Ľudia, kto­rí žijú v cha­ose, sú v sku­toč­nos­ti géni­ovia!

Lenka Haringová / 29. júla 2016 / Lifehacking

Vyze­rá tvo­ja izba na prvý pohľad ako veľ­ká hŕba nepo­riad­ku, no v sku­toč­nos­ti má všet­ko svo­je pri­ra­de­né mies­to? Tvo­rí tvo­ju sil­nú strán­ku orga­ni­zo­va­nosť v neor­ga­ni­zo­va­nos­ti? Mož­no si teda génius a ani si si to dote­raz neuve­do­mil.

Od malič­ka sme vede­ní k poriad­ku, pre­to­že poria­dok v izbe vraj zna­me­ná poria­dok v mys­li. Za kaž­dou hrou a náv­šte­vou sme boli núte­ní upra­tať si. Nie­ko­mu sa to vry­lo do pamä­te a stal sa z neho poriad­ku­mi­lov­ný pedant, nie­kto si k tomu vytvo­ril aver­ziu a žije v ria­de­nom cha­ose. Je však vôbec mož­né tvr­diť, že tí nepo­riad­ni ľudia sú aj v bež­nom živo­te nepo­riad­ný­mi?

Cha­os na pra­cov­nom sto­le nezna­me­ná cha­os v prá­ci. Prá­ve naopak. Člo­vek, kto­rý ma roz­há­dza­né papie­re a otvo­re­ných 10 okien v pre­hlia­da­či pros­te zvlá­da mul­ti­tas­king bez pres­ne sta­no­ve­né­ho pora­dia výko­nu čin­nos­tí. Auto­ma­tic­ky sa tie naj­dô­le­ži­tej­šie veci dosta­nú na vrchol hŕby a tie nepod­stat­né osta­nú zahá­dza­né. Momen­tál­ne však žije­me v spo­loč­nos­ti, kto­rá si vyža­du­je urči­tý naplá­no­va­ný pro­ces, ako dospieť k správ­ne­mu záve­ru. Ako však nie­kto môže tvr­diť, čo je správ­ne a čo naopak, nie je? Kto urču­je správ­nosť prí­stu­pu k danej veci? Je to len spo­lo­čen­sky vytvo­re­ná bub­li­na ilú­zií a pra­vi­diel. Bub­li­na, v kto­rej sa všet­ko deje pred­ví­da­teľ­ne. Z his­tó­rie vie­me, že ani Albert Eins­te­in, ani Alan Turing nebo­li vo voľ­nom čase upra­to­va­cí robo­ti.

JK Rowling sa pri­zna­la, že Har­ry Potter vzni­kal v bun­kri, vytvo­re­nom z nepo­riad­ku. Génius doká­že vidieť v maxi­mál­nom cha­ose “svet­lo”, kto­ré mu uká­že ces­tu k vyrie­še­niu prob­lé­mu. Zatiaľ, čo by člo­vek náchyl­ný na poria­dok led­va pre­dý­chal bor­del na pra­cov­nom mies­te, génius tomu neve­nu­je svo­ju pozor­nosť. Pra­cu­je na svo­jej úlo­he rých­lo a efek­tív­ne.

mathematics-390786_1920

foto: pixabay.com

Ak aj ty robíš veci nekon­več­ne, nepred­ví­da­teľ­ne, urči­te čelíš odsu­dzu­jú­cim pohľa­dom. Je to pre­to, lebo sa nesú­stre­díš len na “sta­tus quo”, ale prá­ve naopak, nedo­vo­íš, aby tvoj život ria­di­li poky­ny. Poria­dok pre teba nie je nevy­hnut­ný. Urči­te je fajn mať všet­ko zora­de­né, upra­ta­né, a keď si už všet­ko raz za čas zora­díš, nevy­dr­ží to dlho a všet­ko sa vrá­ti do pôvod­né­ho sta­vu.

Nepo­ria­dok dokon­ca roz­ví­ja kre­a­ti­vi­tu. PhD. Kat­hle­en Vohs (Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta Carl­son Scho­ol of Mana­ge­ment) uro­bi­la pries­kum, do kto­ré­ho zahr­nu­la 48 účast­ní­kov. Polo­vi­cu z nich umiest­ni­la do upra­ta­nej miest­nos­ti. Dru­hú polo­vi­cu do miest­nos­ti plnej nepo­riad­ku. Obi­dvom sku­pi­nám dala tú istú úlo­hu — vymys­lieť ďal­šie spô­so­by využi­tia ping­pon­go­vej lop­tič­ky. Na kon­ci obe sku­pi­ny priš­li s rov­na­kým počtom výsled­kov, avšak tí, z nepo­riad­nej miest­nos­ti, mali ove­ľa kre­a­tív­nej­šie a ino­va­tív­nej­šie nápa­dy.

landuary-copy_137711821

foto: elitedaily.com

Je jas­né, že nemô­že­me teraz nechať upad­núť celý náš život do nepo­riad­ku. Orga­ni­zá­cia je úžas­ná vec. Žiaľ je ale pre­ce­ňo­va­ná a tí, čo žijú neor­ga­ni­zo­va­ne sú mno­ho­krát neprá­vom odcu­dzo­va­ní. Väč­ši­nou sú to ľudia spon­tán­ni, kto­rí sa sko­rej zau­jí­ma­jú o “ten veľ­ký obraz”, ako o všet­ky minia­túr­ne člán­ky kaž­do­den­né­ho živo­ta. Sú to tí ľudia, čo plá­va­jú pro­ti prú­du.

Tak skús do komen­tu zve­rej­niť foto tvo­jej pra­cov­ne, izby, auta a posú­di­me, aký si génius!

zdroj: elitedaily.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)