Miloval ich Jánošík, Štúr aj Dubček. Toto sú unikátne slovenské jedlá, ktorými sa môže pýšiť krajina spod Tatier

interez.sk / 12. februára 2018 / Food biznis

zdroj: Instagram (danjaveget, sebestovaanna)
  • Ur­čite sa aj vám stalo, že ste za­tú­žili na do­vo­lenke v Ta­lian­sku po pra­vej a ne­fal­šo­va­nej pizzi, kto­rej ceste je tenké ako pa­pier. Prí­padne pri sle­do­vaní do­ku­mentu o oce­áne vás zmohla túžba nav­ští­viť pre­ľud­nený ázij­sky trh a ne­chať si na­ser­ví­ro­vať čerstvé sushi.
  • Slo­ven­ská ku­chyňa sa však tiež ne­musí za svoje ná­rodné skvosty han­biť.

Keďže sme sú­čas­ťou Európy, his­tó­ria na­šich je­dál siaha ďa­lej, ako ame­rické bur­gre či hot dogy. Na­priek tomu sa tiež ne­mô­žeme pý­šiť tým, že sa vy­hý­bame mast­ným a tuč­ným jed­lám, no roz­hodne sa mô­žeme po­chvá­liť tým, že žiadna kra­jina ne­zu­žit­kuje ze­miaky tak chutne, ako my. Poďme však pekne za ra­dom a po­zrime sa najprv na po­lievky.

Po­lievky


De­mi­kát: De­mi­kát je bryn­dzová po­lievka, kto­rej sú­čas­ťou je sladká smo­tana, vaj­cia a sa­moz­rejme ne­od­mys­li­teľná bryn­dza. Presný pô­vod nie je známy, no v mi­nu­losti sa de­mi­kát pri­pra­vo­val najmä v ob­las­tiach, kde bol roz­ší­rený chov oviec. Slo­vá­kovi však nie je cu­dzí ani de­mi­kát z krav­ského mlieka. Dnes by ste ho mali nájsť v kaž­dej poc­ti­vej ko­libe.

Ces­načka v boch­níku: Ces­načka v boch­níku je veľmi ob­ľú­be­ným jed­lom Slo­vá­kov a do­sta­nete ju nie len v tra­dične la­de­ných re­štau­rá­ciách. Ak máte po ruke žu­vačky, ktoré za­ženú svoj­skú ces­na­kovú vôňu, roz­hodne by ste mali ces­načku za­ra­diť do svojho pred­jedla, keď najb­liž­šie za­ví­tate do re­štau­rá­cie. A ak sa na to ne­chys­táte, ur­čite si s ňou po­ra­díte aj v po­hodlí do­mova.

Ka­pust­nica: Do­káže si ne­jaký Slo­vák ešte pred­sta­viť via­noce bez ka­pust­nice? Asi len sotva. Aj v prí­pade, že ho­vo­ríme o ate­is­tovi, ktorý via­noce ne­uz­náva ani ako kres­ťan­ský či po­han­ský svia­tok, ur­čite si rád dá kva­litnú do­mácu ka­pust­nicu.

Ze­mia­kové jedlá

Ve­gan bryn­dzové ha­lušky…. Sú ze­mia­kové so špal­do­vou mú­kou, sója tva­roh +za­ky­sanka po­sy­pané pa­žít­kou a ci­bu­ľo­vými skvar­kami z Lidla. 🍲🌱Pre­chod na ve­gan­sku stravu si ne­ve­dia pred­sta­viť ha­luš­ko­žrúti ani pi­ro­hári ale všetko sa dá uro­biť, ni­kto ne­tvrdi že to chutí úplne rov­nako ale dosť dobre😉 #ve­gan­slo­va­kia #ve­ga­ni­za­cia­slo­ven­skej­ku­chyne #plant­ba­sed #cru­el­tyf­ree #no­milk#no­eggs #ve­gan­na­ta­liri #ve­get #go­ve­gan #what­ve­gan­seat #ve­gan­fo­ods­hare #dnes­jem­ve­gan #ve­gan­sekta #int­he­kit­chen #neb­ryn­dzo­ve­ha­lusky #ha­lusky #ci­bu­lo­ves­kvarky #wood #wo­od­bowl

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Da­niela Ko­cha­nová (@dan­ja­ve­get),

Bryn­dzové ha­lušky so sla­ni­nou: Nič tra­dič­nej­šie v spo­jení je­dál a na­šej kra­jiny ako ha­lušky prav­de­po­dobne ne­náj­dete. Tieto ta­transké ces­to­viny sa stali sú­čas­ťou kaž­do­den­ného jedla už na­šich pred­kov a roz­hodne by sme na ne ne­mali za­bú­dať ani my. A te­raz sa­moz­rejme ne­ho­vo­ríme o pre­ja­voch pat­ri­otizmu, ale o ich uni­kát­nej chuti. Spra­co­vať sa však ha­lušky dajú aj na zau­jí­ma­vej­šie, i keď nie už tak cel­kom slo­ven­ské spô­soby.

Ze­mia­kové placky: V prí­pade re­ceptu na ze­mia­kové placky, asi ne­náj­deme roz­po­ru­pl­nejší slo­ven­ský re­cept. Či už je to ka­pust­nica, ze­mia­kový ša­lát alebo me­dov­níky, je jasné, že každý ta­kéto jedlo pri­pra­vuje po svo­jom. Aj na­priek ich jed­no­du­chosti by ste len márne hľa­dali dvoch ľudí, ktorí by sa zhodli na pres­nom po­stupe re­ceptu ze­mia­ko­vých pla­ciek.

Pi­rohy: Sú­čas­ťou kla­sic­kých ro­di­niek z tre­tieho po­scho­dia je to, že po­čas ne­deľ­ňaj­šieho obeda si roz­hodne ne­od­pus­tia rezne so ze­miakmi. Ak však nech­cete po­čas po­sled­ného dňa v týždni ob­ťa­žo­vať svo­jich su­se­dov na­kle­pá­va­ním mäsa, pi­rohy by sa pre vás mohli stať skve­lou al­ter­na­tí­vou. Nie len, že ide o kla­sické slo­ven­ské jedlo, no aj v prí­pade, že ste le­ni­vej­ším je­din­com, nič ne­po­ka­zíte ani pi­rohmi z po­lo­to­varu, keďže na tomto jedle sa nedá ska­ziť nič.

Za­bí­jač­kové jedlá

#ja­ter­nica #hurka

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Še­bes­tova Anna (@se­bes­to­va­anna),

Ja­ter­nice: Aj na­priek tomu, že je to kruté, k slo­ven­ským tra­dí­ciám pre nie­kto­rých ľudí ne­od­mys­li­teľne pat­ria aj za­bí­jačky. Mnoho ľudí voči ta­kejto tra­dí­cii vy­jad­ruje kri­tiku, no len má­lo­kto nie je po­kryt­com a od­mietne jedlo ako je ja­ter­nica. Pre nie­koho to bude možno šok, no tá sa zvy­čajne skladá z uva­re­nej pra­sa­čej hlavy, pľúc a pe­čene, kto­rými sú na­pl­nené umyté črevá.

Tla­čenka: Ak vo vás pre­došlý opis vzbu­dil chuť na ja­ter­nice, mô­žete sa te­šiť, pre­tože ďal­šia v po­radí je tla­čenka. Pre tých z vás, v kto­rých sme pra­sa­čími hla­vami a čre­vami vzbu­dili od­por, zrejme by ste mali pre­su­núť rovno k de­zer­tom. Po­stup pro­duk­cie tla­čenky to­tiž nie je o nič lá­ka­vejší. Tla­čenka sa tak­tiež vy­rába z hlavy ru­žo­vého pra­siatka, no ne­treba za­bú­dať aj na ko­leno, ja­zyk, srdce a brav­čovú kožu. Keď spolu všetko vy­varí a pre­mieša, zme­sou sa na­pl­nia tla­čen­kové vre­cúška.

Hus­pe­nina: A tu sa pri od­pade s pra­siatka tiež ne­za­sta­vu­jeme. Hus­pe­nina sa skladá z brav­čo­vých ko­lien a pa­pr­čiek. Tiež ne­za­bud­nite na pliecka a brav­čovú kožu. Môže to znieť ne­chutne, no jedno sa nám, Slo­vá­kom, musí ne­chať, vieme ako zú­žit­ko­vať mŕtve zviera do po­sled­nej chru­pavky.

De­zerty

Šišky: I keď šišky náj­dete aj u su­se­dov, z kto­rých ne­mô­žeme vy­ne­chať Če­chov ani Po­lia­kov, kto ich pri­praví lep­šie, ako babka z vi­dieku? Ide o pe­čivo z kys­nu­tého cesta, ktoré sa pri­pra­vuje vy­prá­ža­ním na oleji alebo priamo vo fri­téze. Ame­ric­kou ob­do­bou na­šich ši­šiek je do­nut, na kto­rom si s ra­dos­ťou po­chut­náva aj hr­dina väč­šiny detí z de­väť­de­sia­tych, Ho­mer Sim­pson.

Pl­nené buchty: Keď už ho­vo­ríme o ba­bič­ki­ných re­cep­toch, roz­hodne ne­mô­žeme za­bud­núť na takú kla­siku, akou sú pl­nené buchty. A ich ob­sa­hom môže byť na­ozaj čo­koľ­vek. Od me­nej slo­ven­ského nu­gátu, cez lek­vár až po tra­dičný slo­ven­ský tva­roh.

Oškvar­kové pa­gáče: De­zerty nie sú len o ko­lá­čoch a veľ­kom množ­stve cukru. Na­šťas­tie pre tých, ktorí sladké až tak ne­ob­ľu­bujú, slo­ven­ská ku­chyňa po­sky­tuje aj slané zá­kusky. Tým naj­dô­le­ži­tej­ším z nich je prav­de­po­dobne kla­sický pa­gáč, ktorý si mô­žete vy­chut­nať aj ako ne­zdravé ra­ňajky či le­nivý olov­rant.

Zdroj: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)