Plasty zakázali aj pod Ďumbierom. Na Štefáničke už jednorazové plastové fľaše nekúpite

Interez.sk / 5. júla 2018 / Eko

  • Zbo­hom plas­tom dáva aj chata Mi­lana Ras­ti­slava Šte­fá­nika pod Ďum­bie­rom.
  • Stu­dené osvie­že­nie v ume­lo­hmot­nej fľaši tu už ne­náj­deš.
zdroj: Flickr/Govisity.com, pexels.com
  • Zbo­hom plas­tom dáva aj chata Mi­lana Ras­ti­slava Šte­fá­nika pod Ďum­bie­rom.
  • Stu­dené osvie­že­nie v ume­lo­hmot­nej fľaši tu už ne­náj­deš.

Zne­čis­te­nie na­šej pla­néty plas­to­vým od­pa­dom a ne­u­dr­ža­teľná spot­reba tohto ma­te­riálu člo­ve­kom je téma, ktorá v po­sled­ných me­sia­coch re­zo­nuje nie­len vo svete, ale aj u nás na Slo­ven­sku. Svo­jou troš­kou sa k ze­le­nej pla­néte roz­hodli pri­dať aj v Níz­kych Tat­rách. Na ob­ľú­be­nej Chate Mi­lana Ras­ti­slava Šte­fá­nika, pod naj­vyš­ším vr­cho­lom po­ho­ria, už plas­tové fľaše na jedno po­u­ži­tie ne­náj­dete.

„Naši milí náv­štev­níci chaty. Na­koľko je okolo nás stále via­cej plas­tov, tak sme si po­ve­dali, že každý by mal za­čať od seba, a že je to ča­sto­krát len naša po­hodl­nosť, tak už na chate ne­bu­deme pre­dá­vať ná­poje v ma­lých jed­no­rá­zo­vých plas­to­vých fľa­šiach. Na chate vám na­ča­pu­jeme čo len bu­dete chcieť, ale ak si bu­dete chcieť zo­brať niečo so se­bou, tak vám to mô­žeme na­ča­po­vať už len do va­šej fľašky, ktorú mô­žete po­u­žiť aj viac­krát. Za po­cho­pe­nie ďa­ku­jeme.“. Ta­kýto od­kaz pred nie­koľ­kými dňami zve­rej­nili pra­cov­níci Šte­fá­ničky na so­ciál­nej sieti Fa­ce­book.

Ve­rej­nosť na tento krok za­re­a­go­vala veľmi po­zi­tívne, až je to na slo­ven­ské po­mery prek­va­pu­júce. Všetci si však zrejme uve­do­mu­jeme, že plas­tový od­pad na hory a do ná­rod­ným par­kom chrá­ne­ných území jed­no­du­cho ne­patrí. Cha­tár Igor Fab­ri­cius, ktorý túto fun­kciu za­stáva už dl­hých 27 ro­kov pre MY Bys­trica po­ve­dal, že k roz­hod­nu­tiu za­sta­viť pre­daj plas­to­vých fliaš, ho in­špi­ro­val do­ku­ment o se­pa­ro­vaní od­padu v Škan­di­ná­vii a myš­lienka In­die o zá­kaze po­u­ží­va­nia jed­no­rá­zo­vých plas­tov. Keď to vraj do­kážu v In­dii, prob­lém to ne­bude ani pod hre­be­ňom Níz­kych Ta­tier.

Ná­poje v plas­to­vých fľa­šiach si teda na Šte­fá­ničke už ne­kú­pite, no na­miesto toho si stále mô­žete po­chut­nať na naj­vyš­šie na­ča­po­va­nom pive na stred­nom Slo­ven­sku. To, ako aj vše­tok ďalší ma­te­riál a zá­soby tu stále ľu­dia vy­ná­šajú na chrb­toch. Ročne ide v prie­mere o 40 ton zá­sob a ma­te­riálu.

zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)