Ľubomír spustil petíciu a chce na Netflixe české titulky aj pre Slovákov

Mária Ambrozová / 10. januára 2019 / Rozhovory

zdroj: Pixabay
  • Ak si sám pred­pla­ti­te­ľom Ne­tf­lixu, alebo toto pred­platné zva­žu­ješ, ur­čite vieš, že s ja­zy­ko­vou pod­po­rou ti­tul­kov je to u nás na Slo­ven­sku tra­gické
  • Je však nie­koľko ľudí, ktorí by to radi zme­nili
  • Jed­ným z nich je aj Ľu­bo­mír Tuchs­cher, ktorý do­konca na sprí­stup­ne­nie čes­kých ti­tul­kov pre Slo­vá­kov vy­tvo­ril pe­tí­ciu

Ľu­bo­mír, pre­zraďte nám pro­sím o sebe viac…

Moje meno je Ľu­bo­mír Tuchs­cher a mám 42 ro­kov. Film patrí dl­ho­dobo k môjmu hobby. Keď bola pred 12-13 rokmi éra kar­tó­no­vých DVD, pre­dá­va­ných v no­vi­no­vých stán­koch, chý­bal mi ne­jaký pre­hľad o vy­dá­va­ných ti­tu­loch, tak som zria­dil dnes stránku DV­Dza­facku.sk. Ako je­diný zdroj na túto tému mal cel­kom slušnú náv­štev­nosť. Keďže som v tom čase pra­co­val v SPP a prišla ply­nová kríza, stránke som sa pre­stal ve­no­vať a po­su­nul som ju člo­veku, ktorý ju ná­sledne spra­vo­val.

Po­dobne som sa do­stal k vy­tvo­re­niu stránky Vel­ky­Ob­sah.info V roku 2016 ne­bolo veľa in­for­má­cií o lo­ka­li­zo­va­nom ob­sahu na stre­a­min­go­vých služ­bách pre náš re­gión, tak som si jed­ného dňa roz­be­hol tento pro­jekt. Keďže mám ro­dinu a prácu, ktoré ma na­pĺňajú, stránka je až na tre­ťom mieste.

Ako je to v sú­čas­nosti so slo­ven­skými a čes­kými ti­tul­kami na Ne­tf­lixe?

Slo­váci majú prí­stup k re­la­tívne bo­ha­tej kniž­nici Ne­tf­lixu. Pus­tiť si mô­žeme viac fil­mov a se­riá­lov ako Ne­mci, Fran­cúzi, Špa­nieli či Ta­liani. V Európe majú šir­šiu po­nuku len Briti, Íri a Gréci. Prob­lém je však v ja­zy­ko­vej pod­pore.

K čomu majú Slo­ven­skí pred­pla­ti­te­lia vlastne prí­stup?

Slo­ven­ské ti­tulky má len 25 fil­mov a se­riá­lov. Pred­pla­ti­teľ si však môže vy­brať aj z iných ja­zy­ko­vých ver­zií, av­šak Ne­tf­lix pre Slo­ven­sko umož­ňuje len vý­ber z an­glič­tiny, ne­mčiny, poľš­tiny, ma­ďar­činy a ukra­jin­činy. Ne­mecká a poľ­ská pod­pora je veľmi bo­hatá, vrá­tane da­bingu, ale z po­hľadu kom­fortu di­vá­kov Slo­vá­kom veľmi ne­po­máha.

Po­môcť by mohla češ­tina, v kto­rej je do­stup­ných viac ako 300 ti­tu­lov a to nie­len cez ti­tulky, ale aj da­bing. Slo­váci si však češ­tinu ne­môžu zvo­liť. Mal som mož­nosť na túto tému ho­vo­riť s pre­kla­da­te­ľom, ktorý pra­co­val na nie­koľ­kých ti­tul­koch pre Ne­tf­lix. Ob­me­dze­nie češ­tiny má zmy­sel, ale len vtedy, ak by bola po­rov­na­teľne pod­po­ro­vaná slo­ven­čina.

Po­sledné ti­tulky v slo­ven­čine na Ne­tf­lixe pri­budli v lete 2017. Česká pod­pora sa roz­ši­ruje rých­los­ťou nie­koľko ti­tu­lov týž­denne.

Vy­tvo­rili ste preto pe­tí­ciu za umož­ne­nie čes­kých ti­tul­kov a da­bingu aj pre Slo­vá­kov. Čo je va­šim cie­ľom a koľko pod­pi­sov po­tre­bu­jete?

Pe­tí­ciu sme spus­tili spolu s on­line da­ta­bá­zou stre­a­min­go­vých slu­žieb Film­toro. Na­ším cie­ľom je do­siah­nuť to, aby Ne­tf­lix umož­nil Slo­vá­kom vy­brať si aj českú pod­poru. S Čechmi nás spája nie­len spo­ločná his­tó­ria, ale aj ja­zy­ková sku­pina a preto pri­ro­dzene lep­šie roz­umieme Če­chom ako Po­lia­kom alebo Ukra­jin­com. Dl­ho­do­bým štan­dar­dom je, že nie­len te­le­ví­zie, ale aj on­line plat­formy ako HBO, Ama­zon Prime Vi­deo alebo Voyo – keď ne­majú ti­tul s pod­po­rou v slo­ven­čine, tak po­nú­kajú češ­tinu. Ne­tf­lix je glo­bálna jed­notka, zá­sadne sa po­dieľa na cel­ko­vom ob­jeme dá­to­vého toku. Je však veľká škoda, že v tomto ne­reš­pek­tuje oča­ká­va­nia nášho re­gi­ónu.

Koľko pod­pi­sov sa vám v sú­čas­nosti po­da­rilo vy­zbie­rať?

Máme za se­bou prvý týž­deň a pod pe­tí­ciou je pod­pí­sa­ných viac ako 1300 osôb. Keďže sa od­ha­duje, že Ne­tf­lix má na Slo­ven­sku okolo 15-ti­síc pred­pla­ti­te­ľov, blí­žime sa k úrovni 10% slo­ven­skej po­pu­lá­cie Ne­tf­lixu. Viem však, že zo so­li­da­rity pe­tí­ciu pod­pí­sali aj mnohí Česi.

Už rok si do­pi­su­jete s Ne­tf­li­xom. K čomu ste sa za­tiaľ do­pra­co­vali?

Skú­šam všetky možné plat­formy, ale keďže Ne­tf­lix nemá ur­čenú osobu pre ko­mu­ni­ká­ciu pre Slo­ven­sko, Česko a do­konca Ma­ďar­sko, na vý­zvy nie­len mne, ale do­konca ani čes­kých no­vi­ná­rov ne­re­a­guje. A to platí pre maily, te­le­fón, Twit­ter alebo Fa­ce­book. Naj­ďa­lej som sa do­stal spo­je­ním cez zá­kaz­nícky ser­vis, kde mi ope­rá­torka po­ve­dala, že moja po­žia­davka bola za­e­vi­do­vaná a že sa ňou budú za­obe­rať. Za viac ako pol­roka sa mi už ni­kto ne­oz­val.

Čo vás vlastne pri­viedlo k tejto ini­cia­tíve?

Moje twe­ety sme­rom na Ne­tf­lix mali ohlas me­dzi rôz­nymi ak­tív­nymi ľuďmi, ale vždy to bolo len o ak­ti­vite jed­not­livca. Pe­tí­cia s do­sta­toč­nou ma­sou je inak po­su­dzo­vaná aj veľ­kými nad­ná­rod­nými spo­loč­nos­ťami. Roz­behli sme ju na glo­bálne re­špek­to­va­nej plat­forme Change.org, ktorá o jed­not­li­vých míľ­ni­koch priamo no­ti­fi­kuje aj sub­jekt, na ktorý ape­lu­jete, v tomto prí­pade Ne­tf­lix. Pred spus­te­ním pe­tí­cie som si uro­bil pre­hľad z kto­rého vy­plýva, že Ne­tf­lix na via­ceré vý­zvy z tejto plat­formy re­a­go­val, takže voľba bola jasná.

In­ves­tí­cia spo­loč­nosti do slo­ven­ských ti­tul­kov je úplne ne­re­álna?

Žiaľ, Slo­ven­sko je veľmi malý trh. Hoci sme vďaka fil­mom Pavla Ba­ra­báša (Po­lar­man a Pyg­mies: Chil­dren of the Jun­gle) pred­behli Če­chov pr­vým slo­ven­ským ti­tu­lom do­stup­ným v glo­bál­nej kniž­nici, ja­zy­ková pod­pora je zú­falá. Pri­tom Ne­tf­lix pred ča­som ohlá­sil pro­jekt pre pod­poru pre­kla­da­te­ľov, do kto­rého boli za­po­jené slo­ven­ské pre­kla­da­teľ­ské agen­túry, ale aj ama­tér­ski pre­kla­da­te­lia ti­tul­kov pre se­riály on­line, u nás ne­vi­dieť vý­sledky. Ná­klady na pre­klad sú pri­tom za­ned­ba­teľné v po­rov­naní s cel­ko­vými vý­dav­kami na pô­vodný ob­sah, ktorý mo­hol v mi­nu­lom roku pre­ko­nať osem mi­liárd do­lá­rov (presné čísla spo­známe bu­dúci týž­deň, keď Ne­tf­lix bude re­por­to­vať svoje hos­po­dár­ske vý­sledky za po­sledný štvrť­rok roka 2018).

Na­vyše tu máme je­den zau­jí­mavý roz­mer. Pred ro­kom Ne­tf­lix pod­pi­so­val glo­bálne do­hody o spo­lu­práci s cen­trá­lami fran­cúz­skeho Oran­geu a ne­mec­kého Te­le­komu. Te­le­ko­mu­ni­kačné spo­loč­nosti do týchto do­hôd vstu­po­vali prí­sľubmi za­ra­de­nia stre­a­min­go­vej služby do svo­jich zá­kaz­níc­kych prog­ra­mov a zá­ro­veň zvý­hod­ne­nia vy­uží­va­nia mo­bil­ného in­ter­netu na túto službu – v nie­kto­rých kra­ji­nách sa to­tiž za spot­re­bo­vané dáta na Ne­tf­lixe ne­platí a to tak pri bež­ných fix­ných, ako aj mo­bil­ných služ­bách.

Na dru­hej strane Ne­tf­lix sľu­bo­val, že do týchto do­hôd vstu­puje väč­šou lo­ka­li­zá­ciou ob­sahu. Hoci obi­dve te­le­ko­mu­ni­kačné spo­loč­nosti majú veľmi silné po­sta­ve­nie na Slo­ven­sku a slo­ven­ská in­fra­štruk­túra je na vy­so­kej úrovni, ďal­šia an­ga­žo­va­nosť ope­rá­to­rov je pod­mie­nená lo­ka­li­zá­ciou. Je viac ako oča­ká­va­teľné, že ak by as­poň štvr­tina ti­tu­lov kniž­nice Ne­tf­lixu bola do­stupná v slo­ven­čine alebo češ­tine a ope­rá­tori by zvý­hod­nili spot­rebu dát pri stre­a­mingu, zá­sadne by sa zvý­šila at­rak­ti­vita tejto služby pre šir­šie masy.

Mnohí ar­gu­men­tujú, že im slo­ven­ské ti­tulky vô­bec ne­treba a nech sa vraj Slo­váci „pekne učia po an­glicky“. Čo od­po­ve­dáte ta­kýmto ľu­ďom?

Iste, slo­ven­ské alebo české ti­tulky ne­treba ani mne osobne. Sám som vy­rás­tol na Knight Ri­de­rovi na ra­kús­kej ORF, kde ne­boli ani ne­mecké ti­tulky (úsmev). Ale po­kiaľ na­prí­klad chce moja dcéra po­ze­rať niečo na Ne­tf­lixe, „naše“ ti­tulky by jej po­mohli. A po­dobne tomu je aj pri ge­ne­rá­cii mo­jich ro­di­čov.

Druhý prob­lém je po­lo­le­gálny a ne­le­gálny trh. Osobne si pla­tím prí­stup k Ne­tf­lixu, HBO GO a Ama­zon Prime. Ale na dru­hej strane sú tu ľu­dia, ktorí by si za Ne­tf­lix aj za­pla­tili, ale keď tam ne­nájdu ti­tuly s ja­zy­ko­vou pod­po­rou a zvo­lené se­riály si chcú po­ze­rať na smart te­le­ví­zore, je pre nich jed­no­duch­šie zvo­liť al­ter­na­tívy na hra­nici zá­kona alebo za ňou. Tieto al­ter­na­tívne plat­formy pri­tom re­a­gujú na do­pyt ve­rej­nosti a majú fa­nú­ši­kov­ské ti­tulky. Ich náv­štev­níci ale za­bú­dajú, že ok­rem po­ru­še­nia au­tor­ských práv vy­sta­vujú svoje do­máce pro­stre­die ri­zi­kám sťa­ho­va­nia rôz­nych mal­lwa­reov, fis­hin­gov alebo za­po­je­nia vý­poč­to­vej sily za­ria­de­nia, na kto­rom člo­vek sle­duje, do ťažby kryp­to­mien pre pre­vádz­ko­va­teľa ta­kejto služby.

Mô­žeme ča­kať v najb­liž­šom ob­dobí ne­jaké zmeny?

Ve­rím, že keď do­siah­neme do­sta­točný po­čet pod­pi­sov, Ne­tf­lix ne­bude mať inú mož­nosť a vy­ho­vie nám. Veď na jeho strane stačí tak málo. Na dru­hej strane máme pred se­bou rok, kedy sa doč­káme veľ­kej bitky o pred­pla­ti­te­ľov. Ne­tf­lix je v tejto chvíli zá­vislý na no­vých zá­kaz­ní­koch mimo Ame­riky. Do hry však ok­rem exis­tu­jú­cich hrá­čov ako HBO, Ama­zon, Apple a Fa­ce­book prídu Dis­ney, War­ner a plat­forma DC Co­mics Uni­verse. Zá­kaz­níci si už budú vy­be­rať podľa toho, aký ob­sah im služba po­núkne a či bude pre neho zro­zu­mi­teľná. To zna­mená, ak si bude chcieť Ne­tf­lix udr­žať nie­len svoje po­sta­ve­nie jed­notky ale ne­stra­tiť pred­pla­ti­te­ľov, bude mu­sieť viac in­ves­to­vať aj do ja­zy­ko­vej pod­pory európ­skych ja­zy­kov.

Pridať komentár (0)