5 inšpiratívnych Slovákov a Čechov, ktorí precestovali svet netradičným spôsobom

  • Niekoho by ani nenapadlo ísť s týmito dopravnými prostriedkami ďalej ako do obchodu
  • Títo dobrodruhovia s nimi prešli kus sveta
folt
Do Austálie/ Lada svetom
  • Niekoho by ani nenapadlo ísť s týmito dopravnými prostriedkami ďalej ako do obchodu
  • Títo dobrodruhovia s nimi prešli kus sveta

3 študenti precestovali na Babettách 9 štátov. Dostali sa až za Polárny kruh

Žiadne GPS, len túžba ces­to­vať, vo vrecku pa­pie­rová mapa a na­blýs­kané Ba­betty. Toto vy­ba­ve­nie tvo­rilo zá­klad mno­hých expe­dí­cií troch vy­so­koš­ko­lá­kov, ktorí nech­celi pre­se­dieť žiadne letné práz­dniny doma. Účast­níkmi expe­dí­cie bol René – štu­dent bio­ché­mie, Ma­tej a De­nis, ktorí štu­dujú far­má­ciu.

Na ich prvú veľkú cestu sa vy­dali do Mol­dav­ska a k Čier­nemu moru. Na ceste strá­vili 34 dní a pre­šli pri­bližne 4000 km, čo sa do­vtedy ešte ni­komu na Ba­bet­tách ne­po­da­rilo.

Keďže traja ka­ma­ráti ne­mali ces­to­va­nia stále dosť, roz­hodli sa ísť ešte ďa­lej a prešli Arménsko aj Gruzínsko. Do­stali Ba­betty za­tiaľ naj­vyš­šie a naj­ďa­lej na vý­chod. Po­ve­dali si preto, čo tak ich do­stať naj­se­ver­nej­šie?

Čakalo ich chlad­nej­šie po­ča­sie, veľa ja­zier a riek na kú­pa­nie, tak­mer ne­za­pa­da­júce slnko a sa­moz­rejme soby, vlky, med­vede a mnohé ďal­šie prí­tulné zvie­ratká. Ich ďal­šou vý­zvou bolo zdolanie Po­lárneho kruhu. V čís­lach to zna­mená 60 dní cesty, viac ako 8000 ki­lo­met­rov, 9 prej­de­ných štá­tov, de­siatky stret­nutí, stovky zá­žit­kov a 116 lit­rov pa­liva.

Má 70 rokov a jazdí sám na bicykli okolo sveta

Jiří Bína si k 50. narodeninám kúpil bicykel a na jeho prekvapenie sa stal vášnivým cyklistom. Po piatich rokoch putovania po Česku, sa rozhodol, že na bicykli obíde celý svet. So samostatnými výpravami, ktoré trvajú obvykle tri mesiace neprestáva ani v 70-tke. Nedávno sa vrátil z Afriky a už čoskoro zase vyráža do sveta.

„Tieto cesty sú pre mňa niečo ako zdravotná terapia. Ľudia sú stále niekde zavretí. Ráno sadnú do auta či MHD a idú do práce, kde sú zase celý deň zavretí. Na svojich cestách mám možnosť byť celý deň vonku a nevadí mi ani dážď,“ povedal Jiří pre aktualne.cz.

Okrem cesty naprieč Novým Zélandom navštívil dvakrát Austráliu, no prešiel aj západným pobrežím USA a časť Alijašky. Obišiel hlavné ostrovy Japonska a Mexiko, v ktorom sa mu páčilo asi najviac. V Bolívii so svojim bicyklom stúpal aj do 5-tisíc metrov na Altiplanu. Zo Santiaga de Chile si potom odskočil na Veľkonočný ostrov. Všetko sám, len so svojím bicyklom a základnou výbavou. Cestu osamote si však nevie vynachváliť.

„To, že môžem byť chvíľu sám, je najlepšie. Kedy sa vám naskytne príležitosť robiť len to, čo chcete vy? Ak by som vyrazil s niekým, budeme sa dohadovať, takto mi nikto nemôže vynadať, že som vybral zlú trasu,“aktualne.cz hovorí Jiří pre .

Jiří už má za sebou aj cestu naprieč Paraguayom, Uruguayom, kúskom Brazílie, Argentínou a Chile. Dostal sa aj do Južnej Kórei, Indočíny, Thajska a Malajzie. Najdlhšie mu trvala cesta cez východné pobrežie USA na Floridu, kedy na bicykli strávil až 4 mesiace.

Slováci prešli 20-tisíc kilometrov naprieč Áziou na starej LADE

Tím dobrodruhov toho na sta­rých La­dách VAZ 2105 pre­ces­to­val už mnoho. Ky­jev, Ba­la­dal­kan, Expe­dí­cia Kaz­pik, Mon­go­lada a La Da­kar.

Ich najnovšou výzvou bolo zdolanie 20-tisíc ki­lo­met­rov v na­du­pa­ných rus­kých ma­ši­nách na­prieč Áziou. Pre šesticu ostrieľaných vodičov išlo o naj­šia­le­nejší, naj­dl­hší a asi aj naj­ne­bez­peč­nejší pro­jekt, ktorý si cha­lani z projektu „LADA sve­tom“ za­tiaľ vy­mys­leli.

Postupne pustovali zo Slo­ven­ska cez Ta­dži­kis­tan, Kir­giz­sko, Čínu, Pa­kis­tan, In­diu, Ne­pál, Mjan­mar­sko, Thaj­sko, Laos a Kam­bo­džu. Dva staré ruské stroje mu­seli zvlád­nuť naj­vyš­šie au­tom do­sia­hnu­teľné miesto na Zemi, dve naj­ne­bezpeč­nej­šie cesty pla­néty, ale aj naj­daž­di­vej­šie a najd­rah­šie tu­ris­tické kra­jiny sveta.

Ivana a Marek prešli na starých „Čezetách“ z Európy až do Ázie

Na svojej 430 dní dlhej ceste prešla Slovenska Ivana Haraslíková spolu s jej priateľom Marekom Ventuchom Európu, Áziu a Austráliu. Ich hlavným dopravným prostriedkom boli staré motorky, takzvané „Čezety“.

Počas cestovania prespávali na poliach, v lese, na pláži, niekedy len tak zavesení na stromoch v sieti. Akonáhle má však človek k niečomu takémuto aj motorku, tak mu podľa Mareka automaticky narastá sociálny status. „Už to nie je klasický bezdomovec, ale cestujúci bezdomovec, čo je veľký rozdiel,“ smeje sa Marek na svojom blogu.

Momentálne spolu s Ivanou prespávajú u kamarátov len s ruksakmi a zubnými kefkami. Zázemie si na Slovensku ani v Česku neplánujú budovať, pretože za dva mesiace odlietajú minimálne na jeden rok na Nový Zéland, kde sa chcú zamestnať. V pláne však majú aj kúpu motoriek, aby mohli túto zelené krajinu dôkladne preskúmať.

5 dievčat prešlo naprieč Južnou Amerikou len v ružových tuk-tukoch

Do­ku­men­ta­ris­tka Lu­cia mala s nevšedným dopravným prostriedkom typickými pre Indiu veľké plány už dl­h­šiu dobu. Úplne prvé dob­ro­druž­stvo v tuk-tuku ab­sol­vo­vala so svo­jím man­že­lom. Na me­siac sa stali di­gi­tál­nymi no­mádmi, zba­lili si dva páry šla­piek, dva no­te­bo­oky, me­dzi­ná­rodné vo­dičské pre­ukazy a vy­ra­zili pre­skú­mať Srí-Lanku.

Keď si Lu­cia za­čala vy­mýš­ľať ďal­šie ces­to­va­teľ­ské dob­ro­druž­stvo, tuk-tuk v nich nesmel chýbať. Nakoľko jej man­žel nie je práve ces­to­va­teľ­ský typ, roz­hodla sa zor­ga­ni­zo­vať vý­pravu v diev­čen­skom štýle. Plán bol jasný, prejsť na­prieč Juž­nou Ame­ri­kou s dvoma ru­žo­vými tuk-tukmi s tí­mom pia­tich diev­čat.

Ich prvé ki­lo­metre v tuk-tukoch sme­ro­vali na ne­vinný vý­let do mes­tečka Sa­lento, ktoré sa na­chá­dza len 120 km na vý­chod od Iba­gué. To, že sa vy­dali na naj­hor­šiu a prav­de­po­dobne naj­viac ne­bez­pečnú a „naj­zac­pa­nej­šiu“ cestu v Ko­lum­bii zis­tili až na konci dňa. Ich cesta pokračovala naprieč Ekvádorom, Peru, Bolíviou cez Dkar až do Montevidea, kde výlet šťastlivo dokončili.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech