Marek Mun­dok: Mám pocit, že väč­ši­nou sa do gra­fiky naj­viac mon­tujú ľudia, ktorí tomu naj­me­nej roz­umejú

Ľubica Mervová / 20. júla 2016 / Rozhovory

Gra­fický dizajn je kom­pli­ko­va­nejší, než sa občas zdá. Napriek tomu si mnoho ľudí myslí, že mu roz­umie a vie, aké má pra­vidlá. Práve vďaka tomuto občas vzni­kajú situ­ácie, ktoré gra­fi­kom lezú na nervy a vedia ich neus­tále prek­va­piť.

Slo­ven­ského gra­fika a ilus­trá­tora Mareka Mun­doka sme sa opý­tali zopár otá­zok zame­ra­ných na to, čomu sa pri gra­fic­kých objed­náv­kach vyhnúť, aby spo­lu­prácu s tebou najb­liž­šie gra­fik neod­mie­tol.

Marek už má čo-to odkli­kané v reklam­nej agen­túre a ako fre­e­lan­cer pra­co­val na množ­stve zau­jí­ma­vých pro­jek­tov pre domáce aj zahra­ničné značky, či hudob­ných inter­pre­tov. Momen­tálne ho naj­viac zamest­náva kres­le­nie a ani­mo­va­nie v misterhorse.tv.

Logá na trič­kách od Mareka

DF

foto: artykel.cz

Mys­líš, že ak sa kli­ent mon­tuje do práce gra­fika, je to spô­so­bené jeho nedô­ve­rou? Keďže dnes sa na gra­fika hrá už pomaly každý, kto vie zme­niť farbu textu vo Worde?

No to už je na kli­en­tovi, či chce ušet­riť a dá to spra­viť synovi zná­meho, ktorý si včera crac­kol Pho­tos­hop, alebo sa zverí do rúk pro­fíka. Mám pocit, že väč­ši­nou sa do toho naj­viac mon­tujú ľudia, ktorí tomu naj­me­nej roz­umejú. Asi je to spô­so­bené tým, že nemajú žia­den pre­hľad, neve­dia, aké sú trendy a neve­dia kde hľa­dať. Potom prídu s nápa­dom, ktorý iba poču­jete a už sa vám dvíha žalú­dok.

Je to rôzne, keď pra­cu­jete ako fre­e­lan­cer a kli­ent sa vám ozve na základe vášho port­fó­lia, tak je to jed­no­duch­šie, pre­tože pozná vaše práce a vie pri­bližne, čo oča­ká­vať. Hor­šie sú zákazky po zná­mosti, typu moja kama­rátka má kader­níc­tvo a hľadá nie­koho kto jej spraví logo, takým sa sna­žím vyhý­bať.

Ako rie­šiš takéto situ­ácie? Sna­žíš sa robiť nejakú osvetu ohľa­dom základ­ných pra­vi­diel gra­fiky?

Osvetu asi nie, ale keď príde kli­ent s neja­kou hlú­pos­ťou, sna­žím sa mu vždy vysvet­liť, prečo to tak nebude dobré. Keď sa mi dotyč­ného nepo­darí pre­sved­čiť o mojej pravde a spra­vím gra­fiku podľa jeho požia­da­viek, väč­ši­nou uzná, že to nie je pekné a vrá­time sa k môjmu návrhu, takže nie­kedy je dobré uro­biť aj to zlé, aby to videl a pocho­pil.

1eee149571487.560d6005773cb

foto: behance.net

Ktoré vety od kli­en­tov gra­fici neradi počú­vajú?

Potre­bu­jeme to dnes :). To väč­ši­nou dopadne tak, že pra­cu­jete do dru­hej ráno, čo už je vlastne aj tak zaj­tra a oni vám pošlú feed­back o dva týždne s tým, že toho mali veľa a nebol nato čas.

Raz som robil dizajny na tričká pre jednu z mojich obľú­be­ných kapiel. Keď som bol práve v Anglicku na náv­števe u kamoša, tak mi pri­šiel mail, že to schvá­lili, poslali mi peniaze a že ešte v ten deň potre­bujú dáta do tlače. Keďže mi na tom zále­žalo, tak miesto toho, aby som si uží­val dovo­lenku, stia­hol som si na kamo­šov lap­top nejaký šikovný soft­ware, s kto­rým sa dá ovlá­dať iný počí­tač na diaľku, zavo­lal som ses­tre, nech ide ku mne a stiahne to aj na môj lap­top a takto som pekne všetko vyexpor­to­val a poslal mai­lom. Dopadlo to tak, že tie tričká nikdy nedali vyro­biť.

A potom ešte samoz­rejme kla­siky ako:

Logo musí byť väč­šie.

To máš hotové za päť minút.

Páči sa nám to, ale … (Pri tejto vete zis­títe, že chcú nako­niec zme­niť všetko).

Nemáme veľký bud­get, ale do budúc­nosti vám vieme zaru­čiť kopec ďal­šej práce.

Môžete pou­žiť tento obrá­zok, čo som našiel na google?

Môžete to spra­viť takto, ale aby sa to moc nepo­do­balo?

3eadff9571487.560d5fd4e3ecf

foto: behance.net

Čo ťa dokáže na kli­en­toch naj­viac naštvať?

Asi keď dotyčný sám nevie, čo vlastne chce a aj keď mu dáte 10 nápa­dov, nevie sa roz­hod­núť. A keď si už mys­líte, že ste sa konečne dohodli, zase vymyslí niečo iné. Môže to byť dosť demo­ti­vu­júce.

Keď som ešte pra­co­val v reklamke, dostali sme zada­nie na jedno logo. Boli sme už vlastne druhí v poradí. Agen­túra pred nami im vyho­to­vila 6 návrhov, z kto­rých si nevyb­rali. My sme spra­vili asi tri a potom sa dlh­šie neoz­vali, pre­tože boli na dovo­lenke. Nako­niec vysvitlo, že po ceste domov z Chor­vát­ska si to logo nakres­lili sami ceruz­kou do notesa. Poslali nám ho odfo­tené s tým, nech to pre­kres­lime do kri­viek. Vrchol bol, keď si ani toto logo nevyb­rali a vrá­tili sa k nie­kto­rej z prvých ver­zií, ktoré im vytvo­rila agen­túra pred nami.

d55bdd9571487.562e178d5405b

foto: behance.net

Spo­mí­naš si na nejaké vtipné situ­ácie, ktoré vznikli preto, že ste sa s kli­en­tom nepo­cho­pili?

Áno, stala sa mi jedna vec, ktorá ma naozaj poba­vila a dote­raz si ju neviem vysvet­liť.

Kedysi sa dala na Face­book fan­page nasta­viť taká “vychy­távka”, že ak si chcel nie­kto pozrieť jej obsah, musel ju naj­skôr lajk­núť. Na uží­va­teľa teda vysko­čil obrá­zok s popi­som a šíp­kou, ktorá sme­ro­vala na LIKE but­ton. Jeden môj kli­ent to chcel mať na svo­jej stránke tiež a tak mi poslal zada­nie s refe­renč­ným obráz­kom, na kto­rom sme­ro­vala šípka do ľavého hor­ného rohu. Poslal som im prvý náhľad a pri­šiel mi feed­back, že všetko je super, ale tá šípka musí sme­ro­vať do pra­vého hor­ného rohu, tak ako je to na refe­renč­nom obrázku. Po pár mai­loch, v kto­rých som sa sna­žil zis­tiť, či hrabe mne alebo dru­hej strane, som rezig­no­val, oto­čil šípku doprava a už bolo všetko v poriadku.

e28dd89571487.560d5fd9e39d8

foto: behance.net

Máš aj svojho obľú­be­ného kli­enta, s kto­rým sa ti vždy dobre spo­lu­pra­cuje?

Určite, v posled­nom čase veľa spo­lu­pra­cu­jem s agen­tú­rou, ktorá má na sta­rosti merch pop­red­ných ame­ric­kých fes­ti­va­lov a inter­pre­tov. Milu­jem hudbu a mať svoj dizajn na fes­ti­vale, kde hrali ZZ Top alebo Slash je úžasný pocit. Čo sa týka Slo­ven­ska, tak sa mi dobre spo­lu­pra­cuje naprí­klad s Dear Friends.

LTL1
Pridať komentár (0)