Mark Zuc­ker­berg a H&M ozná­mi­li spo­lu­prá­cu

Linda Cebrová / 1. apríla 2016 / Tech a inovácie

Chcel by si vyze­rať, ako miliar­dár pokým sa ním naozaj sta­neš? Mark Zuc­ker­berg a H&M ti k tomu môžu dopo­môcť. Gigan­ti z úpl­ne iných oblas­tí sa spo­ji­li, aby obo­ha­ti­li svet módy o jed­nu z naj­kon­tro­verz­nej­ších kolek­cií za posled­né roky.

H&M ofi­ciál­ne potvr­di­lo novú dlho­do­bú spo­lu­prá­cu s inter­ne­to­vým mágom, filat­ro­pom, gene­rál­nym ria­di­te­ľom a Co-Foun­drom Face­bo­oku – Mar­kom Zuc­ker­ber­gom. Na osla­vu tej­to výni­moč­nej spo­lu­prá­ce sa H&M roz­hod­lo vydať limi­to­va­nú kolek­ciu legen­dár­nych kús­kov inšpi­ro­va­né otcom Face­bo­oku.

Z novej uni­se­xo­vej kolek­cie je cítiť mini­ma­liz­mus sebe vlast­ný Mar­ko­vi. Ten totiž verí , že robe­nie aj tých naj­tri­viál­nej­ších roz­hod­nu­tí, ako naprí­klad to, čo si obliecť ale­bo, čo si dať na raňaj­ky vyčer­pá člo­ve­ku veľa jeho men­tál­nej ener­gie, kto­rú by mohol pou­žiť na omno­ho dôle­ži­tej­šie veci.

Táto kolek­cia nesie veľ­mi výstiž­ný názov :

One less thing to think about in a mor­ning.”

Dostup­ná bude od 1. Mája 2016 a to vo viac, ako 250 celo­sve­to­vých onli­ne obcho­doch.

Naozaj si chcem upra­tať môj život tak , aby som mohol robiť čo mož­no naj­me­nej zby­toč­ných roz­hod­nu­tí a rad­šej inves­to­val svo­ju ener­giu do dôle­ži­tých vecí, ako naprí­klad čo mož­no naj­lep­šie obo­ha­tiť túto komu­ni­tu.

-vyjad­ril sa Mark Zuc­ker­berg na mar­go tej­to neča­ka­nej spo­lu­prá­ce.

Ak ťa táto sprá­va zau­ja­la a aj ty chceš mať doma jeden z limi­to­va­ných kús­kov, naj­lep­šie uro­bíš ak si vybe­rieš šedé trič­ko a mod­ré džín­sy. Je to vlast­ne tvo­ja jedi­ná mož­nosť, kedže v tom­to “col­lec­ti­on pack-u” nič iné nenáj­deš.

THE COL­LEC­TI­ON PACK

krabicatriko

Zdroj: mashable.com, zdroj foto­gra­fií: H&M

Pridať komentár (0)