Malý dom­ček na kole­sách je ide­ál­nym býva­ním pre kre­a­tív­ca, kto­rý milu­je ces­to­va­nie

Lucia M. / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Prav­de­po­dob­ne ste už vide­li malý dom­ček na kole­sách a buď ste veľ­kým fanú­ši­kom toh­to prí­byt­ku, ale­bo sa úpl­ný odpor­ca. Bez ohľa­du na to, aké poci­ty máte z men­ších pries­to­rov, urči­te by ste mali vidieť ten­to malý dom­ček z New Fron­tier. Jeho roz­lo­ha je len 50 m² no cíti­te sa v ňom ako v prie­stran­nom luxus­nom dome.

domnakolesach2
domnakolesach1

Drob­né domy sú väč­ši­nou posta­ve­né na kole­sách, aby boli mobil­né a moh­li ste si ich “zapar­ko­vať” kde­koľ­vek. Zvon­ku vyze­rá cel­kom sluš­ne, no pozri­te sa na tú kuchy­ňu, milé gaz­din­ky.

domnakolesach7

Keď vez­me­te do úva­hy znač­né množ­stvo tech­ni­ky, kto­ré je potreb­né na posta­ve­nie tých­to domov, to, že ich môže­te pre­sú­vať je ešte pôso­bi­vej­šie. Zvnút­ra dom­ček pôso­bí až dvoj­ná­sob­ne väč­ším doj­mom, ako z von­ku.

domnakolesach3
domnakolesach4
domnakolesach5
domnakolesach8
domnakolesach9
domnakolesach10

zdroj: babskeveci.sk, zdroj foto­gra­fií: newfrontiertinyhomes.com

Pridať komentár (0)