Mac­Bo­oky budú mať ultra výkonný SSD disk menší ako poš­tová známka

Matej Bunček / 12. júna 2016 / Tech a inovácie

Dnešný svet napre­duje tak rýchlo, že ľudia stále vyža­dujú nov­šie a ino­va­tív­nej­šie veci.

Dôsled­kom toho je aj minia­tu­ri­zá­cia elek­tro­niky, aby boli naše zaria­de­nia čoraz ten­šie, zabe­rali menej pries­toru, ale boli rov­nako, ba dokonca ešte viac výkonné. A preto sa Sam­sung roz­ho­dol vyho­vieť ľuďom a pred­sta­vil svoj nový SSD disk s ozna­če­ním PM971-NVMe, ktoré je men­šie ako poš­tová známka, no jej rých­losť číta­nia dosa­huje 1 500 MB za sekundu a rých­losť zápisu 900 MB za sekundu. To zna­mená, že naprí­klad 5 GB veľký film budete môcť pre­niesť za 3 sekundy a stiah­nuť ho za 6 sekúnd.

samsung_bga_ssd_pm971_1-1

foto: windowscentral.com

Čip však nebude mať len fun­kciu SSD, ale bude slú­žiť aj ako pamäť RAM s veľ­kos­ťou 4 GB LPDDR4 DRAM. V tejto minia­túr­nej zostave bude umiest­ne­ných 18 mik­ro­či­pov, ktoré budú všetko zabez­pe­čo­vať. 16 čipov sa postará o ultra rýchle SSD, kto­rého veľ­kosť 256 GB tech­no­ló­gie V-NAND flash bude niesť 48 kom­bi­no­va­ných vrs­tiev, a zvyšné 2 čipy sa budú sta­rať o naj­novší typ pamäte DDR4 s veľ­kos­ťou 4 GB. K dis­po­zí­cii bude 512 GB, 256 GB a 128 GB ver­zia tohto SSD disku.

samsung-ssd-coin

foto: windowscentral.com

SSD disk sa plá­nuje pou­žiť v Mac­Bo­okoch ako Air, tak aj Pro a uva­žuje sa aj nad Mac Pro. Z neove­re­ných zdro­jov však vyplýva, že tieto SSD disky by mali byť pou­žité už v toh­to­roč­ných Mac­Bo­okoch 2016 late a 12” Mac­Bo­oku. SSD by mohlo však spô­so­biť aj to, že nové Mac­bo­oky budú zase o niečo ten­šie.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: windowscentral.com

Pridať komentár (0)