Má Snap­chat sku­točne hod­notu 10 miliárd dolá­rov ?

Šandi / 31. júla 2014 / Tools a produktivita

Má Snap­chat sku­točne hod­notu 10 miliárd dolá­rov? Mini­málne je o tom pre­sved­čená spo­loč­nosť Ali­baba, ktorá podľa dostup­ných infor­má­cii pred­lo­žila túto ponuku na stôl.

Nie je to prvá podobná správa o valu­ácii Snap­chatu v tejto hod­note, v minu­losti sa šep­kalo a ponuke od Google za veľmi podobnú cenu.

Snap­chat by sa touto inves­tí­ciou zara­dil do pomerne malého port­fó­lia tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov, kto­rých hod­nota dosiahla jede­násť ciferné číslo.

Jim Wil­kon­son, hovorca Ali­baby odmie­tol potvr­diť, či sa jedná o prav­divú infor­má­ciu. Snap­chatu sa poslednú dobu veľmi darilo. 700 mili­ó­nov posla­ných ‘’snaps’’ za deň, 500 mili­ó­nov sto­ries zobra­ze­ných denne. Snap­chat sa práve nachá­dza v pria­mom boji s Face­bo­okom, ktorý sa minulý rok pokú­sil kúpiť Snap­chat za už vtedy nesku­točnú sumu 3 miliardy dolá­rov.

Snap­chatu sa cel­kovo poda­rilo zís­kať 133 mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov ako sú Lights­peed Ven­ture Par­tners, Bench­mark, Ins­ti­tu­ti­onal Ven­ture Par­tners, Gene­ral Cata­lyst Par­tners, Ten­cent a SV Angel.

Stojí za to spo­me­núť, že firma Ten­cent, ktorá stojí za WeChat a záro­veň priamy kon­ku­rent Ali­baby, je skry­tým inves­to­rom v Snap­chate. Z tohto dôvodu bude veľmi zau­jí­mavé sle­do­vať ako sa tieto dva čín­ske giganty možno stretnú (vlast­nícky) v jed­nej firme. 

Nech žije bub­lina!

Zdroj: blo­om­berg

Pridať komentár (0)