medzi svo­jich uži­va­te­ľov. Pin­te­rest je na tom podob­ne a poma­ly odha­ľu­je svo­je “Pro­mo­ted Pins”, kto­ré bude zobra­zo­vať vo fee­doch uži­va­te­ľov.

Zosu­ma­ri­zuj­me si to teda:

- Face­bo­ok: dlho­do­bé vyhliad­ky na reve­nue nevy­ze­ra­jú zrov­na ružo­vo

- Twit­ter: hod­no­ta akcií pad­la o 50% v porov­na­ní s minu­lým rokom

- Ins­ta­gram a Pin­te­rest: budú prav­de­po­dob­ne nasle­do­vať svo­jich väč­ších kama­rá­tov

Pýta­te sa pre­čo? No pre­to, že sa stá­va­jú len ďal­ším zdro­jom masy infor­má­cii pre­ru­šo­va­ných rekla­mou – ešte k tomu aj “lac­nej” (teda, pre zadá­va­te­ľa nie až tak lac­nej). 

LinkedIn revenue

A teraz sa pozri­me na Lin­ke­dIn. Nikdy neuro­bil zásad­né zme­ny vo svo­jom inter­fa­ce. Aj keď súhla­sim s tým, že po vizu­ál­nej strán­ke sa z neho nikto nezb­láz­ni, svo­ju úlo­hu však bra­vúr­ne plní. Jeho biz­nis model sa od začiat­ku sústre­dí na jed­nu jedi­nú vec – BIZ­NIS. Lin­ke­dIn slú­ži na jed­nu vec a robí ju per­fekt­ne, čoho dôka­zom je aj nárast reve­nue o 46% opro­ti minu­lé­mu roku.

Lin­ke­dIn je jedi­ná z veľ­kých sie­tí, kto­rá je viac ako prú­dom infor­má­cií, zdro­jom rekla­my a lac­ným news­fe­e­dom. Lin­ke­dIn zosta­ne krá­ľom medzi sociál­ný­mi sie­ťa­mi, lebo ľudia na ňom môžu:

- par­ti­ci­po­vať na deba­tách v rôz­nych sku­pi­nách pod­ľa odvet­via,

- hľa­dať prá­cu a rekru­to­vať zamest­nan­cov,

- nasle­do­vať a komen­to­vať posty tzv. “influ­en­ce­rov”, 

- písať pre Lin­ke­dIn Today a mať tak dosah na stá­ti­sí­ce ľudí,

- mož­nosť pred­sta­viť samé­ho seba ďal­ším kon­tak­tom,

- a veľa iných vecí.

Je až priam neuve­ri­teľ­né, že Lin­ke­dIn je jedi­nou veľ­kou sie­ťou, kto­rej pri­már­nym zdro­jom reve­nue NIE JE rekla­ma. Vďa­ka pré­mi­ové­mu kon­tu a pla­te­né­mu posto­va­niu pra­cov­ných ponúk tvo­ria príj­my z rekla­my len 23%. Sumár­ne sa dá pove­dať, že Lin­ke­dIn je jedi­ná zo zná­mych sie­tí, kto­rá:

- sa zame­ria­va na špe­ci­fic­ké pub­li­kum,

- ponú­ka jas­nú pro­po­zí­ciu pre uží­va­te­ľa,

- jeho UX nezne­chu­tí uží­va­te­ľa z dlho­do­bé­ho pohľa­du,

- a to naj­dô­le­ži­tej­šie, nie je závis­lý od rekla­my.

Žiad­na iná sociál­na sieť sa nemô­že (bohu­žiaľ) pochvá­liť podob­ný­mi para­met­ra­mi. Ako využiť všet­ky tie­to výho­dy pre váš B2B biz­nis? To si nechám na ďal­ší člá­nok :)

Zdroj: linkedin.com, theclinegroup.com

Pridať komentár (0)