Ľudia, ktorí žijú v cha­ose, sú v sku­toč­nosti géni­ovia!

Lenka Haringová / 29. júla 2016 / Tools a produktivita

Vyzerá tvoja izba na prvý pohľad ako veľká hŕba nepo­riadku, no v sku­toč­nosti má všetko svoje pri­ra­dené miesto? Tvorí tvoju silnú stránku orga­ni­zo­va­nosť v neor­ga­ni­zo­va­nosti? Možno si teda génius a ani si si to dote­raz neuve­do­mil.

Od malička sme vedení k poriadku, pre­tože poria­dok v izbe vraj zna­mená poria­dok v mysli. Za kaž­dou hrou a náv­šte­vou sme boli nútení upra­tať si. Nie­komu sa to vrylo do pamäte a stal sa z neho poriad­ku­mi­lovný pedant, nie­kto si k tomu vytvo­ril aver­ziu a žije v ria­de­nom cha­ose. Je však vôbec možné tvr­diť, že tí nepo­riadni ľudia sú aj v bež­nom živote nepo­riad­nými?

Chaos na pra­cov­nom stole nezna­mená chaos v práci. Práve naopak. Člo­vek, ktorý ma roz­há­dzané papiere a otvo­re­ných 10 okien v pre­hlia­dači proste zvláda mul­ti­tas­king bez presne sta­no­ve­ného pora­dia výkonu čin­ností. Auto­ma­ticky sa tie naj­dô­le­ži­tej­šie veci dostanú na vrchol hŕby a tie nepod­statné ostanú zahá­dzané. Momen­tálne však žijeme v spo­loč­nosti, ktorá si vyža­duje určitý naplá­no­vaný pro­ces, ako dospieť k správ­nemu záveru. Ako však nie­kto môže tvr­diť, čo je správne a čo naopak, nie je? Kto určuje správ­nosť prí­stupu k danej veci? Je to len spo­lo­čen­sky vytvo­rená bub­lina ilú­zií a pra­vi­diel. Bub­lina, v kto­rej sa všetko deje pred­ví­da­teľne. Z his­tó­rie vieme, že ani Albert Eins­tein, ani Alan Turing neboli vo voľ­nom čase upra­to­vací roboti.

JK Rowling sa pri­znala, že Harry Potter vzni­kal v bun­kri, vytvo­re­nom z nepo­riadku. Génius dokáže vidieť v maxi­mál­nom cha­ose “svetlo”, ktoré mu ukáže cestu k vyrie­še­niu prob­lému. Zatiaľ, čo by člo­vek náchylný na poria­dok ledva pre­dý­chal bor­del na pra­cov­nom mieste, génius tomu neve­nuje svoju pozor­nosť. Pra­cuje na svo­jej úlohe rýchlo a efek­tívne.

mathematics-390786_1920

foto: pixabay.com

Ak aj ty robíš veci nekon­večne, nepred­ví­da­teľne, určite čelíš odsu­dzu­jú­cim pohľa­dom. Je to preto, lebo sa nesú­stre­díš len na “sta­tus quo”, ale práve naopak, nedo­voíš, aby tvoj život ria­dili pokyny. Poria­dok pre teba nie je nevy­hnutný. Určite je fajn mať všetko zora­dené, upra­tané, a keď si už všetko raz za čas zora­díš, nevy­drží to dlho a všetko sa vráti do pôvod­ného stavu.

Nepo­ria­dok dokonca roz­víja kre­a­ti­vitu. PhD. Kat­hleen Vohs (Uni­ver­sity of Min­ne­sota Carl­son School of Mana­ge­ment) uro­bila pries­kum, do kto­rého zahr­nula 48 účast­ní­kov. Polo­vicu z nich umiest­nila do upra­ta­nej miest­nosti. Druhú polo­vicu do miest­nosti plnej nepo­riadku. Obi­dvom sku­pi­nám dala tú istú úlohu — vymys­lieť ďal­šie spô­soby využi­tia ping­pon­go­vej lop­tičky. Na konci obe sku­piny prišli s rov­na­kým počtom výsled­kov, avšak tí, z nepo­riad­nej miest­nosti, mali oveľa kre­a­tív­nej­šie a ino­va­tív­nej­šie nápady.

landuary-copy_137711821

foto: elitedaily.com

Je jasné, že nemô­žeme teraz nechať upad­núť celý náš život do nepo­riadku. Orga­ni­zá­cia je úžasná vec. Žiaľ je ale pre­ce­ňo­vaná a tí, čo žijú neor­ga­ni­zo­vane sú mno­ho­krát neprá­vom odcu­dzo­vaní. Väč­ši­nou sú to ľudia spon­tánni, ktorí sa sko­rej zau­jí­majú o “ten veľký obraz”, ako o všetky minia­túrne články kaž­do­den­ného života. Sú to tí ľudia, čo plá­vajú proti prúdu.

Tak skús do komentu zve­rej­niť foto tvo­jej pra­covne, izby, auta a posú­dime, aký si génius!

zdroj: elitedaily.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)