Slováci otvorili v Prahe úžasný klub, ktorý môže konkurovať tým v LA či New Yorku

Linda Cebrová / 14. apríla 2018 / Biznis

zdroj: Epic Club
  • Mi­nis­try a Me­dusa Group spo­jili sily a pri­niesli na trh klub, ktorý ovlá­dol Prahu
  • Ich Epic Club s ka­pa­ci­tou ti­síc hostí a špič­ko­vou tech­ni­kou, ľu­dia pri­rov­ná­vajú ku klu­bom vo sve­to­vých met­ro­po­lách

Zvo­len­ský a ban­sko­bys­trický hu­dobný klub Mi­nis­try patrí už me­dzi kul­tové značky zá­bavy Stre­dos­lo­vá­kov. Najmä po ot­vo­rení veľ­kého mo­der­ného klubu v Europa SC v roku 2009, sa značka stala zná­mou v ce­lej stred­nej Európe.

Mi­nis­try Ren­tal Ser­vise však úspešne pô­sobí už aj v za­hra­ničí. Spo­loč­nosť ok­rem toho, že vlastní dva kluby na Slo­ven­sku, po­sky­tuje aj pro­fe­si­onálne ozvu­če­nie a osvet­le­nie na veľké hu­dobné ak­cie po ce­lom svete.

Po­dieľa sa na­prí­klad na praž­ských ta­neč­ných party Trans­mis­sion, Mag­ne­tic Fes­ti­vale alebo na zná­mom ma­ďar­skom fes­ti­vale Szi­get, chor­vát­skom Ul­tra Europe aj na Trans­mis­sion party v Bang­koku a v aus­trál­skom Mel­bourne.

Ich ďal­šia spo­lu­práca sa tý­kala spo­loč­nosti Me­dusa Group, tá je mo­men­tálne s viac ako 40 pre­vádz­kami v Če­chách, na Slo­ven­sku a v Ra­kúsku líd­rom v ob­lasti gas­tro­nó­mie. Do Prahy však spo­loč­nými si­lami pri­ná­šajú mul­ti­žán­rový Epic Club, ktorý sa vy­ba­ve­ním a kva­li­tou vy­rovná aj tým v naj­väč­ších sve­to­vých met­ro­po­lách.

Me­dusa a Mi­nis­try sa do­hodli na spo­lu­práci po­tom, ako im ne­vy­šiel plán ot­vo­riť je­den z ich klu­bov na vlastnú päsť. Epic je mo­men­tálne pre Min­sis­try pr­vou za­hra­nič­nou pre­vádz­kou, za­tiaľ čo v prí­pade Me­dusa Group ide už o tretí český pod­nik.

Klub s troma po­scho­diami, špič­ko­vým zvu­kom a osvet­le­ním

„Ví­ziu a re­a­li­zá­ciu noč­ného klubu v Prahe sme rie­šili in­terne už od roku 2014. Ide o veľmi zau­jí­mavý a tech­nicky veľmi ná­ročný pro­jekt a v met­ro­pole ako je Praha sme nech­celi nič pod­ce­niť. Na je­seň 2016 sa o na­šom pro­jekte do­zve­dela spo­loč­nosť Mi­nis­try – o praž­skom trhu uva­žo­vali aj oni a tak nás oslo­vili s par­tner­stvom. Vní­mame to ako ide­álnu sy­ner­giu skú­se­ností, pre­tože Mi­nis­try pre­vádz­kuje úspešné a európ­ske známe kluby viac ako pät­násť ro­kov a zá­ro­veň sa po­dieľa na tech­nic­kom za­bez­pe­čení naj­väč­ších party po ce­lom svete“, ko­men­tuje spo­lu­prácu Pe­ter Štecko, CEO spo­loč­nosti Me­dusa Group pre Star­ti­tup.

Podľa por­tálu Fins­tat spo­loč­nosť ME­DUSA GROUP, s. r. o. sa v roku 2016 do­stala do zisku z -24 289 € na 51 691 € a tržby jej na­rástli o  3 % na 8,000 mil. €.

Praž­ský trh nás ako prí­le­ži­tosť na ďalší klub lá­kal už dlho. Nájsť však vhodný pries­tor na správ­nej ad­rese bola ob­rov­ská vý­zva, mu­seli sme zva­žo­vať na­ozaj mnoho dô­le­ži­tých fak­to­rov, od ná­roč­nosti fi­nanč­nej in­ves­tí­cie, vhod­nosti ob­jektu až po at­rak­ti­vitu lo­ká­cie.“, ho­vorí Ru­dolf Tu­ček, Ge­ne­ral Di­rec­tor spo­loč­nosti Mi­nis­try o re­a­li­zá­cii pro­jektu pre Star­ti­tup.

Bra­ti­slav­ský nočný ži­vot, ktorý zo­mrel

Za­tiaľ čo nočná eko­no­mika – tvo­rená krč­mami, klubmi, barmi, re­štau­rá­ciami alebo hu­dob­nými sá­lami v Prahe cel­kom pre­kvitá, u nás ide o opačný prí­beh.

V sú­vis­losti s vy­uži­tím noč­ného ži­vota na­plno treba ur­čite spo­me­núť aj Veľkú Bri­tá­niu. Ta­mojší „nočný“ prie­my­sel tu do­sa­huje tržby až 66 mi­liárd li­bier (6 % z cel­ko­vého príjmu UK) a vy­tvára 1,3 mi­li­óna pra­cov­ných miest. Od­ha­duje sa, že práve nočná eko­no­mika má po­ten­ciál do roku 2030 do­siah­nuť úro­veň až 30 mi­li­ó­nov li­bier ročne, ktoré by pu­to­vali priamo do štát­neho roz­počtu.

Sta­rosta Lon­dýna sa k tejto prob­le­ma­tike vy­jad­ril pre The Gu­ar­dian: „Po­zorne sle­du­jeme po­rov­na­teľné mestá ako Am­ster­dam, Pa­ríž, Ber­lín či New York alebo To­kio – ak nás budú (v tomto) pred­bie­hať, bude to zlá správa pre našu eko­no­miku“.

Pod­niky to v noč­nej Bra­ti­slave ne­majú ľahké

Nájsť rie­še­nie tý­ka­júce sa ru­še­nie noč­ného klubu v Sta­rom Meste, ktoré by bolo dobré pre kaž­dého ur­čite nie je ľahké. Je po­trebné do­siah­nuť rov­no­váhu me­dzi zá­uj­mami náv­štev­ní­kov, ktorí sa (nie­kedy pri­veľmi bu­jaro) za­bá­vajú a oby­va­teľmi cen­tra tú­žia­cich po po­koji. Treba si však uve­do­miť, že na cen­trum (hlav­ného) mesta sa kladú iné ná­roky ako na od­ľah­lej­šie mest­ské štvrte. Od ne­pa­mäti to pred­sta­vo­valo miesto pre stre­tá­va­nie sa, a to nie­len do­má­cich, ale i tu­ris­tov.

Li­mi­to­va­nie mož­ností na uži­tie si noč­ného ži­vota vie ko­niec kon­cov mestu pri­niesť viac škody ako úžitku. Stačí sa po­zrieť na exis­tu­júce trendy v iných hlav­ných mes­tách vo svete. Ďal­ším fak­tom je, že nočná eko­no­mika pri­náša vý­razné zisky, ktoré pri­má­to­rov iných hlav­ných miest skôr mo­ti­vo­vali k oži­vo­va­niu cen­tra aj v noč­ných ho­di­nách ako opačne.

Bolo by veľmi dobré, ak by sa v tejto veci v Bra­ti­slave ne­ro­bili unáh­lené zá­very a na celú vec by sa po­ze­ralo kon­cepčne. Predsa len, ak sa budú pod­niky za­tvá­rať o de­sia­tej, ne­po­môže nám už na­ozaj žiadna kam­paň pod­po­ru­júca tu­riz­mus hlav­ného mesta.

Pridať komentár (0)