Na bratislavský autosalón príde absolútna bomba. Project One od Mercedesu

Drahomír Piok / 16. apríla 2018 / Auto

zdroj: Mercedes-AMG
  • Štú­dia Mer­ce­des-AMG Pro­ject ONE je je­di­ným pro­to­ty­pom v Európe a stojí mi­li­óny eur 
  • Vy­ro­be­ných bude len 99 ku­sov, sa­motné auto je ab­so­lútna tech­no­lo­gická špička 
  • Mer­ce­des-AMG po­u­žil pri tomto aute tech­no­ló­gie z F1

Päť mo­to­rov, ti­síc koní a ex­trémna cena. Je to ab­so­lútny vr­chol, ktorý je dnes možné vy­ro­biť. Mer­ce­des do­ne­sie na bra­ti­slav­ský Au­to­sa­lon jedno z naj­lep­ších áut na pla­néte. Show car Pro­ject One je v jed­nej vete F1-tka pre­me­nená na jaz­de­nie po bež­ných ces­tách.

Tech­no­ló­gia F1

Auto pri­márne po­háňa 1,6 lit­rový šesť­va­lec, ktorý po­u­ží­vajú v sú­čas­nosti aj mo­no­posty F1. Sa­motný ag­re­gát má 529 kW a do­káže pra­co­vať v pásme až do 11-ti­síc otá­čok. Ok­rem neho má však ďal­šie štyri elek­trické mo­tory. Kon­krétne na­prí­klad ďal­šia dvo­j­ica mo­to­rov sa stará o po­hon pred­nej ná­pravy. Každý z nich má 163 koní. Tretí elek­trický mo­tor je umiest­nený priamo na hria­deľ a po­sledný sa stará o eli­mi­ná­ciu tur­bo­diery. Od roku 2014 to­tiž mo­no­posty F1 po­u­ží­vajú 1,6 lit­rové šesť­valce, kto­rým po­máha aj turbo. Auto sa do­stane na cesty len v li­mi­to­va­nom po­čte a je veľ­kým prek­va­pe­ním, že sa do­stane aj na Au­to­sa­lon v Bra­ti­slave.

Príde aj ďal­šia sve­tová no­vinka

Ok­rem tohto špe­ciálu od Mer­ce­desu sa sem do­stane aj Ja­guar XE SV Pro­ject 8. Je to ex­trémne silný se­dan, ktorý sa vy­rába len v 300-ku­so­vej li­mi­to­va­nej sé­rii. Má 600 koní a patrí k naj­lep­ším ci­vil­ným au­tám na okruhu.

Au­to­sa­lon každý rok pri­náša do Bra­ti­slavy de­siatky vý­stav­ných pre­miér, ktoré boli len ne­dávno od­ha­lené v Že­neve. Mi­nulý rok svoju úro­veň po­z­dvi­hol aj tým, že pred­be­hol že­nev­ský Au­to­sa­lon vďaka európ­skej pre­mi­ére lu­xus­nej triedy S od Mer­ce­desu, ktorá mala svoju sve­tovú pre­mi­éru v Šan­ghaji a tú európ­sku priamo u nás. Aj via­ceré mé­diá ho hod­no­tili ako mi­mo­riadne silný a do­konca ho ozna­čo­vali ako malú Že­nevu. Pre­hliadka mo­de­lov všet­kých dru­hov – od ma­lých mest­ských áut, cez off­ro­ady, SUV-čka, až po su­perš­porty a lu­xusné kúsky v ex­klu­zív­nych expo­zí­ciách, ro­bia z bra­ti­slav­kého Au­to­sa­lona vý­ni­močné au­to­mo­bi­lové po­du­ja­tie. 

A vy­zerá to tak, že ani tento rok sa ne­bude mať za čo han­biť. Ok­rem spo­mí­na­ného kon­ceptu bu­dúc­nosti od Mer­ce­desu-AMG, sa mô­žeme te­šiť na re­kord­ných 51 zna­čiek, ktoré pred­sta­via viac ako 80 vý­stav­ných pre­miér. 28. roč­ník do­plní sek­cia lu­xus­ných au­to­mo­bi­lov EXC­LU­SIVE SA­LON, kde náj­deme ex­klu­zívne la­hôdky od As­ton Mar­tin, Ben­tley, Fer­rari, Lam­borg­hini, Ma­se­rati, Mc­La­ren a Rolls Ro­yce. Opäť tak bu­deme mať mož­nosť vi­dieť vo­zidlá, ktoré sa jed­no­značne pý­šia ne­pre­hliad­nu­teľ­ným di­zaj­nom a ex­trémne vý­kon­ným mo­to­rom. Do­plní ho vý­stava ve­te­rá­nov, ka­ra­va­nov, tes­to­va­cie jazdy a tra­dičný ne­deľ­ňajší tun­ning na voľ­nej plo­che. 

Bra­ti­slav­ský Au­to­sa­lon sa za­čína 24. ap­ríla a po­trvá do ne­dele 29. ap­ríla. Prvý deň je vy­hra­dený no­vi­ná­rom, streda až ne­deľa patrí ši­ro­kej ve­rej­nosti. Ot­vá­ra­cie ho­diny a in­for­má­cie o vstup­nom a par­kov­nom náj­dete na au­to­sa­lon.in­cheba.sk 

Pridať komentár (0)