Chceli pomôcť slovenským farmárom. Vybudovali úspešný biznis

Ľubica Kulčárová / 12. februára 2018 / Rozhovory

zdroj: archív Svet Bedničiek
  • An­drej a Pe­ter sa po­znajú viac ako 30 ro­kov
  • Svetu bed­ni­čiek tržby stále rastú
  • Celý biz­nis stojí na dô­vere a pria­teľ­stve v tíme aj u par­tne­rov
  • Firma je no­mi­no­vaná na cenu v ka­te­gó­rii „Fé­rový hráč“ na Via Bona Slo­va­kia

Po­roz­prá­vali sme sa s mar­ke­tin­go­vou ma­na­žér­kou, Ka­ro­lí­nou Bob­rí­ko­vou. Čo je cie­ľom biz­nisu, čím ste sa ne­chali in­špi­ro­vať?

In­špi­rá­ciou pre nás boli „bed­nič­kové“ sys­témy, ktoré fun­go­vali v za­hra­ničí. V Če­chách sme na­šli zau­jí­mavý a roz­be­hnutý pro­jekt Svět Be­dý­nek, kto­rého tvor­cami sú Janka a Petr z Prahy. Stretli sme sa s nimi a vi­deli sme, že to fun­guje.

Čo­skoro sme sa tak stali pr­vou po­boč­kou na Slo­ven­sku. Naj­skôr sme vy­hľa­dá­vali far­má­rov na Slo­ven­sku, a keď sme aj tu na­šli zau­jí­ma­vých a poc­ti­vých ľudí, ktorí sa ve­nujú pes­to­va­niu či vý­robe tra­dič­ným spô­so­bom, dali sme sa do práce. Prvé bed­ničky sme skla­dali na farme Sepo, bolo to v roku 2013. Od­vtedy sme nie­koľ­ko­ná­sobne na­rástli, máme vyše 10 za­mest­nan­cov.

Na­šim cie­ľom je pri­ná­šať na stoly slo­ven­ských ro­dín hlavne kva­litné lo­kálne po­tra­viny, a as­poň v ma­lej miere tak pris­pie­vať k po­tra­vi­no­vej se­bes­tač­nosti Slo­ven­ska. Tým, že ras­tieme my, rastú s nami aj naši far­mári a do­dá­va­te­lia.

Akú máte na Slo­ven­sku kon­ku­ren­ciu?

Máme nie­koľko kon­ku­ren­tov, v po­rov­naní s nami sú menší, ak ho­vo­ríme o pria­mej kon­ku­ren­cii v rámci bed­nič­ko­vých sys­té­mov. Po­tom sú to sa­moz­rejme ka­menné pre­dajne, ktoré pre­dá­vajú far­már­ske a lo­kálne pro­dukty, sú najmä v hlav­nom meste. Ďa­lej sú to trž­nice, ktoré si ľudí zís­kala svo­jou at­mo­sfé­rou. Stále sa po­va­žujú za at­rak­tívne aj na­priek faktu, že ľu­dia mu­sia ísť do trž­nice osobne, my im vieme to­var do­ru­čiť na za­dané miesto.

No na­priek všet­kým sku­toč­nos­tiam je po­zi­tívne, že kon­ku­renti na trhu sú. Slo­ven­skí far­mári po­tre­bujú po­mocnú ruku. A my resp. sys­tém bed­nič­ko­va­nia je ka­ná­lom, kto­rým môžu far­mári po­merne jed­no­du­cho a vo väč­šom množ­stve pre­dať svoj to­var bez toho, aby ich po­zor­nosť mu­seli dro­biť na via­cero od­by­to­vých ka­ná­lov.

A čo také e-shopy s po­tra­vi­nami, v čom ste od­lišní?

Áno, sa­moz­rejme sú kon­ku­renti, ktorí pre­dá­vajú cez on­line por­tály a ro­bia do­nášky do­mov. Naša služba je však na­toľko od­lišná, že máme s os­tat­nými kon­ku­rentmi na in­ter­nete aj značne od­lišnú cie­ľovú sku­pinu, ktorá je cha­rak­te­ris­tická na­prí­klad inými dô­vodmi ná­kupu.

Svoje tržby ste za mi­nulý rok tak­mer zdvoj­ná­so­bili. Kde a v čom vi­díte vašu silu?

Tých fak­to­rov je via­cero, no ako sme sa zhodli, ur­čite by sme vy­z­dvihli vzťahy s ľuďmi. Či už sú to do­dá­va­te­lia, zá­kaz­níci alebo naši za­mest­nanci. Pod­ni­ka­nie nie je podľa nás len o kla­sic­kej po­učke, ktorá ho­vorí, že pod­ni­ka­ním sa roz­umie „sú­stavná čin­nosť, ktorá je usku­toč­ňo­vaná pod­ni­ka­te­ľom vo vlast­nom mene, na vlastnú zod­po­ved­nosť s cie­ľom do­siah­nuť zisk“.

S do­dá­va­teľmi bu­du­jeme pevné a fé­rové par­tner­stvá, tento rok sme sa preto no­mi­no­vali aj na cenu Via Bona Slo­va­kia od na­dá­cie Pon­tis v ka­te­gó­rii „Fé­rový hráč“. Za­tiaľ sme po­stú­pili do už­šieho vý­beru, v marci bude môcť za nás ve­rej­nosť hla­so­vať aj v rámci „Ceny ve­rej­nosti“, o kto­rej sa roz­hodne v on­line hla­so­vaní den­níka SME.

Naše vzťahy s do­dá­va­teľmi ča­sto­krát pre­rástli až do pria­teľs­tiev. Far­má­rom dá­vame fé­rové pod­mienky, sna­žíme sa im čo naj­viac po­môcť v pre­daji tak, aby rástli s nami.

Naše pod­ni­ka­nie by ta­kisto ne­fun­go­valo bez na­šich zá­kaz­ní­kov. Našu prácu vní­mame ako službu ľu­ďom, pro­zá­kaz­nícky ser­vis je pre nás pri­ori­tou. Zá­kaz­níci jed­no­du­cho mu­sia úp­rimne cí­tiť, že táto služba je tu pre nich a ro­bíme všetko preto, aby bola čo naj­lep­šou a pris­pô­so­bená práve im.

V pod­state slová, ktoré te­raz od­zneli od­zr­kad­ľujú at­mo­sféru vo firme. Sme skvelý tím, vzá­jomne sa do­pĺňame. Uznáte sama, bez vzá­jom­nej dô­very, lo­ja­lity, tí­mo­vosti by biz­nis ne­šiel tak ako ide te­raz.

Sa­motní za­kla­da­te­lia firmy Sveta Bed­ni­čiek An­drej a Pe­ter sú prí­kla­dom tohto, že dô­vera a pria­teľ­stvo je zá­kla­dom. Po­znajú sa už viac ako 30 ro­kov a ve­dia, čo od seba môžu oča­ká­vať a re­špek­tujú sa. V ne­po­sled­nom rade sme všetci v tíme pria­te­lia. Keď máme čas, cho­díme na spo­ločné te­am­bu­il­dingy, alebo sa len tak vy­be­rieme spolu do mesta.

Ako máte na­sta­vené pro­cesy vo firme?

Ne­us­tále ich zlep­šu­jeme. Vieme, čo ro­bíme dobre a kde máme ešte re­zervy a na tom sa sna­žíme kon­ti­nu­álne pra­co­vať. Za­čali sme viac plá­no­vať, vy­hod­no­co­vať čísla a po­dobne. Pra­cu­jeme na­prí­klad stále na roz­ši­ro­vaní port­fó­lia a hľa­dáme podľa mož­ností tie naj­kva­lit­nej­šie pro­dukty na trhu.

Viac sme sa za­čali sú­stre­diť na mar­ke­ting. Tiež nám sa­moz­rejme po­máha sa­motný do­pyt po far­már­skych pro­duk­toch, ktorý tu je a má ras­túci trend. Ľu­dia dnes už chcú jesť kva­lit­nej­šie po­tra­viny, chcú pod­po­riť slo­ven­ských far­má­rov a vý­rob­cov, jed­no­du­cho jesť zdrav­šie. Všetky uve­dené fak­tory a ešte ur­čite aj mnohé iné pô­so­bia sy­ner­gicky, a preto sme te­raz tam, kde sme. Celé by som to zhr­nula tak, že celé pod­ni­ka­nie stojí na ľu­ďoch.

Na čo kon­krétne upria­mite po­zor­nosť tento rok? 

Časť in­ves­tí­cií pôjde do zlep­šo­va­nia pro­ce­sov nášho webu. Ur­čite tiež bu­deme rie­šiť otázku lo­gis­tiky v rámci roz­ši­ro­va­nia slu­žieb na Slo­ven­sku. Ne­us­tále bu­deme ak­tu­ali­zo­vať port­fó­lio a zvy­šo­vať kva­litu ce­lého pro­cesu na­ku­po­va­nia a služby.

Máte len do­má­cich do­dá­va­te­ľov?

Máme aj do­má­cich aj za­hra­nič­ných do­dá­va­te­ľov. Je veľmi ťažké ur­čiť ne­jaký per­cen­tu­álny po­diel, na­koľko v ovocí a ze­le­nine sa toto z dô­vodu se­zón­nosti mení. Av­šak 100 % pro­duk­tov z chla­de­ného to­varu sú pro­dukty od slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov (mliečne vý­robky zo sa­la­šov, atď).

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Svet Bed­ni­čiek (@svet­bed­ni­ciek),

Akým spô­so­bom ste ich na­šli? Pred­po­kla­dám, že nie na in­ter­nete.

An­drej a Pe­ter za­čí­nali na farme Sepo. Všetky farmy, ktoré ča­som pri­bú­dali mu­seli „obe­hať“ osobne. Je to aj o re­fe­ren­ciách, mu­síte po­znať ľudí z tohto od­vet­via, a na­ozaj veľa hľa­dať, dané pro­dukty vy­skú­šať… Dnes je to už skôr tak, že sa far­mári, no hlavne vý­rob­co­via pro­duk­tov ozý­vajú sami od seba. Vní­majú nás ako dobrú a efek­tívnu mož­nosť, ako umiest­niť ich pro­dukty na trh. Ale chcelo to ur­čite čas a mnoho tvr­dej práce, než sme sa sem do­stali.

Ra­naj­ko­vali sme 💛🍂🍁 po­riadne do­máce paš­téty. #con­grady @con­grady

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Svet Bed­ni­čiek (@svet­bed­ni­ciek),

Váš typ biz­nisu vy­zerá ná­ročne. Ni­kdy by som ne­ve­rila, že sa dá na do­dáv­kach jed­not­li­vým do­mác­nos­tiam za­ro­biť. Mali ste na za­čiatku pri­pra­vený stra­te­gický plán?

Vô­bec sme ho pri­pra­vený ne­mali. Išli sme do toho zdra­vým sed­liac­kym roz­umom. Zá­kladné know-how sme zís­kali z iných fun­gu­jú­cich pro­jek­tov v za­hra­ničí a ku mno­hému nás in­špi­ro­vali naši českí par­tneri Svět Be­dý­nek. Bez osob­ného prí­stupu, tvr­dej práce a se­ba­zap­re­nia by to v žiad­nom prí­pade ne­šlo. Učili sme sa učili aj na vlast­ných chy­bách (a stále sa učíme…). Na­vo­nok tento biz­nis možno vy­zerá jed­no­du­cho, ale je za ním množ­stvo sú­vi­sia­cich a na po­zor­nosť ná­roč­ných pro­ce­sov, ktoré je po­trebné vy­ko­nať, než je bed­nička zá­kaz­ní­kovi do­ru­čená.

Pre vy­svet­le­nie, lo­gis­tika nie­kto­rých far­má­rov je ná­ročná. Nie­ktoré pro­dukty dr­žíme v špe­ciál­nych chla­dia­koch skla­dom, napr. ja­blká sú od­de­lené od os­tat­ných plo­dín, pre­tože pro­du­kujú plyn, ktorý spô­so­buje do­zrie­va­nie os­tat­ných plo­dín. Tá cir­ku­lá­cia resp. doba ob­ratu zá­sob je však po­merne krátka pri tých pro­duk­toch, u kto­rých je to možné.

Mnohé z pro­duk­tov však ob­jed­ná­vame presne podľa ob­jed­ná­vok na do­ru­če­nie JIT. Ná­sledne čaká mnoho práce člo­veka na po­zí­cii, ktorý spra­co­váva ob­jed­návky, ale aj plá­nuje roz­vozy, a tiež na­šich sklad­ní­kov, ktorí každú jednu ob­jed­návku mu­sia ručne skom­ple­ti­zo­vať a skon­tro­lo­vať podľa za­da­nia. V ne­po­sled­nom rade sú to vo­diči, ktorí do­ru­čujú ob­jed­návky k zá­kaz­ní­kom až do­mov. Ak by sme preto toto všetko ve­deli na za­čiatku, možno by sme do toho ani ne­šli.

Te­raz už viac pra­cu­jeme s čís­lami, viac plá­nu­jeme, aj keď v is­tých ob­las­tiach je to stále ope­ra­tívne, mnohé veci sa ne­us­tále me­nia. Stačí, že nám vy­padne 1 za­mest­na­nec a mu­síme ho za­stú­piť.

Do čoho ste naj­viac in­ves­to­vali?

Ok­rem in­ves­tí­cie do me­dzi­ľud­ských vzťa­hov sme in­ves­to­vali mnoho nášho osob­ného času, ale tak to pri pod­ni­kaní už býva. Z hmot­ných in­ves­tí­cií mô­žeme spo­me­núť špe­ciálne chla­diaky, ktoré sú nutné pre správne usklad­ne­nie po­tra­vín, tiež na­prí­klad do chla­de­ných áut.

Pridať komentár (0)