TOP miesta, kde ti pripravia polievky, o akých si ani netušil, že existujú

  • Polievku si čoraz viac ľudí zvykne dopriať nielen ako predjedlo, ale aj namiesto hlavného chodu
  • Rastúca vlna záujmu dala priestor pre vznik nového typu podnikov, ktoré servírujú „liek v miske“
  • Zďaleka už nejde len o klasické chute, aké bežne poznáme, ale aj o exotické gastro skvosty
polievka
DQ Bis­tro Po­lie­vočka, Soupculture
  • Polievku si čoraz viac ľudí zvykne dopriať nielen ako predjedlo, ale aj namiesto hlavného chodu
  • Rastúca vlna záujmu dala priestor pre vznik nového typu podnikov, ktoré servírujú „liek v miske“
  • Zďaleka už nejde len o klasické chute, aké bežne poznáme, ale aj o exotické gastro skvosty

DQ Bis­tro Po­lie­vočka

Mladý slo­ven­ský pár sa pred viac ako dvomi rokmi roz­ho­dol za­ho­diť po­hodlnú kor­po­rátnu prácu, ktorá im síce na účet pra­vi­delne pri­ná­šala slušnú sumu pe­ňazí, no ne­ro­bila ich šťast­nými. Oboch do­kopy spo­jila láska k jedlu a po­dobný po­hľad na svet. Tak prečo z toho ne­vy­ťa­žiť viac? 

Kvetka a Daniel si po množ­stve príp­rav ot­vo­rili v Bratislave take away re­štau­rá­ciu s náz­vom DQ Bis­tro Po­lie­vočka (D ako Da­niel, Q ako Qetka). Po uvedení názvu ťa asi ne­prek­vapí, že svoju re­štau­rá­ciu orien­tujú na po­lievky. No nie len tak nejaké, ale poc­tivé a do­máce z rôz­nych kú­tov sveta.

Veď čo pri­ne­sie hre­ji­vejší po­cit v žalúdku a na duši, ako taká chutná po­lievka? Ich kon­cept po­zos­táva z jed­no­du­chej fi­lo­zo­fie, že va­ria to, na čo majú sami chuť. V ich po­liev­ko­vom krá­ľov­stve sa do­ká­žeš do­sýta na­jesť a ani ti ne­bude chý­bať hlavný chod.

Ne­mu­síš sa báť, že ti tu na­ser­ví­rujú nudnú „slo­ven­skú“ po­lievku na štýl slí­žového vý­varu či ďalších kla­sík z vý­va­rovní. Nájdeš tu špeciality, medzi ktoré patria šošo­vi­cová kari po­lievka s ana­ná­som, thaj­ská polievka s ko­ko­so­vým mlie­kom, bal­kán­ska čorba, ka­ča­cia polievka s gra­ná­to­vým ja­bl­kom či vy­c­hla­dené špa­niel­ske gaz­pa­cho. V ponuke sa však bežne objaví aj broskyňová či levanduľová polievka, na akú len tak bežne nenatrafíš. 

Soup Cul­ture

Ná­vrat po­liev­ko­vého trendu pod­po­rujú aj Na­tá­lia a Ser­gij, ktorí na po­liev­kach po­sta­vili v skutku ne­oby­čajný biz­nis. Či už si po­liev­kový nad­še­nec alebo tento chod už zo zá­sady pre­ska­ku­ješ, pre­vádzka v Ko­ši­ciach na Hviez­do­sla­vo­vej ulici ťa ur­čite zaujme.

Mladí Slo­váci si v meste plnom kul­túry ot­vo­rili pre­vádzku s náz­vom Soup Cul­ture. Ide o kon­cept, ktorý dnes mô­žeš nájsť v Poľ­sku či na Ukra­jine. Soup Cul­ture je pre všet­kých strav­ní­kov, kto­rých ne­baví za­be­hnutý ste­re­otyp z tác­karní, v kto­rých si mô­žeš vy­brať ma­xi­málne z dvoch po­lie­vok, a nechcú ani vy­stre­lené ceny lep­ších re­štau­rá­cií.

Soup Cul­ture po­núka každý deň naj­me­nej štyri zdravé po­lievky, ktoré si od­ne­sieš po­dobne ako zmrz­linu, av­šak v špe­ciál­nom po­liev­ko­vom kor­nútku, ktorý mô­žeš skon­zu­mo­vať.

Tento po­liev­kový fast food tak po­núka al­ter­na­tívu k bež­ným rých­lym ob­čerstve­niam, ktoré sa vzhľa­dom na za­nep­ráz­dne­nosť dneš­ných mo­der­ných ľudí te­šia veľ­kej ob­ľube. Ako však ras­tie zá­u­jem o stra­vo­va­nie v street fo­odoch a fast fo­odoch, ras­tie aj množ­stvo od­padu a plas­tov, v kto­rých sú “take away” obedy za­ba­lené. V tomto smere je Soup Cul­ture úplne be­z­od­pa­dová, keďže “obal”, v kto­rom po­lievku do­sta­neš, ih­neď aj zješ.

Polievkáreň

Polievkáreň v Nitre a Trnave je jedinečným miestom, ktoré je plné vôní z čerstvých surovín, z ktorých kuchári pripravujú polievky a čerstvé šaláty. Ponuka polievok, na ktorých si tu môžeš pochutnať, je každý deň iná a jedinečná. Vždy je na výber minimálne zo štyroch druhov polievok, medzi ktorými sa objavia aj také, na aké v iných slovenských reštauráciach nenatrafíš.

„Naša Polievkáreň Nitra je jedinečná v tom, že nevaríme len tradičné slovenské polievky, ako je napríklad slepačí vývar, ale radi do našej ponuky zahŕňame aj netradičné polievky, ako napríklad studené či ovocné polievky, ktoré sú charakteristické pre iné krajiny,“ opisujú koncept reštaurácie jej zakladatelia.

Laksa & Grill

Marek a Ľuboš sú bratia, ktorí priniesli na Slovensko netradičnú polievku s názvom Laksa. Podľa nich si ju zaručene zamiluje každý nadšenec exotickej kuchyne, aj preto do nej vložili celú svoju dôveru a postavili na nej svoj koncept bistra s názvom Laksa & Grill.

“Laksu som je­dol pr­vý­krát v roku 2008 v Syd­ney, v Aus­trá­lii. Bola to láska na prvý po­hľad alebo skôr ochut­na­nie. Proste sym­fó­nia chutí, ne­ve­del som sa jej do­jesť. U pro­ti­nož­cov som strá­vil rok po štú­diu na gym­ná­ziu. Po ná­vrate do­mov som ju ve­ľa­krát va­ril. Vy­skú­šal som veľa re­cep­tov, veľa me­tód a tech­ník, až som do­spel k re­ceptu, ktorý chu­til ako ori­gi­nál,” hovorí o prvej skúsenosti so špeciálnou polievkou Lukáš.

Po­lievka je špe­ci­fická najmä nádychom mor­ských plo­dov, a to aj na­priek tomu, že ich v sa­mot­nom jedle ne­náj­deš. V do­má­com curry zá­klade od dvoch bratov sú to­tiž su­šené kre­vety a kre­ve­tová pasta. Špeciálny curry základ sa pritom robí podľa tajného rodinného receptu, ktorý má na starosti otec Lukáša a Ľuboša. Špeciálne suroviny, bez ktorých by Laksa nechutila tak, ako má, si bratia objednávajú priamo z Thajska či Talianska.

“Po­lie­vočka je špe­ci­fická aj pes­tros­ťou tex­túr jed­not­li­vých po­tra­vín. Sú tam ry­žové re­zance, ku­ra­cie mäso, pra­žené tofu, só­jové klíčky, a to všetko je za­liate vy­ni­ka­jú­cou po­liev­kou, ktorá je pô­vo­dom z Ma­laj­zie,” opisuje Lukáš.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK