Lucia Šic­ková: Deti by mali učiť prog­ra­mo­vať už v mater­ských škôl­kach

robime.it / 19. augusta 2016 / Rozhovory

Lucia Šic­ková je spo­lu­za­kla­da­teľka spo­loč­nosti PIXEL FEDE­RA­TION, matka 3 detí s váš­ňou pre ino­vá­cie, vzde­lá­va­nie, hry, svoje deti, tvo­rivé radosti aj životné pro­stre­die. Má za sebou dlho­ročnú prax v oblasti IT a ľud­ských zdro­jov, od ria­de­nia pro­jek­tov v oblasti ľud­ských zdro­jov pre kor­po­rátne inšti­tú­cie, cez ana­lýzy tré­nin­go­vých potrieb vo verej­nom sek­tore, ria­de­nie IT pro­jek­tov, až po roz­beh vlast­nej spo­loč­nosti a aktívnu účasť na ria­dení spo­loč­nosti a jej pro­jek­toch.

Čo vlastne v IT robíš? Kedy a kde si s IT začala?

Od začiatku svo­jej pro­fes­nej kari­éry pra­cu­jem v IT firme, alebo na pozí­cii s IT súvi­sia­cej. Osobne si mys­lím, žehra­nica medzi IT, alebo “neIT” je už dnes veľmi ima­gi­nárna. Tech­no­ló­gie sú všade okolo nás, sú súčas­ťou pro­ce­sov, komu­ni­ká­cie, sú nástro­jom a netreba sa ich báť.

V 2007 som bola jeden zo šty­roch ľudí, ktorí stáli za ideou Pixel Fede­ra­tion. Už pred zalo­že­ním firmy sme pra­co­vali vo vývo­jár­skej firme. Po odchode sme zva­žo­vali čo ďalej a ja som si neve­dela po rokoch na voľ­nej nohe veľmi pred­sta­viť, že sa nie­kde zamest­nám. Veľmi mi vyho­vo­vala rela­tívna slo­boda v roz­ho­do­vaní, aj so všet­kými rizi­kami, ktoré s pod­ni­ka­ním idú.

Vieš prog­ra­mo­vať? Aké tech­no­ló­gie ovlá­daš?

Nie som prog­ra­má­torka, ale základ­ným prin­cí­pom roz­umiem. Posled­ných zopár rokov, ktoré som strá­vila hlavne sta­rost­li­vos­ťou o svoje 3 deti, som robila webové pre­zen­tá­cie na WordP­resse, kde sa musela naučiť základ­ným prin­cí­pom web deve­lop­mentu.

Čo a/alebo kto ťa pri­vie­dol k práci v oblasti infor­mač­ných sys­té­mov?

Moja prvá pra­covná skú­se­nosť ma pro­fi­lo­vala skôr sme­rom k práci s ľud­skými zdrojmi. Potom sa stali dve veci, stretla som sa s mojim dnes už man­že­lom Šimo­nom a začala som pra­co­vať fre­e­lance. Naskytla sa mi výborná prí­le­ži­tosť pra­co­vať na junior kon­zul­tant­skej pozí­cií pre jednu kanad­skú pora­den­skú spo­loč­nosť, kde som pôvodne mala ísť robiť hlavne HR, ale nako­niec som robila práve na vývoji IT nástro­jov, ktoré mali pomôcť opti­ma­li­zo­vať HR pro­cesy. Po tejto skú­se­nosti som začala so Šimo­nom pra­co­vať na her­nom pro­jekte a odrazu som bola v IT oboma nohami.

lucia-sickova

Ak by si sa mohla roz­ho­do­vať znova, roz­hodla by si sa tiež pre prácu v IT?

Pre mňa je dôle­žité, aby moja práca robila pozi­tívny roz­diel. Ja mám 3 ešte stále rela­tívne malé deti. Môj naj­starší syn má 7 rokov, pro­stredný 4,5 a najm­lad­šia dcéra 2. Že chcem ísť pra­co­vať, som rie­šila už dáv­nej­šie, ale potre­bo­vala som nájsť niečo zmys­lu­plné. Prí­le­ži­tosť prišla kon­com minu­lého roka.

V rámci Pixel Fede­ra­tion robím na dvoch väč­ších ini­cia­tí­vach. Prvou je Edu­fac­tory, náš vzde­lá­vací CSR pro­jekt, kde sme si určili 3 pri­ority – vzde­lá­va­nie a deti, hry ako vzde­lá­vací nástroj a tech­no­ló­gie vo vzde­lá­vaní. Vybrali sme si nie­koľko pro­jek­tov, ini­cia­tív a inšti­tú­cií, ktoré pod­po­ru­jeme for­mou kno­wledge sha­ringu, men­to­ringu, vytvo­re­ním kon­krét­neho diela, prís­pev­kom na pilotný pro­jekt a podobne.

Dru­hou ini­cia­tí­vou je nasta­ve­nie sys­tému firem­ného vzde­lá­va­nia a kno­wledge sha­ringu. Obe sa v mno­hých bodoch pre­lí­najú. Tak­tiež sa tu pre­lína môj HR a IT pro­ject mana­ge­ment backg­round.

V čom vidíš klady práce v IT oproti iným odvet­viam? Aký je prí­nos pre tebe osobne?

IT odvet­vie je veľmi dyna­mické, rýchlo sa meniace odvet­vie so roz­siah­lym zábe­rom a člo­vek je nútený sa neus­tále učiť, sle­do­vať trendy, skú­mať mož­nosti, networ­ko­vať. Pre mňa osobne je zau­jí­mavé sle­do­vať dve roviny – to, ako moja gene­rá­cia, ktorá mala s tech­no­ló­giami v det­stve rela­tívne limi­to­vané skú­se­nosti, dnes riadi obrov­ské tech­no­lo­gické ini­cia­tívy a ako gene­rá­cia mojich detí už tech­no­ló­gie nevníma ako nejakú exter­na­litu, ale súčasť den­no­den­nej exis­ten­cie, akoby už tech­no­ló­gie mali vo svo­jej DNA. :-)

Čo by si chcela ešte v IT doká­zať?

Jedna z kľú­čo­vých tém pre mňa nie je úplne čisto IT, ale súčas­ťou celého bloku IT tém. Chcem práve pro­stred­níc­tvom ini­cia­tív, ktoré sme už cez Edu­fac­tory pod­po­rili a pomo­cou ďal­ších, ktoré pri­pra­vu­jeme, docie­liť, aby hry boli vní­mané ako rele­vantný nástroj na vzde­lá­va­nie (edu­ca­ti­onal games, games for change), ako nástroj na pomoc pri zne­vý­hod­není (seri­ous games) a ako vývoj hier aby bol vní­maný ako­téma hodná uni­ver­zit­ného titulu. Aby práca v her­nej firme, či štú­dium tvorby hier nebolo rodičmi vní­mané ako dočasný výstre­lok kým dieťa “nedos­tane rozum“.

Verej­nosť stále vníma IT ako pre­dov­šet­kým muž­skú doménu. Je to aj tvoj názor? 

Je to stále viac muž­ský svet, ale aj vďaka ini­cia­tí­vam ako je Aj Ty v IT vidno drobné zmeny. V her­nom prie­mysle je to rov­nako. Podľa pries­kumu Medzi­ná­rod­nej aso­ciá­cie her­ných vývo­já­rov (Inter­na­ti­onal Game Deve­lo­pers Asso­cia­tion (IGDA)) z roku 2014 pra­cuje na vývoji hier 22% žien. V roku 1989 časo­pisu Variety to boli 3%.

medzinárodný-deň-žien-v-IT-1-1

Čo by si pora­dila dneš­ným rodi­čom, ktorí pre svoje dcéry chcú to naj­lep­šie. Poslať ich alebo nepos­lať do IT? Čím a kedy začať?

My máme doma jasné pra­vidlá, čo sa týka tech­no­ló­gií. Už 7 rokov nemáme tele­ví­ziu. Naše deti majú povo­lené hrať sa hry, ktoré im vybe­rám, a mnohé si už žia­dajú aj sami, na iPady. Môžu sa hrať každý deň. Hrajú sa hry, ktoré učia prog­ra­mo­vať, hrajú sa hry, ktoré učia envi­ron­men­tál­nemu uve­do­mo­va­niu, hrajú sa hry z reál­nej his­tó­rie, ale hrajú sa aj hry, ktoré sú len čis­tou zába­vou. Aká­koľ­vek hra dieťa roz­víja, lebo je to aktívna forma zábavy a deti sa hra­ním naj­lep­šie učia. Ja si mys­lím, že prog­ra­mo­va­nie by sa malo začať učiť už v mater­ských škôl­kach, že exis­tuje dosta­tok apli­ká­cií, ktoré by sa na to dali pou­žiť aj zaj­tra. Ak si moje deti vyberú IT smer, budem určite rada.

Lucia Šic­ková v súčas­nosti mana­žuje edu­kačné prog­ramy spo­loč­nosti PIXEL FEDE­RA­TION, kto­rých cie­ľom je:

  • šíriť dobré meno hrám, ktoré slú­žia ako nástroj pre vzde­lá­va­nie, pomá­hajú hra­vou for­mou zlep­šiť kog­ni­tívne zruč­nosti,
  • gami­fi­ká­cií ako nástroju na zvy­šo­va­nie anga­žo­va­nosti na rôz­nych spo­lo­čen­ských, verej­ných a kor­po­rát­nych témach,
  • v spo­lu­práci s edu­ká­tormi vytvá­rať ino­va­tívne formy vzde­lá­va­nia,
  • využí­va­nie ino­va­tív­nych tech­no­ló­gii pre vzde­lá­va­nie a lep­šie poro­zu­me­nie rôz­nych spo­lo­čen­ských tém.
12339408_10153308636176452_5695170048898799530_o

foto: FB/Pixel Fede­ra­tion

zdroj: robime.it, zdroj foto­gra­fií: robime.it, FB/Edufactory by Pixel Fede­ra­tion

Pridať komentár (0)