Do Bratislavy priniesli prvý festival zasvätený burgrom, pivu a letnému chillu

Marianna Mikešová / 22. júna 2018 / Rozhovory

  • Naše hlavné mesto v lete ožíva množ­stvom even­tov, no toto tu ešte ne­bolo
  • Fes­ti­val, kto­rého hlav­ným prog­ra­mom sú bur­gre a pivo, má na sve­domí aj Ľu­bo­mír Miňo
  • Skú­se­nosti so street fo­odom zbie­ral v jed­nej z top bur­grární, v Re­gal Bur­gri
zdroj: Beer & Burger Fest
  • Naše hlavné mesto v lete ožíva množ­stvom even­tov, no toto tu ešte ne­bolo
  • Fes­ti­val, kto­rého hlav­ným prog­ra­mom sú bur­gre a pivo, má na sve­domí aj Ľu­bo­mír Miňo
  • Skú­se­nosti so street fo­odom zbie­ral v jed­nej z top bur­grární, v Re­gal Bur­gri

Ahoj, Lubo. Čomu sa v Re­gal Bur­gri ve­nu­ješ a ako vzni­kol ná­pad pri­niesť do Bra­ti­slavy Beer & Bur­ger Fest

V Re­gal Bur­gri sa ve­nu­jem pre­važne even­tom. Keď som pri­bližne pred ro­kom na túto po­zí­ciu na­stú­pil, spolu s ko­le­gom Bra­ňom a jeho man­žel­kou Saš­kou sme uva­žo­vali, na akých uda­los­tiach sa chceme zú­čast­niť. Ak­cia za­me­raná hlavne na bur­gre na Slo­ven­sku do­te­raz chý­bala, preto sme sa roz­hodli jednu ta­kúto zor­ga­ni­zo­vať vo vlast­nej ré­žii. Už spo­mí­naný Re­gal Bur­ger nás s týmto ná­pa­dom pod­po­ril, do­konca na tomto fes­ti­vale vy­stu­puje ako hlavný spon­zor, za čo sme jemu aj os­tat­ným spon­zo­rom veľmi vďačný.

Prečo je podľa vás práve bur­ger ide­ál­nou té­mou fes­ti­valu? 

Mys­líme si, že bur­ger je jedlo pre všet­kých, čo je aj motto na­šej ak­cie. Je škoda, že veľa ľudí bur­ger aj dnes vníma v nie veľmi po­zi­tív­nom svetle. Preto sme sa roz­hodli pred­sta­viť ho nie­len ako „fa­šírku v žemli“, ale aj ako jedlo, ktoré si ve­dia dať ve­ge­ta­riáni, ve­gáni, deti, ľu­dia s his­ta­mí­no­vou in­to­le­ran­ciou, mi­lov­níci ázis­kej či perz­skej ku­chyne, a do­konca na tejto ak­cii do­sta­nete bur­ger aj pre svo­jich štvor­no­hých mi­lá­či­kov. Pivo sa k bur­gru núka samo, a na­koľko kva­litné pi­vo­vary rastú ako huby po daždi, po­zvali sme aj tie. Sa­moz­rejme tu ale náj­deš aj množ­stvo ne­al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov.

Aký máš vzťah k street fo­odu a čo si prí­padne mo­men­tálne „ideš“ naj­viac?

Ja osobne som veľký nad­še­nec street fo­odo­vej scény.  „Nej­dem“ si sa­moz­rejme len je­den kon­cept. Vždy sa veľmi po­te­ším, keď ob­ja­vím niečo nové, ale sa­moz­rejme mám aj svo­jich fa­vo­ri­tov. No mená pre­zrá­dzať ne­bu­dem. ;)

Čo si mys­líš o slo­ven­skej street food scéne? Čo ťa teší a čo ti na­opak vadí?

Naj­viac ma teší rôz­no­ro­dosť po­nú­ka­ných pro­duk­tov. Je to skvelá mož­nosť, ako môžu pre­daj­co­via uká­zať to naj­lep­šie zo svojho ume­nia a zá­kaz­níci zas môžu to naj­lep­šie ochut­nať. Naj street food scéne a ta­kýchto ak­ciách ma ale naj­viac teší veľmi pria­teľ­ská a uvoľ­nená at­mo­sféra, ktorú je cí­tiť na kaž­dom kroku. Ľu­dia sú vy­chil­lo­vaní, vy­sta­vo­va­te­lia sa te­šia a ba­via sa so zá­kaz­níkmi. To mi ob­čas v ka­men­ných pre­vádz­kach chýba. Ja osobne ne­rád kri­ti­zu­jem, takže je­diné, čo mô­žem vy­tknúť, sú dlhé rady. :)

Aké máš už skú­se­nosť s or­ga­ni­zo­va­ním fes­ti­va­lov?

Fes­ti­val v ta­komto roz­sahu je pre mňa nová skú­se­nosť. Pri­znám sa, že uspo­ria­dať po­dobnú ak­ciu je oveľa kom­pli­ko­va­nej­šie, ako sa na prvý po­hľad môže zdať. Na­šťas­tie mám okolo seba veľa schop­ných a ochot­ných ľudí, ktorí mi s množ­stvom vecí po­mohli. Spoz­nal som tiež veľmi ochot­ných ľudí na úra­doch, par­tne­rov, a do­konca aj po­li­caj­tov, ha­si­čov či uspo­ria­da­te­ľov iných ak­cií, ktorí mi vždy vy­šli v ús­trety, keď vi­deli moje zú­fals­tvo. :)

Je ne­jaký za­hra­ničný fes­ti­val po­dob­ného typu, kto­rým ste sa in­špi­ro­vali?

Je ich nie­koľko. Je­den po­dobný je u su­se­dov v Prahe. Plá­no­vali sme s uspo­ria­da­teľmi aj stret­nu­tie, možno prí­padnú spo­lu­prácu. Tento rok to ale ne­vyšlo, tak možno o rok.

Kto by mal na Beer and Bur­ger fes­ti­val za­ru­čene prísť?

Ví­taný je sa­moz­rejme každý. Skôr si ne­viem pred­sta­viť, kto by si tam ne­pri­šiel na svoje. Fes­ti­val sme tvo­rili tak, aby si tam niečo na­šli všetci.

Ktoré naj­väč­šie bur­grové a pivné hviezdy prídu? Budú aj za­hra­ničné?

Za­čnem od konca. Plá­no­vali sme aj za­hra­nič­ných vy­sta­vo­va­te­ľov, ale na po­slednú chvíľu sme o nich prišli, na­koľko sme mali le­gis­la­tívne prob­lémy s účas­ťou za­hra­nič­ných bur­ger­maj­strov. Tohto roku preto príde len je­den za­hra­ničný vy­sta­vo­va­teľ. Na­šťas­tie máme množ­stvo kva­lit­ných pre­daj­cov aj na Slo­ven­sku, takže o hviezdy ne­bude nú­dza. Ne­rád by som nie­koho vo­pred ozna­čil za hviezdu, plá­nu­jeme to­tiž množ­stvo sú­ťaží, v kto­rých sa ukáže, kto bude hviez­dou ak­cie. :) Roz­ho­do­vať budú sa­moz­rejme náv­štev­níci.

Čo sprie­vodný prog­ram? Čo je vaše naj­väč­šie eso v ru­káve?

Sprie­vodný prog­ram je bo­hatý. Od ka­piel ako AC/DC re­vi­val, The Cell­ma­tes, Medd, Pu­ding pani El­vi­so­vej, Le Pa­y­aco a mnoho ďal­ších ta­len­tov, cez sú­ťaže, works­hopy či es­cape ro­omy, až po školy va­re­nia. Do­konca sa na náš fes­ti­val viete do­stať aj špe­ciál­nymi loď­kami po Du­naji či vy­hliad­ko­vými au­to­busmi. Takže aj ok­rem jedla sa je načo te­šiť.

Čo je na or­ga­ni­zá­cii ta­ké­hoto po­du­ja­tia naj­ťaž­šie a čo ťa na­opak naj­viac baví?

Je to dosť in­di­vi­du­álne. Ja osobne naj­viac ša­liem pri se­dení a štu­do­vaní všet­kých zmlúv, ale patrí to k tomu. Po­tom je tu množ­stvo by­rok­ra­cie a be­ha­nia po úra­doch. Hlavne pri pr­vom roč­níku, keď ide o pre­mi­éru. Mys­lím, že dru­hý­krát by to už išlo hlad­šie. Ur­čite ma ba­vilo tvo­riť prog­ram, stre­tá­vať sa s par­tnermi, vy­mýš­ľať spolu, čo sa dá spra­viť. Vždy mám veľkú ra­dosť, keď sa nie­kto roz­hodne pod­po­riť náš fes­ti­val. A my sme na­šli hneď nie­koľko ochot­ných a kre­a­tív­nych par­tne­rov.

Prí­deš si na fes­ti­val sám dať bur­ger a pivko alebo si už toho pre­je­dený/pre­pitý? :)

Ur­čite bu­dem tam! Ochut­ná­vať bu­dem sa­moz­rejme veľmi rád a pre­je­dený bur­grov či pre­pitý piva asi ne­bu­dem ni­kdy. Ale to pivko si ako or­ga­ni­zá­tor rad­šej odo­priem. To ma asi bude mr­zieť naj­viac. :)

Pridať komentár (0)