TOP slovenské značky ponožiek, s ktorými sa staneš neprehliadnuteľným

  • Pre mno­hých ľudí je kon­for­mita štý­lom ži­vota
  • Nechcú sa od väč­šiny ni­čím od­lí­šiť, chcú jed­no­du­cho za­pad­núť do davu
  • Keď nie­kto ne­zod­po­vedá vše­obec­nému vkusu, môže byť po­va­žo­vaný za ne­se­ri­óz­neho či de­tin­ského
  • Ak však chceš byť iný, vy­jad­riť to mô­žeš aj svo­jím ob­le­če­ním, na­prí­klad aj po­nož­kami
befunky-collage-4
Fusakle Moonsocks
  • Pre mno­hých ľudí je kon­for­mita štý­lom ži­vota
  • Nechcú sa od väč­šiny ni­čím od­lí­šiť, chcú jed­no­du­cho za­pad­núť do davu
  • Keď nie­kto ne­zod­po­vedá vše­obec­nému vkusu, môže byť po­va­žo­vaný za ne­se­ri­óz­neho či de­tin­ského
  • Ak však chceš byť iný, vy­jad­riť to mô­žeš aj svo­jím ob­le­če­ním, na­prí­klad aj po­nož­kami

Práve ony majú ob­rov­ský po­ten­ciál do­stať na po­vrch zá­blesk in­di­vi­du­ality kaž­dého, kto chce byť je­di­nečný. Našťastie, dnes už na slovenskom trhu nájdeš dostatok značiek, ktoré ti vystúpiť z davu pomôžu. Toto je náš výber značiek, ktoré tebe aj tvojmu okoliu rozveselia deň.

One Sock

Aj tebe v det­stve mama na­dá­vala za to, že si si ne­ve­del po­nožky ob­liecť pekne spá­ro­vané? Možno už vtedy v tebe drie­mala kre­a­ti­vita a chuť od­lí­šiť sa. Dnes už ťa však za to hre­šiť ne­budú. Slo­ven­ská značka One Sock, ktorú za­lo­žil Braňo Pe­pel, to­tiž tento po­nož­kový úlet spro­pa­go­vala.

A prečo pre­dá­va po jed­nej? Braňo nám dal jasnú odpoveď ako jednoponožkový biznis vznikol: „Dr­vivá väč­šina pra­vi­diel nášho ži­vota je len v na­šich hla­vách. A vraj ju mám veľkú, tak je v nej pries­tor aj na po­ru­šo­va­nie dom­ne­lých pra­vi­diel. Jedna z pr­vých vecí bola, že som si po­lo­žil otázku: “Kto vlastne ur­čil, že po­nožky sa pre­dá­vajú len v pá­roch?”.

One Sock vyrábajú ponožky aj pre špeciálne prí­le­ži­tosti. Ich ob­ľú­bené sú na­prí­klad svadby. Ko­láče ako vý­služka už dnes nie sú to pravé, ori­gi­nál­nej­šie sú po­nožky. One Sock obuli aj všet­kých hostí na svadbe Adely Ba­ná­šo­vej a Vik­tora Vinc­zeho, ale aj nášho prezidenta Andreja Kisku. Skvelé je aj to, že značka One Sock ti vie do­dať aj iba je­dinú po­nožku podľa ná­vrhu, ktorý sa dá vy­tvo­riť v ich ap­li­ká­cii.

Ponsh

Mar­tin Fe­kete, Fi­lip Čer­mák a Ja­ro­slav Ďur­fina, sú traja stredoškoláci, ktorí už v mladom veku nabrali dostatok odvahy a pustili sa do neľahkého sveta podnikania. Ich hlavným produktom sa stali dizajnové ponožky so slovenskou tématikou.

„Ponsh je ob­raz na­šej se­ba­re­a­li­zá­cie. Mali sme túžbu za­lo­žiť niečo vlastné, firmu, so všet­kým čo k tomu patrí. Ta­kisto sme boli po­vzbu­dení fak­tom, že pod­ni­kať na stred­nej škole sa na­ozaj oplatí. S ohľa­dom na dane a od­vody je stredná to naj­lep­šie ob­do­bie na pod­ni­ka­nie v ži­vote vô­bec,“ hovoria pre Startitup o začiatkoch podnikania zakladatelia slovenskej značky.

Na začiatku malo trio kamarátov len veľkú dávku entuziazmu a podľa ich slov aj naivity. Aj keď ich od založenia ponožkového biznisu veľa ľudí odhováralo a hovorilo im, že je to len strata času, oni sa nebáli premeniť svoje nápady na reálne produkty, ktoré dnes žnú úspech na trhu.

„Roz­umná dávka na­ivity je podľa nás kľú­čová, ak sa chce člo­vek niečo na­učiť. Ve­ľa­krát pri tom padne na zem, ale práve vtedy príde uče­nie a vy­triez­ve­nie,“ hovoria zakladatelia.

Chalani sú zároveň príkladom toho, že na rozbehnutie podnikania nie je potrebný žiaden obrovský kapitál, nakoľko svoju  značku naštartovali len z vlastných tínedžerskych úspor.

Moonsocks

Príbeh tejto značky sa začal písať na jednej z firemných akcií, kedy De­nis Ke­le­men, jeho brat Má­rio Ke­le­men a naj­lepší ka­ma­rát Mar­tin Gaj­do­šech, nechceli za­pad­núť me­dzi os­tat­ných, preto začali riešiť ako sa od­lí­šiť.

„Vtedy nás na­padlo, že to vieme spra­viť na­ozaj jed­no­du­cho – po­nož­kami. Zo­hnali sme si krik­ľavo ru­žové po­nožky a hneď po prí­chode sme si všimli, že ľu­dia re­a­go­vali. Pár dní na to sme si po­ve­dali, že by bolo zau­jí­mavé vy­rá­bať po­nožky s vlast­ným di­zaj­nom, pr­vo­tried­nou kva­li­tou a pô­vo­dom zo Slo­ven­ska,“ hovorí Denis pre Startitup.

Nápad začali postupne roz­ví­jať, brains­tor­mo­vať a tvo­riť. Celá príp­rava, ná­vrhy, vý­roba a všetko okolo toho im zabrala takmer rok, kedy napokon spustili stránku mo­on­socks.sk. Za dva roky pôsobenia stihli spolupracovať aj s neziskovou organizáciou Pes v Núdzi. Pri tejto príležitosti vznikla špeciálna edícia ponožiek, ktorých kúpou zákazník podporil psíkov bez domova.

Fusakle

Fu­sakle vznikli v roku 2016 ako re­ak­cia na spo­lo­čen­ské dia­nie na Slo­ven­sku. Od sa­mého za­čiatku bolo ich am­bí­ciou zme­niť kon­zer­va­tívne a ustrá­chané Slo­ven­sko na ve­selú a ot­vo­renú kra­jinu. Slo­ven­sko malo v mi­nu­losti silný tex­tilný prie­my­sel a mnoho ľudí vlast­nilo ple­ta­cie stroje na po­nožky. Tak vznikla myš­lienka vy­tvo­riť ori­gi­nálne slo­ven­ské Fu­sakle. Úspech sa dostavil takmer okamžite a mladá značka, ktorú za­lo­žil Janči An­gus, sa stala obľúbencom mnohých Slovákov.

Len nedávno otvorili aj svoju celkom prvú kamennú predajňu v bra­ti­slav­skom Au­parku. Po­da­rilo sa im to, čo len má­lo­kto­rému lo­kál­nemu pro­jektu, a ko­nečne sa tak čisto slo­ven­ská značka do­stáva me­dzi os­tatné me­dzi­ná­rodné brandy na na­šom trhu.

Folk­ies


Na folk­ies.sk náj­deš pravé slo­ven­ské po­nožky. Tak znie aj slo­gan firmy. In­špi­rá­ciou pre gra­fický di­zajn pro­duk­tov bolo veľmi ob­ľú­bené miesto na Slo­ven­sku. Kon­krétne na ponožkách po­u­žili gra­fické prvky zo zná­mej de­dinky Čič­many, ktorá je tiež veľmi ob­ľú­bená u tvor­cov tri­čiek.

Vzory bie­lych or­na­men­tov z dre­ve­níc tak mô­žeš no­siť pekne na svo­jich no­hách a oko­lie si to za­ru­čene všimne. Po­nožky sú vy­rá­bané na­ozaj v top kva­lite a vy­dr­žia aj ná­ročné pod­mienky, vďaka kva­lit­nej ba­vlne a vláknam s náz­vom Pro­len.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech