V týchto 7 slovenských reštauráciách zažiješ našú skvelú tradičnú kuchyňu

Linda Cebrová / 10. augusta 2018 / Food biznis

zdroj: Slovenská koliba - Jasná
  • Nájsť na­ozaj kva­litnú re­štau­rá­ciu s ty­picky slo­ven­skými jed­lami môže byť často ná­ročné.
  • Preto sme pre teba vy­brali TOP re­štau­rá­cie, ktoré na Slo­ven­sku zís­kali naj­lep­šie hod­no­te­nie a majú skvelé re­cen­zie. Náj­deš v nich kva­litu, ochotný per­so­nál a skvelú at­mo­sféru.

Sa­laš Kra­jinka

Tento sa­laš je na­ozaj ra­ritne umiest­nený. Na­chá­dza sa to­tižto priamo v pries­to­roch maš­tale,  každý náv­štev­ník má tak mož­nosť vi­dieť cez sk­lenú stenu všetky zvie­ratá, ktoré sa v maš­tali na­chá­dzajú. Po­nuka je­dál­neho lís­tka je zo­sta­vená z tra­dič­ných slo­ven­ských je­dál, v kto­rých upred­nost­ňujú naše su­ro­viny a pro­dukty: ovčí syr, bryn­dzu, oš­tie­pok. Ko­ru­nou je­dál je po­dá­va­nie vy­c­hla­de­nej, sto per­cent­nej la­hod­nej žin­čice.

Ko­liba Ož­ďany

No­vo­po­sta­vená ko­liba sa na­chá­dza pri ob­chvate me­dzi Ri­mav­skou So­bo­tou a Lu­čen­com, na za­čiatku de­diny Ož­ďany. Toto je jedno z ty­pic­kých miest, kam sa na­ozaj oplatí ísť na ha­lušky. Ok­rem per­fekt­nej ku­chyne ťa tu bude ča­kať prí­jemná ob­sluha ob­le­čená v kro­joch. Toto miesto je jed­no­du­cho prí­stupné z dial­nice, preto sa tu ur­čite za­stav na obednú pre­stávku. V špičke si možno bu­deš mu­sieť na jedlo chvíľku po­čkať, av­šak v tomto prí­pade platí, že ča­kať na­ozaj oplatí.

Ca­me­lot

Ca­me­lot je do­bová re­štau­rá­cia, a aj preto v nej všetko pri­po­mína mi­nu­losť. Ráz jej dáva ná­mes­tíčko, na kto­rom sa na­chá­dza, ako aj meš­tian­sky dom a múr z 13. sto­ro­čia do­tvá­ra­júci in­te­riér ako vy­stri­hnutý z čias Ar­tu­šo­vých. Ka­menné steny, mo­hutné dre­vené stoly, klenby z pá­le­nej tehly, ča­lú­nené la­vice a do­bové de­ko­rá­cie vy­tvá­rajú ma­gickú at­mo­sféru ako stvo­renú pre ro­man­tickú alebo zá­žit­kovú ve­čeru pri svieč­kach. V do­bo­vom du­chu je tiež ich ku­chyňa za­lo­žená na čerstvých su­ro­vi­nách s pô­vo­dom – su­ro­vi­nách, ktoré v re­gi­óne Ko­šíc po­u­ží­vali aj ich pred­ko­via

Mlyn 108 – Modra

Mlyn 108 patrí k tým re­štau­rá­ciám, ktoré hneď od svojho vzniku okam­žite vy­stre­lili na slo­ven­skej gas­tro­no­mic­kej mape veľmi vy­soko. Prí­či­nou bolo dobré skĺbe­nie všet­kých po­treb­ných in­gre­dien­cií na takto ra­zantný ná­stup: Nád­herne zre­kon­štru­ované pries­tory (ro­dinný dom s mly­nom), špič­kový šéf­ku­chár, poc­tivé re­cep­túry.

Tento ná­stup si Mlyn 108 ucho­váva aj po mi­nu­lo­roč­nom od­chode strojcu „sto os­mič­kár­skych“ re­cep­tov – Igora Če­hyho. Pe­čať jeho ku­chyne cí­tiť v pod­niku aj na­ďa­lej. Najmä preto, lebo žezlo po ňom pre­bral jeho nie­koľ­ko­ročný gas­tro­no­mický sú­put­ník a sous chef v jed­nej osobe, Ivo Kra­toch­víľa.

Sa­laš SY­REX – Zá­zrivá

Táto ko­liba oku náv­štev­níka len tak ľahko ne­unikne. Nie­len preto, že pries­to­rom sa šíri vôňa škva­re­nej sla­ninky, kto­rou sú po­sy­pané bryn­dzové ha­lušky. Vchod do ko­liby stráži bača so psom a náv­štev­ní­kov víta dvo­j­ica uras­te­ných va­la­chov – je­den má v na­ručí ovečku, druhý vy­hráva na har­mo­nike. Pravda, sú to len so­chy, ale na­vo­dzujú ilú­ziu sa­laša, ktorý sa spod Ma­lého Roz­sutca znie­sol rovno k Du­naju. Do­ka­zujú, že pô­vodné slo­ven­ské po­tra­viny, kto­rým v zá­plave za­hra­nič­nej po­nuky ide už po­maly o ži­vot, pre­žijú, po­kiaľ sa veci cho­pia ši­kovní ľu­dia.

Zboj­nícky dvor-  Zboj­ská


Na trase me­dzi Po­hron­skou Pol­ho­rou a Ti­sov­com v sedle Zboj­ská je vy­bu­do­vaný uni­kátny areál „Zboj­nícky dvor“. Je to vzo­rový prí­klad, ako je možné roz­ví­jať vi­diecky tu­riz­mus na báze ty­pic­kej slo­ven­skej tra­dič­nej kul­túry. Cen­trom are­álu je Sa­laš, fun­gu­júci ako re­štau­rá­cia v rý­dzo ho­reh­ron­skom tra­dič­nom štýle. Ta­kýto ori­gi­nálny sa­laš za­tiaľ ne­náj­dete ni­kde ide na Slo­ven­sku.

Slo­ven­ská ko­liba – Jasná

Jasná je nie­len ra­jom pre ly­žia­rov ale i pre gur­má­nov. V na­šom naj­zná­mej­šom ly­žiar­skom stre­disku sa dá na­jesť nie­len v bu­fe­toch na svahu, ale i v mno­hých re­štau­rá­ciách, v kto­rých pri­pra­vujú kva­litné menu, po­rov­na­teľné s tými naj­lep­šími re­štau­rá­ciami. Slo­ven­ská ko­liba Jasná sa na­chá­dza priamo v srdci Jas­nej, kú­sok od Vr­bic­kého plesa, kde si vy­hlad­nutí ly­žiari a tu­risti môžu po­chut­nať na vý­bor­nej do­má­cej ku­chyni tejto ko­liby.

Pa­nuje tu príj­mená, do­mácka at­mo­sféra. Du­šou ce­lej ko­liby sú dvaja bra­tia, ktorí sa po­sta­rajú o to, aby si ne­od­chá­dzal len dobre na­je­dený ale aj s dob­rou ná­la­dou. Táto ko­liba je skve­lým prí­kla­dom biz­nisu ro­be­ného so srd­com a s ľud­skou tvá­rou, ktorý nie je až ta­kou sa­moz­rej­mos­ťou.

Pridať komentár (0)