Z čínskeho veľtrhu si Slovensko odnieslo ocenenie za TOP destináciu. Lákajú Tatry, Bratislava aj Liptov

Mária Ambrozová / 13. marca 2018 / Zaujímavosti

zdroj: pixabay.com, pexels.com
  • Z pre­stíž­neho veľ­trhu ces­tov­ného ru­chu GITF Gu­angz­hou In­ter­na­ti­onal Tra­vel Fair v Číne si Slo­ven­sko od­nieslo cenu za naj­po­pu­lár­nej­šiu des­ti­ná­ciu
  • 200-ti­síc náv­štev­ní­kom bolo po­čas troch dní pred­sta­ve­ných 60 vy­sta­vo­va­teľ­ských kra­jín
  • Slo­ven­sko je podľa od­bor­ní­kov na tu­riz­mus vo svete vní­mané ako at­rak­tívna, dô­ve­ry­hodná a vy­spelá kra­jina

Mi­nis­ter­stvo do­pravy a vý­stavby Slo­ven­skej re­pub­liky pro­stred­níc­tvom tla­čo­vej správy in­for­mo­valo o mi­mo­riad­nom úspe­chu na­šej kra­jiny na pre­stíž­nej vý­stave ces­tov­ného ru­chu v ázij­sko-pa­ci­fic­kom re­gi­óne, GITF Gu­angz­hou In­ter­na­ti­onal Tra­vel Fair v Číne. Náš ná­rodný stá­nok sa od za­čiatku roka sti­hol ob­ja­viť už na 14 veľ­tr­hoch a vý­sta­vách ces­tov­ného ru­chu, pri­čom re­zort do­pravy, ktorý má na sve­domí pro­pa­gá­ciu a mar­ke­ting Slo­ven­ska už od roku 2016, plá­nuje do konca tohto roka nav­ští­viť ešte mi­ni­málne ďal­ších 11 po­dob­ných veľ­tr­hov.

Spolu so su­sed­ným Poľ­skom sme si ako je­diné európ­ske kra­jiny od­niesli z me­dzi­ná­rod­nej vý­stavy v Číne oce­ne­nie od­bor­ní­kov za naj­po­pu­lár­nej­šiu des­ti­ná­ciu. Ho­vor­kyňa Mi­nis­ter­stva do­pravy a vý­stavby SR, Ka­ro­lína Ducká pre TASR uviedla, že oce­ne­nie len po­tvr­dzuje, že Slo­ven­sko je vo svete vní­mané ako vy­spelá, dô­ve­ry­hodná a at­rak­tívna kra­jina. „Svoje úlohy v pre­zen­to­vaní na­šej kra­jiny vy­ko­náva (re­zort do­pravy a vý­stavby) úspešne a efek­tívne. Po­tvr­dzujú to aj po­sledné čísla náv­štev­nosti. Po­čas pr­vých troch kvar­tá­lov roku 2017 prišlo na Slo­ven­sko viac ako 4,2 mi­li­óna hostí, čo pred­sta­vuje o 311.000 viac náv­štev­ní­kov ako v roku 2016 (+ 8 %).“

Na­job­ľú­be­nej­šími des­ti­ná­ciami sú už tra­dične Tatry s Lip­to­vom, ale aj naše hlavné mesto, kú­pele, prí­rodné a kul­túrne pa­miatky za­pí­sané v zo­zname UNESCO. Keby sme mali tu­ris­tom od­po­ru­čiť krásy Slo­ven­ska my, ur­čite by ne­chý­bal Pie­nin­ský ná­rodný park a chod­ník vy­bu­do­vaný v ko­ru­nách stro­mov v Bach­le­dov do­line (viac si pre­čí­taš TU), je­di­nečná expo­zí­cia a „Epi­cen­trum lásky“ v Dome Ma­ríny v krás­nej Ban­skej Štiav­nici (viac TU), od­po­ru­čili by sme aj služby ne­oby­čaj­nej ces­tov­nej kan­ce­lá­rie na Ho­reh­roní STEY (pre­čí­taš si TU) a po­sa­dili ich na au­to­bus do Vl­ko­línca, jed­nej z trid­siatky najk­raj­ších de­dín Európy (viac TU). A vlastne…to je len zlo­mok, pre­tože Slo­ven­sko je celé pre­krásne, ne­mys­líš?

Zdroj: mi­dop.sk  

Pridať komentár (0)