Mám geniálny nápad. Zalo­žím star­tup. A čo potom?

Connect: Tomáš Bujna / 17. jún 2014 / Tools a produktivita

Veľa star­tu­pov vzniká, pre­tože ich zakla­da­te­lia vymys­lia tú pre­lo­movú Next Big Thing, kto­rej naozaj veria. Nie­kto­rým z nich sa podarí svoju myš­lienku dotiah­nuť a vytvo­riť firmu, ktorá potrvá dlh­šie ako počia­točné nad­še­nie zakla­da­te­ľov.

Kým sa pus­tím do toho, čím by to mohlo byť, že nie­ktoré nápady zapadnú a okolo iných sa vytvorí úspešná firma, nez­ľak­nite sa — začnem zopár asi neprí­jem­nými, ale nie úplne prek­va­pu­jú­cimi, údajmi o pre­žití firiem1 . Viac ako polo­vica všet­kých nových firiem, ktoré majú zamest­nan­cov, nepre­žije piaty rok svo­jej exis­ten­cie2.
Tri štvr­tiny firiem, do kto­rých vstú­pil ven­ture capi­tal, inves­to­rom nevrá­tilo ani ten vlo­žený kapi­tál. Každá z týchto firiem má asi iný kon­krétny prí­beh a iný špe­ci­fický dôvod, prečo to zaba­lila. Keď sa však pozriem po fir­mách, ktoré sme s kole­gami nav­ští­vili, mám isté podoz­re­nie, že jeden fak­tor by mohol byť spo­ločný: Ľudia, ich sprá­va­nie, zdie­ľané postoje, spo­ločné hod­noty – skrátka firemná kul­túra.
Alisha Out­ridge, podľa všet­kého úspešný člo­vek pohy­bu­júci sa vo svete médií, sa z konca svojho star­tupu naučila toto: “Dobre si vybe­rajte svo­jich spo­lu­za­kla­da­te­ľov. Potre­bu­jete ľudí, ktorí s vami chcú vybu­do­vať firmu, a nie len samotný pro­dukt.” Ak sa na budo­va­nie firmy pozrieme z dlho­do­bej per­spek­tívy desia­tich a viac rokov, zdá sa, že hlav­nou úlo­hou mana­žéra je sta­rať sa o roz­voj firem­nej kul­túry.
Iste, vývoj pro­duktu (appky, webo­viek, služby…) je naozaj zábavný, stra­té­gia firmy zásadná, ale ako hovo­ril jeden guru manaž­mentu: „Kul­túra zože­rie stra­té­giu na raňajky.“3
Stra­té­gia firmy môže byť naj­ge­niál­nej­šia na svete, bez toho, aby ju ľudia vedeli a chceli rea­li­zo­vať, je tak­mer určite odsú­dená na neús­pech. Ich vôľa obe­to­vať úsi­lie prav­de­po­dobne závisí hlavne od toho, či sa ich osob­nostné nasta­ve­nie zho­duje s kul­tú­rou firmy, a ich schop­nosti rea­li­zo­vať stra­té­giu zase od vzá­jom­ného vyla­de­nia kul­túry a stra­té­gie. V tomto blogu asi nie je miesto popí­sať všetky súvis­losti, neskôr sa k tomu však vrá­tim.
Zdroj: Con­nect
Pridať komentár (0)