Izra­el: Mali by pod­ni­ka­te­lia upred­nost­niť rých­lo zaro­be­né penia­ze ale­bo celo­ži­vot­ný pro­jekt?

Globes: Haggai Golan / 2. júna 2014 / Lifehacking

Kaž­dý vie, že Izra­el sa môže pýšiť skve­lý­mi moz­ga­mi a star­tup komu­ni­tou. Menej zná­me je už to, o čom sní­va­jú, keď už inves­to­ra našli ale­bo ho len hľa­da­jú.

V posled­nom čase bolo veľ­ké množ­stvo malých star­tu­pov odkú­pe­ných veľ­ký­mi kor­po­rá­cia­mi, čo iba posil­ni­lo dom­nien­ku, že o nie­čo podob­né išlo aj v prí­pa­de, keď Goog­le odkú­pil Waze za miliar­du dolá­rov, rov­na­ko ako Cis­co Sys­tems kúpi­li Intu­cell za 475 mili­ón dolá­rov. Pod­pí­sa­ných bolo nie­koľ­ko kon­trak­tov, čo vzbu­dzu­je dojem, že pres­ne toto je to, po čom mla­dí izra­el­skí pod­ni­ka­te­lia túžia. A pred­sa sa musí­me zamys­lieť nad tým, či v tých­to prí­pa­doch náho­dou nedoš­lo k pre­mr­ha­nej prí­le­ži­tos­ti. Pri všet­kej úcte ku všet­kým tým penia­zom, nebo­lo by lep­šie trpez­li­vo počkať, kým star­tup tro­chu naras­tie, začne sa roz­ví­jať, sta­ne sa z neho väč­šia spo­loč­nosť, kto­rá vytvo­rí nové pra­cov­né mies­ta, pris­pe­je k izra­el­skej eko­no­mi­ke a napl­ní, ospra­vedl­ňu­jem sa za výraz, Sionis­tic­ký sen?

Ako hovo­rí Avi Has­son šéf výsku­mu (na izra­el­skom minis­ter­stve hos­po­dár­stva v Izra­e­li – pozn. pre­kl.): „V tom­to prí­pa­de by sme mali roz­li­šo­vať medzi mak­ro a mik­ro úrov­ňou. Sám za seba môžem potvr­diť, že by som rád videl obo­je – aj fir­my, kto­ré sa pre­dá­va­jú, aj také, čo sami ras­tú. Exis­tu­jú stov­ky verej­ných star­tu­pov a spo­loč­nos­tí, kto­ré boli pre­da­né za stov­ky mili­ó­nov dolá­rov. Spo­loč­nos­ti ako Mel­la­nox Tech­no­lo­giesGiven Ima­gi­na­ti­on ešte pred­tým, ako ich kúpi­li Covi­dien. Čím viac spo­loč­nos­tí vzni­ká, tým viac ich chce­me, a to vidí­me ako cieľ na rok 2014.“

Avšak keď sa na to poze­rá­me na mik­ro úrov­ni, situ­ácia sa tak­to nevy­ví­ja neus­tá­le. Nie kaž­dá spo­loč­nosť má poten­ciál. Kaž­dá veľ­ká spo­loč­nosť bola nie­ke­dy malou, avšak nikdy to nebo­lo naopak. Radi by sme zabez­pe­či­li urči­té nástro­je na finan­co­va­nie, ľudí a množ­stvo ďal­ších vecí pre tých, kto­rí chcú rásť.“

Glo­bes: „Vidí­te prob­lém v tom, že veľa spo­loč­nos­tí sní­va o krát­kom živo­te a prí­pad­nom odkú­pe­ní?“

Has­son: „Naše ria­dia­ce schop­nos­ti sú v takom­to prí­pa­de len obme­dze­né. Za rok 2013 sa usku­toč­nil rekord­ný počet odkú­pe­ní spo­loč­nos­tí, je to urči­tý glo­bál­ny trend. Momen­tál­ne je na trhu málo stred­ných pod­ni­kov a ove­ľa viac veľ­kých spo­loč­nos­tí, kto­ré majú obrov­ské množ­stvo peňa­zí. Keď nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti ako App­le ale­bo Intel cor­po­ra­ti­on vyhľa­dá­va­jú fir­my, čas­to sa zame­ria­va­jú na Izra­el, a pre­to sa stre­tá­va­me s tými­to akvi­zí­cia­mi. Mys­lí­me si, že v tom­to prí­pa­de sa dá hovo­riť aj o tom, že izra­el­ský trh dospie­va.

Nech je ako chce, nie je pred­sa len ško­da, keď ras­tú­cu spo­loč­nosť odkú­pi zahra­nič­ná fir­ma?“

Po odkú­pe­ní spo­loč­nos­ti môže nastať nie­koľ­ko sce­ná­rov. Vez­mi­me si Indi­go, kto­ré kúpil Hewlett Pac­kard: počet pra­cov­ných miest sa po odkú­pe­ní v Izra­e­li zvý­šil. Pokiaľ nie­čo také nasta­ne, je mi jed­no, či je akci­oná­rom Ame­ri­čan ale­bo Izra­el­čan, dôle­ži­té pre mňa je, že prá­ca ostá­va v Izra­e­li. Hovo­rí sa, že všet­ky deti sú krás­ne, avšak spl­ne­nie váš­ho sna závi­sí od mno­hých fak­to­rov. Ak vie­me, že star­tup zamest­ná pri­naj­lep­šom päť ľudí, prav­de­po­dob­ne ich neza­fi­nan­cu­je­me. Nie že by nebo­li dosť dob­rí, ale kon­ku­ren­cia je skrát­ka prí­liš tvr­dá.

Izra­el nie je Kórea

Has­son zdô­raz­ňu­je, že okrem glo­bál­ne­ho tren­du exis­tu­je aj kul­túr­ny aspekt, pre kto­rý je Izra­el „kra­ji­nou star­tu­pov“. „V našej spo­loč­nos­ti sa uchy­tia star­tu­py, nie veľ­ké fir­my. Izra­el nie je Kórea. Keď Izra­el­čan pre­dá svo­ju spo­loč­nosť, začne zakla­dať ďal­šiu, nepôj­de si zahrať golf. V kaž­dom prí­pa­de sme upro­stred pro­ce­su vytvá­ra­nia spo­loč­nos­tí, vte­dy je ťaž­ké uhád­nuť, ako sa to všet­ko skon­čí.“

Ria­di­teľ eBay Isra­el Inno­va­ti­on Cen­ter, Ron Gura si tiež mys­lí, že na túto otáz­ku neexis­tu­je len jedi­ná odpo­veď, a to zaň­ho hovo­rí skú­se­nosť. V roku 2011 kúpil eBay jeho The Gift Pro­ject.

Moja osob­ná skú­se­nosť je obme­dze­ná, pre­to by som nerád zovše­obec­ňo­val a určo­val, čo tre­ba robiť,“ hovo­rí. „Otáz­kou je: Čo vlast­ne pod­ni­ka­te­lia chcú? Nesto­tož­ňu­jem sa s názo­rom, že pod­ni­ka­te­lia už od samé­ho začiat­ku plá­nu­jú, že ich neja­ká spo­loč­nosť odkú­pi. Ak si nie­kto mys­lí, že tak­to pod­ni­ka­nie naozaj fun­gu­je, je teda poriad­ne mimo rea­li­ty. Naprí­klad v našom prí­pa­de išlo o rých­lu akvi­zí­ciu. eBay nás odkú­pil po roku a desia­tich mesia­coch odke­dy sme vznik­li. Avšak bolo to naše roz­hod­nu­tie, pri kto­rom sme muse­li zvá­žiť rizi­ká a dôsled­ne pre­brať všet­ky mož­nos­ti, pres­ne tak, ako sa to robí v teórii.“

Gura roz­li­šu­je dva typy pod­ni­ka­te­ľov: „Nie­kto, kto si vysta­val svoj domov a našiel inves­to­rov, sa na vec bude poze­rať inak ako mla­dý pod­ni­ka­teľ dych­tia­ci po prvých zaro­be­ných penia­zoch.“

To pres­ne ste uro­bi­li vy.“

Spo­loč­nosť sme pre­da­li za 25 mili­ó­nov dolá­rov, ale nikto nevie, čo by sa bolo s nami sta­lo, keby sme to vte­dy neuro­bi­li. Uzná­vam, že zo vša­diaľ počú­va­me o obrov­ských úspe­choch, ale v tom­to biz­ni­se vždy počú­va­te o úspe­chu a nie o spo­loč­nos­tiach, kto­ré neus­pe­li, aj keď aj tých je veľa a zapla­ti­li za to veľ­mi vyso­kú cenu.“

Média odku­po­va­nie priam vyz­dvi­hu­jú do nebies

Gura odmie­ta tvr­de­nia, že by izra­el­ským pod­ni­ka­te­ľom išlo len o to, aby svo­je spo­loč­nos­ti pre­da­li. Aj keď to pod­ľa neho môže nie­ke­dy tak vyze­rať, je to len spô­sob akým ten­to prie­my­sel fun­gu­je, ako ras­tie. „Pove­dz­me si, že by pod­ni­ka­te­lia svo­ju spo­loč­nosť pre­dal prí­liš sko­ro,“ hovo­rí „ pove­dz­me, že ju chcú pre­dať iba pre­to, aby zaro­bi­li kopec peňa­zí, čo len zna­me­ná, že nepôj­du hneď po prvom inves­to­ro­vi. Mno­hí súkrom­ní inves­to­ri sú ľudia, kto­rí zaro­bi­li penia­ze a teraz sa sna­žia určo­vať tomu­to prie­mys­lu smer, buď taký ale­bo ona­ký. To pova­žu­jem za pozi­tív­ny vývoj. Aj keď je bež­nou rea­li­tou, že spo­loč­nos­ti sa rad­šej pre­da­jú ešte pred­tým, ako by sa z nich stal naprí­klad Check Point Soft­wa­re Tech­no­lo­gies , vytvo­ria si množ­stvo pod­po­ro­va­te­ľov, inves­to­rov a angels inves­to­rov, kto­rí sa posta­ra­jú o to, do čoho sa ban­ky veľ­mi nehr­nú.

Kedy ste si uve­do­mi­li, že pre­daj pre vás bude ten správ­ny krok?“

Od začiat­ku som vedel, že veľ­kosť náš­ho trhu nám nese­dí. Nie je to ako v Spo­je­ných štá­toch, tu musí­te pre­skú­mať poten­ciál­nu veľ­kosť trhu. Pove­dz­me, že sme mali obrat 1 mili­ón dolá­rov a nie­kto nás chce odkú­piť za 25 mili­ó­nov, to je veľ­mi dob­rá cena. Keby nám nie­kto ponú­kol 1,5 mili­ó­na, to mi skôr pri­po­mí­na potra­vi­ny.

Zavá­ha­li ste pred­tým, ako ste s ponu­kou eBay súhla­si­li?“

Roz­hod­ne. Ani sme o pre­da­ji nesní­va­li. Pres­ne toto robia médiá, vyz­dvi­hu­jú odku­po­va­nie spo­loč­nos­tí do neba mies­to toho, aby sa zau­jí­ma­li o veli­ká­nov z tej­to oblas­ti. To všet­ko ešte pod­ne­cu­je fakt, že v Izra­e­li je rela­tív­ne vyso­ký počet pod­ni­ka­te­ľov.

Avšak ako som spo­mí­nal na začiat­ku, pod­ni­ka­te­lia si neza­kla­da­jú star­tup, aby ho pre­da­li. Sú zanie­te­ní a jed­né­ho dňa chcú zane­chať svo­ju sto­pu. Dnes sa všet­ko meria peniaz­mi, ale v pra­xi nie sú motí­vom penia­ze, aspoň nie v mojich kru­hoch. Sku­toč­né­mu pod­ni­ka­te­ľo­vi nej­de o penia­ze, chce vytvo­riť pro­dukt a víziu.“

Zve­rej­ne­né v Glo­bes (onli­ne), Isra­e­li busi­ness news – http://www.globes-online.com

Foto: wallsave.com, ringpartner.com, thestartupgarage.com

Pridať komentár (0)