Svetoví milionári disponujú majetkom 70 biliónov dolárov, čo predstavuje 750-násobok HDP Slovenska

TS / 10. júla 2018 / Biznis

  • Podľa World We­alth Re­port 2018, ktorý ne­dávno zve­rej­nila po­ra­den­ská spo­loč­nosť Cap­ge­mini, pre­sia­hol ma­je­tok do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov v uply­nu­lom roku hra­nicu 70 bi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Pred­sta­vuje 750-ná­so­bok HDP Slo­ven­ska a až 1700-ná­so­bok úspor Slo­vá­kov ulo­že­ných v ban­kách a v po­die­lo­vých fon­doch.
zdroj: Twitter
  • Podľa World We­alth Re­port 2018, ktorý ne­dávno zve­rej­nila po­ra­den­ská spo­loč­nosť Cap­ge­mini, pre­sia­hol ma­je­tok do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov v uply­nu­lom roku hra­nicu 70 bi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Pred­sta­vuje 750-ná­so­bok HDP Slo­ven­ska a až 1700-ná­so­bok úspor Slo­vá­kov ulo­že­ných v ban­kách a v po­die­lo­vých fon­doch.

„Ak si uve­do­míme, že do­lá­roví mi­li­onári zvý­šili vlani svoj ma­je­tok v prie­mere o 11 % a Slo­váci, ktorí dr­žia väč­šinu svo­jich in­ves­tič­ných ak­tív v ban­kách a po­die­lo­vých fon­doch, zvý­šili svoje ak­tíva len o 6 %, tak je to na­ozaj zau­jí­mavé číslo,“ po­ve­dal Ma­roš Ďu­rik, ge­ne­rálny ria­di­teľ Ac­ross Pri­vate In­ves­tments. „Pri­tom aj pre Slo­vá­kov je vý­razne vyš­šie zhod­no­te­nie ak­tív do­sia­hnu­teľné. Glo­bálne ak­ci­ové trhy vzrástli vlani tak­mer o 17 % a dl­ho­pi­sové o 3 %, takže by to chcelo len zme­niť po­hľad na svoje fi­nančné ak­tíva a in­špi­ro­vať sa aj port­fó­liami do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov.

In­ves­to­va­ním pro­stred­níc­tvom bánk a, bo­hu­žiaľ, ani pro­stred­níc­tvom ak­tívne ria­de­ných po­die­lo­vých fon­dov, ešte ni­kto nez­bo­ha­tol. Slo­ven­skí in­ves­tori by sa mali viac orien­to­vať na in­de­xové fondy, ktoré, ako ide­álny in­ves­tičný ná­stroj, od­po­rúča in­ves­to­rom aj in­ves­tičný guru War­ren Buf­fett,“ zdô­raz­nil M. Ďu­rik.

Po­čet do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov sa vlani zvý­šil o 9,5 % a cel­ková hod­nota ich ma­jetku vzrá­stla o 10,6 %. Naj­väč­šou mie­rou sa na tomto raste po­die­ľali ul­tra­bo­hatí do­lá­roví mi­li­onári (dis­po­nujú ma­jet­kom 30 mil. USD a viac). Ich po­čet sa zvý­šil o 11,2 % a ma­je­tok o 12 %. Z re­gi­onál­neho hľa­diska za­zna­me­nal naj­väčší ná­rast po­čet do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov v Se­ver­nej Ame­rike a v Pa­ci­fiku. Per­cento ul­tra­bo­ha­tých do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov (t.j. pri­bližne 175-ti­síc ľudí) dis­po­nuje pri­tom viac než tre­ti­nou cel­ko­vého bo­hat­stva do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov, teda tak­mer 25 bi­li­ónmi do­lá­rov. Spo­loč­nosť Cap­ge­mini pred­po­kladá, že métu 100 bi­li­ó­nov do­lá­rov pre­koná ma­je­tok do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov v roku 2025.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: CEO Snap­chatu, Evan Spie­gel, jeho ma­je­tok do­sa­huje 3 mi­liardy do­lá­rov

„Roz­de­le­nie ma­jetku me­dzi jed­not­livé typy in­ves­tí­cií,“ kon­šta­to­val M. Ďu­rik, ,,zo­stáva po­merne sta­bilné, a to aj na­priek dvoj­ci­fer­nému rastu ak­ci­ového trhu v uply­nu­lom roku. V po­rov­naní s kon­com roka 2016 zni­žo­vali na za­čiatku tohto roka do­lá­roví mi­li­onári v port­fó­liách po­diel in­ves­tí­cií s fix­ným vý­no­som (Se­ve­ro­ame­ri­ča­nia -3,4 % a Euró­pa­nia -0,5 %) a pa­ra­doxne aj v ak­ciách (v USA -0,3 % a v Európe -2,8 %), čo sa dá zdô­vod­niť prav­de­po­dob­ným vy­be­ra­ním zis­kov z ak­cií.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: World We­alth Re­port 2018

Na dru­hej strane mi­li­onári v oboch re­gi­ó­noch zvy­šo­vali svoju alo­ká­ciu v re­a­lit­ných in­ves­tí­ciách (Se­ve­ro­ame­ri­ča­nia o 1,7 % a Euró­pa­nia do­konca o 4,9 %). Dô­vo­dom ta­kého ná­rastu po­dielu re­a­lit­ných in­ves­tí­cií v port­fó­liách Euró­pa­nov sú už dl­ho­dobo nízke úro­kové sa­dzby, ktoré nú­tia európ­skych in­ves­to­rov ob­ze­rať sa po iných ty­poch re­la­tívne bez­peč­ných in­ves­tí­cií. Podľa pries­kumu spo­loč­nosti Cap­ge­mini sme­ro­vali re­a­litné in­ves­tí­cie najmä do re­zi­denč­ných (51,6 %) a ko­merč­ných ne­hnu­teľ­ností (15,4 %), ďa­lej do po­zem­kov (12,8 %) a do ho­te­lov (6,3 %).

Zau­jí­ma­vým tren­dom u do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov,“ po­u­ká­zal Ďu­rik, „je po­stupná kon­so­li­dá­cia ich in­ves­tí­cií. Čo­raz viac týchto ľudí zvy­šuje svoju alo­ká­ciu u svojho pri­már­neho we­alth ma­na­žéra. Svedčí o tom fakt, že vlani sa ak­tíva do­lá­ro­vých mi­li­oná­rov u pri­már­neho we­alth ma­na­žéra zvý­šili o 17,4 %. Z re­portu tiež vy­plýva, že o ta­kejto kon­so­li­dá­cii uva­žujú do bu­dúcna najmä mladší a rov­nako aj bo­hatší mi­li­onári, ktorí dis­po­nujú ak­tí­vami 20 mil. USD a viac.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: World We­alth Re­port 2018
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: World We­alth Re­port 2018
Pridať komentár (0)