Obrovský úspech pre slovenskú zmrzlinu KOUN. Chceli ju aj v Dubaji

Linda Prebreza / 19. júna 2018 / Rozhovory

  • Ďal­šia časť vi­deo se­riálu na na­šom You­Tube – Bez Vý­ho­vo­riek ťa na­ladí na letnú at­mo­sféru
  • Bar­bara z KOUNU nám prišla po­roz­prá­vať, ako sa jej po­da­rilo vy­bu­do­vať bra­ti­slav­ský love brand

Tak ako aj v iných die­loch se­riálu, aj dnes si Bar­bara Sza­lai z Kounu vy­ťa­ho­vala vo­pred pri­pra­vené otázky od Lindy a od­po­ve­dala na ne bez do­hod­nu­tého sce­nára a najmä bez vý­ho­vo­riek. Sle­duj vi­deo a do­zvieš sa, ako sa pri­pra­vuje jedna z na­job­ľú­be­nej­ších zmrz­lín na Slo­ven­sku! Sle­duj ďal­šie diely se­riálu TU.

Pridať komentár (0)