Izrael: Mali by pod­ni­ka­te­lia upred­nost­niť rýchlo zaro­bené peniaze alebo celo­ži­votný pro­jekt?

Globes: Haggai Golan / 2. júna 2014 / Tools a produktivita

Každý vie, že Izrael sa môže pýšiť skve­lými moz­gami a star­tup komu­ni­tou. Menej známe je už to, o čom sní­vajú, keď už inves­tora našli alebo ho len hľa­dajú.

V posled­nom čase bolo veľké množ­stvo malých star­tu­pov odkú­pe­ných veľ­kými kor­po­rá­ciami, čo iba posil­nilo dom­nienku, že o niečo podobné išlo aj v prí­pade, keď Google odkú­pil Waze za miliardu dolá­rov, rov­nako ako Cisco Sys­tems kúpili Intu­cell za 475 milión dolá­rov. Pod­pí­sa­ných bolo nie­koľko kon­trak­tov, čo vzbu­dzuje dojem, že presne toto je to, po čom mladí izra­el­skí pod­ni­ka­te­lia túžia. A predsa sa musíme zamys­lieť nad tým, či v týchto prí­pa­doch náho­dou nedošlo k pre­mr­ha­nej prí­le­ži­tosti. Pri všet­kej úcte ku všet­kým tým penia­zom, nebolo by lep­šie trpez­livo počkať, kým star­tup tro­chu naras­tie, začne sa roz­ví­jať, stane sa z neho väč­šia spo­loč­nosť, ktorá vytvorí nové pra­covné miesta, pris­peje k izra­el­skej eko­no­mike a naplní, ospra­vedl­ňu­jem sa za výraz, Sionis­tický sen?

Ako hovorí Avi Has­son šéf výskumu (na izra­el­skom minis­ter­stve hos­po­dár­stva v Izra­eli – pozn. prekl.): „V tomto prí­pade by sme mali roz­li­šo­vať medzi makro a mikro úrov­ňou. Sám za seba môžem potvr­diť, že by som rád videl oboje – aj firmy, ktoré sa pre­dá­vajú, aj také, čo sami rastú. Exis­tujú stovky verej­ných star­tu­pov a spo­loč­ností, ktoré boli pre­dané za stovky mili­ó­nov dolá­rov. Spo­loč­nosti ako Mel­la­nox Tech­no­lo­giesGiven Ima­gi­na­tion ešte pred­tým, ako ich kúpili Covi­dien. Čím viac spo­loč­ností vzniká, tým viac ich chceme, a to vidíme ako cieľ na rok 2014.“

Avšak keď sa na to poze­ráme na mikro úrovni, situ­ácia sa takto nevy­víja neus­tále. Nie každá spo­loč­nosť má poten­ciál. Každá veľká spo­loč­nosť bola nie­kedy malou, avšak nikdy to nebolo naopak. Radi by sme zabez­pe­čili určité nástroje na finan­co­va­nie, ľudí a množ­stvo ďal­ších vecí pre tých, ktorí chcú rásť.“

Glo­bes: „Vidíte prob­lém v tom, že veľa spo­loč­ností sníva o krát­kom živote a prí­pad­nom odkú­pení?“

Has­son: „Naše ria­diace schop­nosti sú v takomto prí­pade len obme­dzené. Za rok 2013 sa usku­toč­nil rekordný počet odkú­pení spo­loč­ností, je to určitý glo­bálny trend. Momen­tálne je na trhu málo stred­ných pod­ni­kov a oveľa viac veľ­kých spo­loč­ností, ktoré majú obrov­ské množ­stvo peňazí. Keď nad­ná­rodné spo­loč­nosti ako Apple alebo Intel cor­po­ra­tion vyhľa­dá­vajú firmy, často sa zame­ria­vajú na Izrael, a preto sa stre­tá­vame s týmito akvi­zí­ciami. Mys­líme si, že v tomto prí­pade sa dá hovo­riť aj o tom, že izra­el­ský trh dospieva.

Nech je ako chce, nie je predsa len škoda, keď ras­túcu spo­loč­nosť odkúpi zahra­ničná firma?“

Po odkú­pení spo­loč­nosti môže nastať nie­koľko sce­ná­rov. Vez­mime si Indigo, ktoré kúpil Hewlett Pac­kard: počet pra­cov­ných miest sa po odkú­pení v Izra­eli zvý­šil. Pokiaľ niečo také nastane, je mi jedno, či je akci­oná­rom Ame­ri­čan alebo Izra­el­čan, dôle­žité pre mňa je, že práca ostáva v Izra­eli. Hovorí sa, že všetky deti sú krásne, avšak spl­ne­nie vášho sna závisí od mno­hých fak­to­rov. Ak vieme, že star­tup zamestná pri­naj­lep­šom päť ľudí, prav­de­po­dobne ich neza­fi­nan­cu­jeme. Nie že by neboli dosť dobrí, ale kon­ku­ren­cia je skrátka prí­liš tvrdá.

Izrael nie je Kórea

Has­son zdô­raz­ňuje, že okrem glo­bál­neho trendu exis­tuje aj kul­túrny aspekt, pre ktorý je Izrael „kra­ji­nou star­tu­pov“. „V našej spo­loč­nosti sa uchy­tia star­tupy, nie veľké firmy. Izrael nie je Kórea. Keď Izra­el­čan predá svoju spo­loč­nosť, začne zakla­dať ďal­šiu, nepôjde si zahrať golf. V kaž­dom prí­pade sme upro­stred pro­cesu vytvá­ra­nia spo­loč­ností, vtedy je ťažké uhád­nuť, ako sa to všetko skončí.“

Ria­di­teľ eBay Israel Inno­va­tion Cen­ter, Ron Gura si tiež myslí, že na túto otázku neexis­tuje len jediná odpo­veď, a to zaňho hovorí skú­se­nosť. V roku 2011 kúpil eBay jeho The Gift Pro­ject.

Moja osobná skú­se­nosť je obme­dzená, preto by som nerád zovše­obec­ňo­val a určo­val, čo treba robiť,“ hovorí. „Otáz­kou je: Čo vlastne pod­ni­ka­te­lia chcú? Nesto­tož­ňu­jem sa s názo­rom, že pod­ni­ka­te­lia už od samého začiatku plá­nujú, že ich nejaká spo­loč­nosť odkúpi. Ak si nie­kto myslí, že takto pod­ni­ka­nie naozaj fun­guje, je teda poriadne mimo rea­lity. Naprí­klad v našom prí­pade išlo o rýchlu akvi­zí­ciu. eBay nás odkú­pil po roku a desia­tich mesia­coch odkedy sme vznikli. Avšak bolo to naše roz­hod­nu­tie, pri kto­rom sme museli zvá­žiť riziká a dôsledne pre­brať všetky mož­nosti, presne tak, ako sa to robí v teórii.“

Gura roz­li­šuje dva typy pod­ni­ka­te­ľov: „Nie­kto, kto si vysta­val svoj domov a našiel inves­to­rov, sa na vec bude poze­rať inak ako mladý pod­ni­ka­teľ dych­tiaci po prvých zaro­be­ných penia­zoch.“

To presne ste uro­bili vy.“

Spo­loč­nosť sme pre­dali za 25 mili­ó­nov dolá­rov, ale nikto nevie, čo by sa bolo s nami stalo, keby sme to vtedy neuro­bili. Uzná­vam, že zo vša­diaľ počú­vame o obrov­ských úspe­choch, ale v tomto biz­nise vždy počú­vate o úspe­chu a nie o spo­loč­nos­tiach, ktoré neus­peli, aj keď aj tých je veľa a zapla­tili za to veľmi vysokú cenu.“

Média odku­po­va­nie priam vyz­dvi­hujú do nebies

Gura odmieta tvr­de­nia, že by izra­el­ským pod­ni­ka­te­ľom išlo len o to, aby svoje spo­loč­nosti pre­dali. Aj keď to podľa neho môže nie­kedy tak vyze­rať, je to len spô­sob akým tento prie­my­sel fun­guje, ako ras­tie. „Pove­dzme si, že by pod­ni­ka­te­lia svoju spo­loč­nosť pre­dal prí­liš skoro,“ hovorí „ pove­dzme, že ju chcú pre­dať iba preto, aby zaro­bili kopec peňazí, čo len zna­mená, že nepôjdu hneď po prvom inves­to­rovi. Mnohí súkromní inves­tori sú ľudia, ktorí zaro­bili peniaze a teraz sa sna­žia určo­vať tomuto prie­myslu smer, buď taký alebo onaký. To pova­žu­jem za pozi­tívny vývoj. Aj keď je bež­nou rea­li­tou, že spo­loč­nosti sa rad­šej pre­dajú ešte pred­tým, ako by sa z nich stal naprí­klad Check Point Soft­ware Tech­no­lo­gies , vytvo­ria si množ­stvo pod­po­ro­va­te­ľov, inves­to­rov a angels inves­to­rov, ktorí sa posta­rajú o to, do čoho sa banky veľmi nehrnú.

Kedy ste si uve­do­mili, že pre­daj pre vás bude ten správny krok?“

Od začiatku som vedel, že veľ­kosť nášho trhu nám nesedí. Nie je to ako v Spo­je­ných štá­toch, tu musíte pre­skú­mať poten­ciálnu veľ­kosť trhu. Pove­dzme, že sme mali obrat 1 milión dolá­rov a nie­kto nás chce odkú­piť za 25 mili­ó­nov, to je veľmi dobrá cena. Keby nám nie­kto ponú­kol 1,5 mili­óna, to mi skôr pri­po­mína potra­viny.

Zavá­hali ste pred­tým, ako ste s ponu­kou eBay súhla­sili?“

Roz­hodne. Ani sme o pre­daji nesní­vali. Presne toto robia médiá, vyz­dvi­hujú odku­po­va­nie spo­loč­ností do neba miesto toho, aby sa zau­jí­mali o veli­ká­nov z tejto oblasti. To všetko ešte pod­ne­cuje fakt, že v Izra­eli je rela­tívne vysoký počet pod­ni­ka­te­ľov.

Avšak ako som spo­mí­nal na začiatku, pod­ni­ka­te­lia si neza­kla­dajú star­tup, aby ho pre­dali. Sú zanie­tení a jed­ného dňa chcú zane­chať svoju stopu. Dnes sa všetko meria peniazmi, ale v praxi nie sú motí­vom peniaze, aspoň nie v mojich kru­hoch. Sku­toč­nému pod­ni­ka­te­ľovi nejde o peniaze, chce vytvo­riť pro­dukt a víziu.“

Zve­rej­nené v Glo­bes (online), Isra­eli busi­ness news – http://www.globes-online.com

Foto: wallsave.com, ringpartner.com, thestartupgarage.com

Pridať komentár (0)