Tento man­žel­ský pár sa v roku 1989 vydal na cesty. Dodnes vo svo­jom aute pre­šli až 885-tisíc kilo­met­rov naprieč 117 kra­ji­nami

Lucia M., interez.sk / 29. augusta 2016 / Zaujímavosti

Vieš si pred­sta­viť, že by si sa vydali na cestu po svete, ktorá by trvala 23 rokov? Tejto rodine sa to poda­rilo. Počas dlhého puto­va­nia nav­ští­vili mnoho kra­jín, spoz­nali mnoho kul­túr a na svoje zážitky budú spo­mí­nať až do konca života.

V roku 1989 George Bush vstú­pil do úradu, nemeckí obča­nia sa posta­vili proti Ber­lín­skemu múru a jeden man­žel­ský pár sa vydal na pozo­ru­hodnú cestu. Gunt­her a Chris­tine vymys­leli a naplá­no­vali ambi­ci­ózny výlet naprieč Afri­kou, ktorý mal pôvodne trvať len 18 mesia­cov, no veľmi rýchlo sa z neho stala cesta naprieč kon­ti­nentmi, ktorá trvala 23 rokov. Podobne “voľ­no­myš­lien­kár­skym” živo­tom ešte aj dnes žijú aj títo oby­va­te­lia jed­nej čín­skej jas­kyne.

cesta23rokov1Životná cesta. Takto by som nazvala ja výlet, ktorý sa pre­mení na nie­koľ­ko­ročné ces­to­va­nie po svete. Ak čakáte luxusné hotely a kaž­do­denné kávičky v pre­stíž­nych kaviar­ňach na pred­mestí, tak sa veľmi mýlite. Tento pár išiel za zážit­kami, nie pôžit­kami. Pre­ces­to­vali 177 zo 195 kra­jín a ces­to­vali viac ako 885 139 kilo­met­rov. Celú cestu absol­vo­vali na sedad­lách svojho Mer­ce­desu z roku 1988.

cesta23rokov2
cesta23rokov4

cesta23rokov3Vďaka autu, ktoré nazvali fami­liárne “Otto”, vyces­to­vali v roku 1989 z Ber­lína a vydali sa na cestu svojho života. Za tak­mer dve a pol desať­ro­čia pre­šli celú Saharu, dostali sa do Iraku a dokonca až do Sever­nej Kórei. Noci trá­vili väč­ši­nou v hoj­da­cej sieti, no ak nebola mož­nosť ju roz­lo­žiť, pre­spá­vali na pred­nom sedadle v aute. Na vare­nie pou­ží­vali ply­novú bombu a väč­ši­nou ochut­ná­vali miestne pro­dukty. Hygiena bola samoz­rejme tiež zabez­pe­čená. Spr­cho­vali sa pomo­cou fliaš s vodou.

cesta23rokov5
cesta23rokov6

cesta23rokov7Čím viac sme ces­to­vali, tým viac sme si uve­do­mo­vali, ako málo sme toho videli,” pove­dal Gunt­her. “Čím viac však zaži­jete, tým je túžba po nových a nových zážit­koch ešte väč­šia.” Najs­mut­nej­ším dňom bol deň, keď Chris­tine umrela. Bolo to v roku 2010, no za svoj život toho doká­zala a videla viac ako mnohí z nás. Gunt­her to ani po smrti man­želky nevzdal a sám sa vydal ešte do ďal­ších kra­jín, pri­čom mal na spät­nom zrkadle zave­senú fotku svo­jej milo­va­nej ženy.

cesta23rokov8
cesta23rokov9
cesta23rokov10Vo veku 76 rokov sa Gunt­her vrá­til späť do Ber­lína, ten­to­raz už natrvalo. Aj keď jeho cesta skon­čila, navždy v sebe bude niesť neuve­ri­teľné zážitky. Mys­lím, že sa jedná o naj­väč­ších ces­to­va­te­ľov všet­kých čias, čo poviete?
cesta23rokov11
cesta23rokov12

banner1_zaujimavosti

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: boredomtherapy.com

Pridať komentár (0)