Má Snap­chat sku­toč­ne hod­no­tu 10 miliárd dolá­rov ?

Šandi / 31. júla 2014 / Lifehacking

Má Snap­chat sku­toč­ne hod­no­tu 10 miliárd dolá­rov? Mini­mál­ne je o tom pre­sved­če­ná spo­loč­nosť Ali­ba­ba, kto­rá pod­ľa dostup­ných infor­má­cii pred­lo­ži­la túto ponu­ku na stôl.

Nie je to prvá podob­ná sprá­va o valu­ácii Snap­cha­tu v tej­to hod­no­te, v minu­los­ti sa šep­ka­lo a ponu­ke od Goog­le za veľ­mi podob­nú cenu.

Snap­chat by sa tou­to inves­tí­ci­ou zara­dil do pomer­ne malé­ho port­fó­lia tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov, kto­rých hod­no­ta dosiah­la jede­násť cifer­né čís­lo.

Jim Wil­kon­son, hovor­ca Ali­ba­by odmie­tol potvr­diť, či sa jed­ná o prav­di­vú infor­má­ciu. Snap­cha­tu sa posled­nú dobu veľ­mi dari­lo. 700 mili­ó­nov posla­ných ‘’snaps’’ za deň, 500 mili­ó­nov sto­ries zobra­ze­ných den­ne. Snap­chat sa prá­ve nachá­dza v pria­mom boji s Face­bo­okom, kto­rý sa minu­lý rok pokú­sil kúpiť Snap­chat za už vte­dy nesku­toč­nú sumu 3 miliar­dy dolá­rov.

Snap­cha­tu sa cel­ko­vo poda­ri­lo zís­kať 133 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov ako sú Lights­pe­ed Ven­tu­re Par­tners, Bench­mark, Ins­ti­tu­ti­onal Ven­tu­re Par­tners, Gene­ral Cata­lyst Par­tners, Ten­cent a SV Angel.

Sto­jí za to spo­me­núť, že fir­ma Ten­cent, kto­rá sto­jí za WeChat a záro­veň pria­my kon­ku­rent Ali­ba­by, je skry­tým inves­to­rom v Snap­cha­te. Z toh­to dôvo­du bude veľ­mi zau­jí­ma­vé sle­do­vať ako sa tie­to dva čín­ske gigan­ty mož­no stret­nú (vlast­níc­ky) v jed­nej fir­me. 

Nech žije bub­li­na!

Zdroj: blo­om­berg

Pridať komentár (0)