Máme tu Mac­Book “kil­lera” od LG

Viktor Šmidák / 10. januára 2016 / Tech a inovácie

Firma Apple nám minulý rok pred­sta­vila nový rad Mac­Bo­okov. Ide o extrémne ľahké, extrémne tenké a extrémne pre­nosné zaria­de­nie. Spra­vilo sa tu však veľa kom­pro­mi­sov, za ktoré spo­loč­nosť pat­rične zlízla kyslú smo­tanu.

Ak si mys­líš, že Win­dows je spo­ľah­li­vejší či nebo­daj rých­lejší a rád by si videl Mac­Book soknom, určite ťa pote­šíme. LG má pre teba alter­na­tívu.

Nový LG Gram 15 ponúka väč­šiu obra­zovku, 15-pal­covú, je tenký iba 1,5 cen­ti­metra a váži ani nie 0,98 kilo­gra­mov. Je tak dosť ľahký na to, aby o ňom výrobca mohol tvr­diť, že je naj­ľahší vo svo­jej kate­gó­rii.

lg_gram_15_keyboard

Ďalej tu náj­deme FullHD moni­tor či Win­dows 10. Veľký roz­diel nastáva v konek­ti­vite. Náj­deme tu USB typu C, ale aj HDMI, USB 3.0, Micro USB či Mic­roSD čítačku. Z hard­vé­ro­vej výbavy tu potom je Intel Core i5 alebo i7 šies­tej gene­rá­cie, 8 GB ram pamäte a 256 alebo 512 GB SSD. Sľu­bo­vaná výdrž je “až 7 hodín”.

w704-4w704-3w704-2

Vidíme tak úsi­lie ostat­ných veľ­kých spo­loč­ností nastú­piť na vlak Mac­Bo­okov s veľ­kým nasa­de­ním. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať, či dote­raz išlo o neús­pech Win­dows note­bo­okov len z dôvodu nepo­da­re­ného dizajnu, alebo ľuďom naj­viac záleží na dola­de­nosti Mac­Bo­okov s MacOS.

Infor­má­cie o dostup­nosti či cene nie sú zatiaľ k dis­po­zí­cii. Nás ale zau­jíma, či sa ti páči tento dizajn pri­chá­dza­júci z Kórey. Kúpil by si si podobný pro­dukt i napriek tomu, že by išlo o Win­dows?

lg_gram_15_portsbanner

Zdroj: thinkapple.com

Pridať komentár (0)