Lucia rozbehla svoj vysnívaný biznis s módou. Jej znamenitú tvorbu môžeš vidieť aj v televízii

Mária Ambrozová / 26. júna 2018 / Rozhovory

  • Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa – móde
  • Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít
  • Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem
  • Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa – móde
  • Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít
  • Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem

Kedy a ako za­čali fun­go­vať Kurzy módy?

Júj, to bolo už veľmi dá­á­ávno. Po ukon­čení VŠVU som sa ve­no­vala di­zaj­nér­stvu a veľmi ma to ba­vilo. Ča­som som na­do­budla po­cit, že len na­vrho­vať pekné šaty mi ne­stačí. Ko­lek­cie sa roz­ší­rili o pro­duk­tovú radu do­pl­n­kov a ka­be­liek, no stále mi niečo chý­balo. Mala som chuť stre­tá­vať sa s no­vými ľuďmi, ktorí zdie­ľajú rov­nakú vá­šeň pre módu ako ja. Mala som veľký ate­liér a dieľňu, a tak som si po­ve­dala: „Kedy, keď nie te­raz?“ V tom čase to­tiž kom­plexné kurzy ve­nu­júce sa móde na Slo­ven­sku ne­boli. Za­čala som tým, čo som mala naj­rad­šej, a prvé kurzy boli za­me­rané na módnu kresbu, roz­ma­ni­tosti ma­te­riá­lov a ši­tie.

Aj te­raz sa mu­sím po­us­miať keď si spo­me­niem, že v tom čase som si ho­vo­rila, že ak sa na kurzy pri­hlá­sia as­poň 3 ľu­dia za týž­deň, bude to úspech (úsmev). Dnes ich je toľko, že nám ne­sta­čia dni v me­siaci. Po­stupne sa po­nuka kur­zov vy­kryš­ta­li­zo­vala do dneš­nej po­doby, vo veľ­kej miere za to môžu práve účast­níci kur­zov, ktorí si sami pý­tali po­kra­čo­va­nia a rôzne špe­ci­fické za­me­ra­nia kur­zov. Som im vďačná za pria­zeň a pod­poru a hlavne za to, kam som sa vďaka nim do­ká­zala po­su­núť. Po­stupne to­tiž zo spon­tán­neho ná­padu za­lo­že­nia kur­zov vzni­kol krásny kon­cept a prog­ram, ktorý fun­guje a ne­us­tále na­pre­duje.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa - móde Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem

Čo vlastne vďaka nim po­nú­kaš?

Z môjho po­hľadu je to pre­dov­šet­kým o akomsi zdie­ľaní ra­dosti z módy a ce­lého pro­cesu ná­vrhár­stva. V pod­state zá­u­jem­com po­my­selne po­ot­vo­rím dvere do nášho kaž­do­den­ného ži­vota di­zaj­né­rok. Vi­dia miesto, kde tvo­ríme, čo v da­nej dobe tvo­ríme, ako ucho­vá­vame mo­dely, strihy, skrátka tak­mer všetko. Po­skyt­neme im zá­ze­mie, od­borne po­ra­díme a sna­žíme sa ich viesť tak, aby ich zve­da­vosť a láska k móde a ši­tiu rá­stla ďa­lej. Majú na vý­ber ši­rokú po­nuku kur­zov, aby si vy­brali pre seba ten najv­hod­nejší a ne­strá­cali zby­točne čas nie­čím, čo už možno ve­dia. Cie­ľom je, aby na­pre­do­vali v tej ob­lasti, ktorú si sami zvo­lia. Za­čia­toč­níci majú svoje kurzy, aby išli tem­pom im zod­po­ve­da­jú­cim a mali po­riadny zá­klad, na kto­rom môžu ďa­lej sta­vať.

Kur­zov je teda veľa: works­hopy, lek­cie príp­ravy do škôl, osobný sty­ling a po­nú­kaš aj sú­kromné lek­cie. O čo je naj­väčší zá­u­jem?

Pr­ven­stvo si drží kurz KNOW HOW, ten je, pri­znám sa, aj jedna z mo­jich srd­co­viek. Mi­lu­jem kva­litné ma­te­riály, nové tech­no­ló­gie, takže roz­prá­vať a uka­zo­vať pri­tom roz­ma­nité druhy lá­tok je pre mňa ra­dosť. Zá­ro­veň je to, mys­lím si, aj pre účast­ní­kov veľmi pod­netný kurz. Priamo na mieste si sami tvo­ria vzor­ník ma­te­riá­lov s po­pis­kami, takže na konci majú akúsi en­cyk­lo­pé­diu lá­tok so sku­toč­nými vzor­kami a môžu sa tak k da­ným po­znat­kom ke­dy­koľ­vek vrá­tiť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa - móde Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem
 Rov­nako ob­ľú­bený je aj KURZ ŠI­TIA. Tu je to sku­točne roz­ma­nité. Ši­jeme topy, sukne, šaty, nie­ktoré veci úplne na mieru účast­ní­kom, takže pa­ráda, vždy je to zá­bava. Je pravda, že na kur­zoch sa sna­žím dr­žať malý po­čet účast­ní­kov, chcem ich spoz­nať a každý kurz je tak pre mňa je­di­nečný. Práve z týchto ši­ja­cích kur­zov mám aj ja sama naj­viac kli­en­tiek, z kto­rých sa stali moje dobré pria­teľky, a viem že nie­ktoré účast­níčky sa spoz­nali práve u nás na kur­zoch a na­ko­niec si spo­ločne za­lo­žili módny biz­nis. Ta­kéto veci ma te­šia asi naj­viac.

Vieš, ja sa fakt te­ším, že ľu­dia si za­čí­najú opäť vší­mať do­sahy mód­neho prie­myslu, že im nie je jedno kto ich veci a v akom pro­stredí vy­tvo­ril, a z akých ma­te­riá­lov. Čo­raz viac vní­mam, že sme pre­sý­tení rov­na­kos­ťou, že sa chceme od­li­šo­vať a no­siť niečo, čo nám vy­drží viac ako dve pra­nia. O vý­be­roch ma­te­riá­lov ani ne­ho­vo­rím. Možno aj preto sú na­job­ľú­be­nej­šie práve tie dva spo­me­nuté kurzy. Na jed­nom účast­níci zís­kajú pre­hľad o ma­te­riá­loch, o ich vlast­nos­tiach, o po­u­žití, na kurz ši­tia si po­tom pri­nesú svoju sta­rost­livo zvo­lenú látku a ušijú kú­sok, ktorý môžu no­siť po­kojne aj roky. O sú­kromné lek­cie je tiež enormný zá­u­jem, žiaľ, aj môj deň má len 24 ho­dín. Je tiež pravda, že sa sna­žím zo­sta­vo­vať roz­vrh tak, aby v ňom boli za­hr­nuté ob­ľú­bené stá­lice. Každý me­siac pri­dá­vam aj niečo nové, takže aj sty­ling, aj módna kresba, mo­de­lo­va­nie šiat… Všetko sa tam do­stane.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa - móde Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem

Čo všetko za za­pla­tené „školné“ zá­kaz­níci do­stanú?

Je­diné, čo po zá­kaz­ní­koch chcem je, aby prišli v dob­rej ná­lade, to je kľú­čové. Všetko os­tatné za­bez­pe­ču­jeme my. Po­kiaľ si chcú pri­niesť vlastný ši­jací stroj a na­učiť sa šiť na svo­jom, ur­čite im v tom neb­rá­nime, práve na­opak, úplne tomu roz­umieme. Po­kiaľ stroj ne­majú a daný kurz ho vy­ža­duje, sa­moz­rejme im za­po­ži­čiame naše. Na kur­zoch ši­tia si môžu vy­brať látku od nás, vždy majú na vý­ber viac mo­tí­vov. Po­kiaľ si chcú ušiť mo­del z vlast­nej látky, sa­moz­rejme, im to umož­níme.

Na za­čiatku do­stanú na kaž­dom kurze špe­ciálne vy­tvo­rené po­známky k da­nému kurzu. Podľa nich si môžu danú vec zho­to­viť aj ná­sledne sami doma. Na nie­kto­rých ví­ken­do­vých kur­zoch, ktoré bý­vajú ná­roč­nej­šie, ob­dr­žia po ukon­čení vi­deo­ná­vod. Tým, že sama ši­jem a pre­šla som si ne­ko­neč­nými ho­di­nami ši­tia na škole aj po nej, veľmi dobre si uve­do­mu­jem ná­roč­nosť nie­kto­rých po­stu­pov, aj preto majú všetci účast­níci do­vo­lené zho­to­vo­vať si vi­deo­záz­namy alebo fo­to­gra­fie pro­cesu. Ve­rím, že im to ne­skôr po­môže.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa - móde Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem

Máš v tejto sfére skú­se­nosti? Ob­ja­vili sa tvoje vý­tvory v ďal­ších slo­ven­ských pro­duk­ciách?

Veru, áno, tento me­siac som mu­sela kurzy do­časne stop­núť. Vieš, kurzy sú moja ra­dosť a chcem, aby to tak zo­stalo. Po­kiaľ viem, že sa kur­zom ne­bu­dem môcť na­plno ve­no­vať, a že by si to od­niesla kva­lita da­ných ho­dín, rad­šej kurz ne­vy­pí­šem. Mo­men­tálne mám také pra­covné vy­pä­tie, že bolo roz­um­nej­šie kurzy na­ch­víľu po­za­sta­viť.

Ne­dávno sme do­kon­čili veľkú zá­kazku his­to­ric­kých kos­tý­mov, ktoré si mohla vi­dieť na po­du­jatí Rot­tens­tein, ktoré or­ga­ni­zo­vala Agen­túra Hec­tor. Ok­rem toho sa tvorí moja vlastná ko­lek­cia, šijú sa sva­dobné šaty a kos­tý­movo spra­co­vá­vame na­pí­navý se­riál zo zdra­vot­níc­keho pro­stre­dia. Pra­co­vala som aj na mi­nu­lo­roč­nej via­noč­nej roz­právke Zá­zračný nos, to­čili sme Ko­mi­sára Rexa, spo­lu­pra­co­vala som na filme Piv­nica atď. Je toho veľa a už na­vrhu­jeme ďal­šie his­to­rické kos­týmy, ktoré sa budú šiť čo­skoro. Na­vyše sa náš ate­liér zme­nil na miesto, kde sa ko­najú kos­tý­mové skúšky, takže je za­pla­vený šten­drami s ob­le­če­ním a náv­šte­vami her­cov.

Ok­rem týchto ak­ti­vít máš aj vlastnú dielňu?

Áno, máme vlastnú dielňu a plá­nu­jeme vy­bu­do­vať v blíz­kom čase veľkú kos­ty­mér­sku dieľňu, kde sa budú šiť nie­len naše mo­dely, ko­lek­cie a kos­týmy pre filmy, ale zá­ro­veň tu do­stanú mož­nosť pra­xo­vať štu­denti, ktorí majú am­bí­cie ve­no­vať sa di­zaj­nér­stvu či kos­ty­mér­stvu. To je niečo, čo mi tu chýba. Veľmi sa te­ším na toto ďal­šie ob­do­bie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa - móde Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem

A čo on­line kurzy? You­tube je silný mar­ke­tin­gový ná­stroj.

You­tube je niečo, čo ma lá­kalo od sa­mého za­čiatku za­lo­že­nia Kur­zov módy. Pri­chá­dzajú k nám kli­enti z ce­lého Slo­ven­ska aj zo za­hra­ni­čia. Dáva mi mož­nosť oslo­viť aj tých, ktorí by možno radi prišli, ale vzdia­le­nosť alebo čas im to ne­umož­ňuje. Mnohí kli­enti pri­chá­dzajú práve po­tom, ako kurzy módy ob­ja­vili na You­tube a stali sa sle­do­va­teľmi. Pre mňa je to akýmsi pri­ro­dze­ným po­kra­čo­va­ním mo­jich kla­sic­kých kur­zov a zá­ro­veň mies­tom, kde mô­žem na­prí­klad mla­dým ľu­ďom uká­zať, čo všetko ob­náša byť di­zaj­né­rom, a tiež po­môcť tým, ktorí si radi tvo­ria vlastné šaty.

Keď skončí toto moje hek­tické pra­covné ob­do­bie, plá­nu­jem sa You­tube ve­no­vať pod­statne viac. Ľu­dia si tak budú môcť ušiť vec spolu so mnou, pre­ro­biť si ju na nad­ča­sový di­zaj­nér­sky kú­sok. Zá­ro­veň bu­dem tes­to­vať šia­lené po­môcky ur­čené di­zaj­né­rom a uvi­dia, ako vzniká ko­lek­cia, ako to vy­zerá u nás na kur­zoch, ako pre­bieha zhá­ňa­nie a pre­rábka kos­tý­mov pre filmy a aj to, prečo bý­vame tak často priamo na placi keď sa točí. Na­šťas­tie mám krásnu pro­fe­siu a ná­mety na vlogy či vi­deá tak pri­chá­dzajú vlastne samy. Mys­lím, si že mnohí budú prek­va­pení, čo všetko naša práca ob­náša (úsmev).

Dá sa vo fas­hion prie­mysle na Slo­ven­sku uži­viť?

Ne­mô­žem ho­vo­riť za iných, ale za seba ho­vo­rím že áno.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Lu­cia sa roz­hodla ve­no­vať v ži­vote tomu, čo ju naj­viac na­pĺňa - móde Svoj biz­nis obo­ha­tila množ­stvom zau­jí­ma­vých ak­ti­vít Pre­čí­taj si jej in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie o tom, ako za­čí­nala s You­tube a či majú Slo­váci vô­bec o Kurzy módy zá­u­jem

Ni­kdy si ne­mala am­bí­cie od­ísť do za­hra­ni­čia?

Ja mám po­cit, že som v za­hra­ničí po­maly čas­tej­šie ako doma (úsmev). Po­sledné dva roky sa veľa ve­nu­jeme kos­tý­mo­vému spra­co­va­niu fil­mov a se­riá­lov, takže ma mô­žeš ví­dať viac v Bra­ti­slave. Po tomto pro­jekte sa ale zase na čas upra­cem do za­hra­ni­čia.

Čo pri­pra­vu­ješ v bu­dúc­nosti? Na čo sa chceš za­me­rať? Črtá sa nový pro­jekt?

Úp­rimne, ja mám asi mi­lión päť­sto­osem­de­sia­šesť plá­nov a ich po­čet ne­us­tále stúpa. Spolu s ka­ma­rát­kou Zuz­kou Mi­há­li­ko­vou sme za­lo­žili spo­loč­nosť Cos­tu­me­park a máme veľmi am­bi­ci­ózne plány, ktoré sa tý­kajú kos­tý­mo­vej tvorby pre fil­mové pro­duk­cie. Chceme vy­bu­do­vať pro­fe­si­onálnu dielňu za­me­ria­va­júcu sa na vý­robu kos­tý­mov a za­stre­šo­vať veľký fun­dus kos­tý­mov, ktorý bude veľmi špe­ci­fický. Zá­ro­veň chceme po­skyt­núť pro­fe­si­onálne pro­stre­die štu­den­tom, ktorí majú zá­u­jem ve­no­vať sa v bu­dúc­nosti móde alebo kos­tý­mo­vému vý­tvar­níc­tvu. Budú tak môcť vi­dieť celý pro­ces tvorby, pra­co­vať na pro­fe­si­onál­nych stro­joch a po­cho­piť dô­le­ži­tosť no­vých tech­no­ló­gií.

Zá­ro­veň chceme spo­lu­pra­co­vať na fil­mo­vých a te­le­víz­nych pro­duk­ciách, to nás veľmi baví. Ja ok­rem módy mi­lu­jem ces­to­va­nie, takže v blíz­kej dobe by som chcela vi­dieť Ja­pon­sko a znovu sa vrá­tiť do In­die. S Orien­tom je spo­jený môj ďalší plán, ktorý sa týka na­vrho­va­nia, vý­roby a pre­daja veľmi špe­ci­fic­kých lu­xus­ných lá­tok. Popri tom by som rada pra­co­vala na vlast­ných ko­lek­ciách, roz­behla You­tube, ko­nečne snáď vy­dala knihu, ktorá mi už rok od­dy­chuje v zá­suvke. A sa­moz­rejme sú tu moje ob­ľú­bené kurzy módy. Aj ich sa tý­kajú vý­razné zmeny k lep­šiemu.

Pridať komentár (0)