TOP 5 slovenských startupov, ktoré dosahujú tržby v desiatkach miliónov eur

  • Pätica firiem a všetky majú spoločného menovateľa
  • Každá z nich totiž začínali ako startup a za každou stoja ambiciózni Slováci
  • Tržby týchto slovenských firiem sa po rokoch úsilia pohybujú rádovo v desiatkach miliónoch eur
le
Pixel Federation, Sygic
  • Pätica firiem a všetky majú spoločného menovateľa
  • Každá z nich totiž začínali ako startup a za každou stoja ambiciózni Slováci
  • Tržby týchto slovenských firiem sa po rokoch úsilia pohybujú rádovo v desiatkach miliónoch eur

Eset – tržby 470,1 mil. €

Naj­zná­mej­šia slo­ven­ská spo­loč­nosť, ktorá za­čala v ga­ráži má viac ako 110 mi­li­ó­nov uží­va­te­ľov v 202 kra­ji­nách na ce­lom svete. Všetko to začalo v roku 1987, kedy Mi­ro­slav Tr­nka a Pe­ter Paško ob­ja­vili je­den z pr­vých po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov na svete a vy­tvo­rili prog­ram na jeho de­tek­ciu. Na­zvali ho NOD, čo zna­me­nalo Ne­moc­nica na Okraji Disku.

Po od­ha­lení ďal­ších ví­ru­sov do­stali ná­pad vy­tvo­riť uni­ver­zálne soft­vé­rové rie­še­nie, ktoré by proti nim chrá­nilo. Spolu s Ru­dol­fom Hru­bým za­lo­žili spo­loč­nosť ESET. Po vstupe An­tona Za­jaca do spo­loč­nosti za­čal ESET svoju glo­bálnu expan­ziu. Prvá po­bočka mimo Slo­ven­ska bola za­lo­žená v ame­ric­kom San Diegu.

Postupne obsadili aj Južnú Ameriku či Áziu. Už v roku 2016 bola Od­ha­do­vaná hod­nota spo­loč­nosti viac ako 1,4 mi­liardy do­lá­rov. Tento rok Eset ukázal svetovú novinku Smart TV Security – bezpečnostný softvér pre televízory. Podľa Finstatu ESET v roku 2017 znížil zisk o 11 % na 65,51 mil. € a tržby mu narástli o 16 % na 470,1 mil. €.

Pelikantravel – tržby 77,80 mil. €

Pelikán svoje krídla prvý raz rozprestrel v roku 2004 ako prvý online predajca leteniek, ubytovania, cestovného poistenia a doplnkových cestovateľských produktov. Odvtedy ubehlo už 13 rokov a stále je najväčším predajcom leteniek na Slovensku. Okrem toho sa zahniezdil aj v ďalších krajinách a dnes je spoločnosť pelicantravel.com s.r.o. jedným z najvýznamnejších hráčov v oblasti cestovania v Maďarsku, Českej republike, Poľsku a rastie aj v susednom Rakúsku.

Pelikán na Slovensku zamestnáva 250 zamestnancov. Ide o ôsmu najrýchlejšie rastúca hi-tech firmu v Strednej a Východnej Európe. Konateľkou a zároveň zakladateľkou spoločnosti je Tatiana Ondrejková, ktorá je ocenená aj titulom Podnikateľka roka.

Agem Computers – tržby 42,75 mil. €.

V prípade Agem Computers ide jednoznačne o jedného z najväčších slovenských IT distribútorov. Spoločnosť vlastní Milan Fabián spolu so svojou manželkou Hanou Fabiánovou. Obaja zároveň stoja aj za firmou New Rent.

Predajca elektroniky Agem rástol veľmi rýchlo a postupne rozšíril svoj sortiment o množstvo nových produktov. Momentálne slúži ako veľkosklad pre Slovensko a päť ďalších krajín. Agem prevádzkuje aj vlastný maloobchod. Podľa Finstatu spoločnosť AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. v roku 2017 zvýšila zisk o 421 % na 1,232 mil. € a tržby jej narástli na obdivuhodných 42,75 mil. €.

Pixel Federation – tržby 28,13 mil. €

Pi­xel Fe­de­ra­tion, ktorý sídli v bra­ti­slav­skom Di­gi­tal Parku, je na­jús­peš­nej­šou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou za­obe­ra­jú­cou sa vý­vo­jom hier. Tie ich dnes hrajú de­siatky mi­li­ó­nov ľudí po ce­lom svete. Za spoločnosťou stojí Šimon Šicko a Marián Fridrich.

V rámci EMEA patrí práve Pixel me­dzi špičku her­ných de­ve­lo­pe­rov pô­so­bia­cich na Fa­ce­bo­oku. Ich hra TrainStation trhá rekordy v rôznych kútoch sveta. Na začiatku bola pritom len nevinná úvaha zakladateľov, ktorí sa zamysleli, že keď ľu­dia do­kážu in­ves­to­vať stovky či ti­síce eur do obyčajných modelov vlakov, mohli by aj do on­line hry. A tak sa aj stalo. Train­Sta­tion je do­dnes ich na­jús­peš­nej­ším pro­jek­tom, ktorý pred­sta­vuje skoro 60 % príj­mov.

Prvé pe­niaze a ná­dej do nich vlo­žil ich kli­ent. Bol to Mar­tin Blaš­ko­vič zo spo­loč­nosti BC FIN, ktorý pô­sobí aj v ob­chod­nej spo­loč­nosti Glo­bal Supply. In­ves­tí­ciu Mar­tina Blaš­ko­viča vy­užili na Em­po­reu, čo bola bro­wser hra za­lo­žená na „free to play“ mo­deli. V tomto čase však bola Pi­xel Fe­de­ra­tion eko­no­micky ne­ús­pešná. Re­álne hro­zilo, že firma skončí. Opak sa stal pravdou. Spoločnosť PIXEL FEDERATION, s.r.o. v roku 2017 zvýšila zisk o 917 % na 2,811 mil. € a tržby jej narástli o 58 % na 28,13 mil. €.

Sygic – tržby 19,57 mil. €

Sy­gic je vo svete známy ako na­vi­gá­cia, kto­rej dnes dô­ve­ruje viac ako 150 mi­li­ó­nov ľudí na všet­kých kon­ti­nen­toch. Spo­loč­nosť po­stupne pred­sta­vo­vala nové fun­kcie a vy­lep­še­nia nie­len pre kaž­do­denné po­u­ží­va­nie, ale aj pre spoz­ná­va­nie no­vých miest po celom svete.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: alumnifri.eu

S množstvom noviniek prišla aj v roku 2018. Začiatkom roka firma oznámila zmenu na pozícii CEO. Od januára už Sygic vedie Martin Strigač, ktorý vo firme riadil oddelenie firemných zákazníkov, Sygic Enterprise Solutions. V apríli tohto roku Sygic predstavil dlho očakávaný Smart Mobility Platform pre mestá. Tým vytvoril platformu, ktorá miestnym orgánom poskytuje nástroje na analyzovanie, vývoj a implementáciu systému na inteligentné riadenie dopravy.

Spoločnosť najnovšie spustila aj Sygic Mapy, sú to vôbec prvé mapy na svete zamerané priamo na cestovanie. Nechýba v nich cestovateľský sprievodca, fotky, 360° videá, či vyhľadávanie hotelov. Podľa Finstatu Sygic a. s. v roku 2017 znížila zisk o 39 % na 3,347 mil. € a tržby jej narástli o 3 % na 19,57 mil. €.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech