LIX Pen: Naj­men­šia 3D tla­čia­reň na svete…

Šandi / 11. apríla 2014 / Tech a inovácie

…už čoskoro na Kicks­tar­teri. Jedi­ným obme­dze­ním pri jej pou­ží­vaní môžu byť vaše vlastné ume­lecké schop­nosti. V prí­pade, že ich máte dosta­točne roz­vi­nuté, doká­žete s 3D perom zázraky. Z fila­mentu tvorí objekty, ktoré sami nakres­líte. Takýto nápad vyvi­nula spo­loč­nosť Lix, kto­rej pero už konečne vyzerá ako funkčná a veľmi zau­jí­mavá vecička. 

Podľa slov spo­lu­za­kla­da­teľa Antona Suvo­rova nemá LIX Pen žiadnu kon­ku­ren­ciu. Meria 164 mm a jeho prie­mer je 14 mm. Objed­nať si ho môžete v čier­nej a strie­bor­nej farbe. Peru stačí na napá­ja­nie len USB. Kos­tra pera je vyro­bená z hli­níka a jeho súčas­ťou sú sig­na­li­začné diódy a dve tla­čidlá pre ovlá­da­nie rých­losti.

Hrot zahrieva fila­ment na tep­lotu 180 °C. Vlákna PLA aj ABS slú­žia ako náplň. 3D pero sa má na Kicks­tar­teri obja­viť v prie­behu budú­ceho týždňa. Cena by sa mala vyšpl­hať na 140 ame­ric­kých dolá­rov, ale tí naj­rých­lejší Kicks­tar­te­risti ho môžu mať za 70 dolá­rov. Firma bude pre­dá­vať aj repliku v podobe guľôč­ko­vého pera. Tá stojí 60 dolá­rov, prví fanú­ši­ko­via si ho budú môcť kúpiť za 40 dolá­rov.

Nejde však o sku­točnú tla­čia­reň, kto­rej pred­lo­žíte 3D model vytvo­rený v CAD-e a počkáte si pár hodín na jeho zho­to­ve­nie. LIX Pen aj 3Do­od­ler majú bliž­šie k tavia­cej piš­toli, ktorá sa pou­žíva na lepe­nie. S LIX Penom nevyt­vo­ríte chý­ba­júcu kocku lega, ale môžete pomo­cou neho vyro­biť ori­gi­nálnu hračku, prí­ve­sok alebo inú bižu­té­riu.

Pridať komentár (0)