Mali zostať v zabudnutí. Lži politikov však odhaľujú bilbordy

Viktória Husarčíková / 9. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • To, že celý ná­pad za Bre­xi­tom bol plný po­chyb­ných in­for­má­cií, vie už skoro každý
  • Štvo­r­ica Bri­tov sa roz­hodla, že na lži po­li­ti­kov ne­za­budne
  • So ši­ro­ko­siah­lou pod­po­rou ich vy­le­pila na bil­bordy v šty­roch naj­väč­ších mes­tách
zdroj: Imageplotter / REX / Shutterstock
  • To, že celý ná­pad za Bre­xi­tom bol plný po­chyb­ných in­for­má­cií, vie už skoro každý
  • Štvo­r­ica Bri­tov sa roz­hodla, že na lži po­li­ti­kov ne­za­budne
  • So ši­ro­ko­siah­lou pod­po­rou ich vy­le­pila na bil­bordy v šty­roch naj­väč­ších mes­tách

Od­chod Bri­tá­nie z Európ­skej Únie znel pre mno­hých vo svo­jich po­čiat­koch ako skvelý ná­pad. Ako však čas ply­nie, toto roz­hod­nu­tie znie ako jedna veľká chyba, ktorú je čo­raz ťaž­šie zvrá­tiť. Mnohí Briti sa len šo­ko­vane pri­ze­rajú tra­gi­ko­mic­kej si­tu­ácii, ktorá sa im práve odo­hráva pred očami. Štvo­r­ica ka­ma­rá­tov sa však roz­hodla ko­nať.

Sú­časnú si­tu­áciu sa im prav­de­po­dobne zme­niť ne­po­darí, dá­vajú však do pop­re­dia prob­lémy ce­lého pro­jektu. Uve­do­mujú si to­tiž, že mnohí brit­skí po­li­tici boli pred hla­so­va­ním po­merne ne­prav­do­vravní. Do­ka­zuj to na­prí­klad ich twe­ety, ktoré sú do dneš­ného dňa do­stupné na ich úč­toch v rámci so­ciál­nej siete. Pri čine tak boli pri­chy­tení na­prí­klad Bo­ris John­son, Ja­son-Rees Mogg, John Re­dwood, Liam Fox alebo Ni­gel Fa­rage.

Twe­ety plné klam­stiev by si mali podľa štvo­r­ice pre­čí­tať všetci. Práve preto vzni­kol ná­pad dať ich na bil­bordy. Po­čia­točný plán vzni­kol pri pive a bol vy­pra­co­vaný dosť ama­tér­sky. Chlapi na­le­pili usved­ču­júce sta­tusy na bill­bo­ardy mie­nené pre firmy ako Mc­Do­nalds alebo Ford. Prácu uro­bili vlast­nými ru­kami, po­má­hali si reb­rí­kom. Po pár dňoch však boli ile­gálne pla­gáty od­strá­nené, čo štvo­r­icu pod­nie­tilo k pre­mýš­ľa­niu.

Z pô­vod­ného ne­do­mys­le­ného ná­padu sa čo­skoro stal ofi­ciálny cro­wd­fun­din­gový pro­jekt s náz­vom „Led By Don­keys“, čo v pre­klade zna­mená „Ve­dení os­lami“. Cie­ľom kam­pane bolo vy­zbie­rať 10 000 li­bier – pri ich 43 000 sle­do­va­te­ľoch na so­ciál­nych sie­ťach sa to zdalo ako po­merne múdre číslo. Prí­jem­ným prek­va­pe­ním však bolo pre­kro­če­nie cieľu až o se­dem­ná­so­bok – do­kopy sa po­da­rilo vy­zbie­rať až 70 000 li­bier. Práve toto štvo­r­ici umož­nilo roz­miest­niť svoje bill­bo­ardy ok­rem iného aj v šty­roch naj­väč­ších brit­ských mes­tách. Klam­livé twe­ety po­li­ti­kov sa na me­siac na­chá­dzajú v mes­tách Bir­min­gham, Bris­tol, Lon­dýn a Glas­gow.

Zdroj: www.the­gu­ar­dian.com

Pridať komentár (0)