Nechceš nakupovať výrobky od Andreja Babiša? Je na to appka s obrovským úspechom medzi ľuďmi

Linda Cebrová / 10. augusta 2018 / Biznis

zdroj: andrej babis/ AppStore
  • Ro­dený Slo­vák a mi­liar­dár An­drej Ba­biš svo­jimi pod­ni­ka­teľ­skými ak­ti­vi­tami ovláda značnú časť trhu na Slo­ven­sku aj v Če­chách
  • Nie­ktorí sa roz­hodli vý­robky z jeho kon­cernu z rôz­nych prí­čin boj­ko­to­vať
  • Te­raz im v tom po­môže aj špe­ciálna ap­li­ká­cia

Mnoho Če­chom ale aj Slo­vá­kom za­čína pre­ká­žať vplyv čes­kého pre­mi­éra na množ­stva od­vetví v oboch kra­ji­nách. V ob­cho­doch sú ti­síce pro­duk­tov z jeho kon­cernu, ktoré bežný spot­re­bi­teľ nemá ako roz­poz­nať a často ne­ve­dome svo­jim ná­kup­ným sprá­va­ním čes­kého mi­liar­dára pod­po­ruje.

Ak pat­ríš me­dzi nich, je tu rie­še­nie, kto­rým je nová ap­li­ká­cia, ktorá je mo­men­tálne do­stupná na App Store a Go­ogle Play cel­kom za­darmo a stiahli si ju už ti­síce po­u­ží­va­te­ľov. Ap­li­ká­cia umožní kaž­dému, aby zis­til či danú vec vy­ro­bil práve Ba­biš, a to podľa čia­ro­vého kódu. Vý­vo­jár Mar­tin Vy­trh­lík sľu­buje, že tomu tak bude pri všet­kom ok­rem tla­če­ných mé­dií.

Ako na to? Zá­kaz­ník, ktorý vlastní smart­fón, cez fo­to­apa­rát na­ske­nuje čia­rový kód a ap­li­ká­cia mu ná­sledne ukáže, či pro­dukt po­chá­dza z Ba­bi­šovho hol­dingu. Ak áno, na ob­ra­zovke sa ukáže vý­stražný čer­vený tro­j­u­hol­ník s tvá­rou pre­mi­éra a s ná­pi­som An­dre­jovo. Ak vý­ro­bok Ag­ro­fert ne­vy­ro­bil, ukáže sa ze­lený há­čik v kruhu s ná­pi­som Bez An­dreja.

Ba­biš vlastní na­prí­klad Kos­te­lecké mäso a ude­niny,  Vod­ňan­skou drůbež alebo Kra­hu­lík-MA­SO­ZÁ­VOD Kra­hulčí. Aby sme ne­zos­tali len u ži­vo­číš­nych vý­rob­koch, do Ag­ro­fertu pat­ria aj mlie­karne OLMA a Hlin­sko a spo­loč­nosť PE­NAM, ktorá je dru­hým naj­väč­ším pro­du­cen­tom pe­ká­ren­ských vý­rob­kov. Množ­stvo vý­rob­kov z týchto fi­riem sa­moz­rejme náj­deš aj v ob­cho­doch na Slo­ven­sku. Celý prí­beh An­dreja Ba­biśa náj­deš v na­šom článku Cesta k mi­li­ó­nom.

Pridať komentár (0)