Mark Zuc­ker­berg a H&M ozná­mili spo­lu­prácu

Linda Cebrová / 1. apríla 2016 / Tech a inovácie

Chcel by si vyze­rať, ako miliar­dár pokým sa ním naozaj sta­neš? Mark Zuc­ker­berg a H&M ti k tomu môžu dopo­môcť. Giganti z úplne iných oblastí sa spo­jili, aby obo­ha­tili svet módy o jednu z naj­kon­tro­verz­nej­ších kolek­cií za posledné roky.

H&M ofi­ciálne potvr­dilo novú dlho­dobú spo­lu­prácu s inter­ne­to­vým mágom, filat­ro­pom, gene­rál­nym ria­di­te­ľom a Co-Foun­drom Face­bo­oku – Mar­kom Zuc­ker­ber­gom. Na oslavu tejto výni­moč­nej spo­lu­práce sa H&M roz­hodlo vydať limi­to­vanú kolek­ciu legen­dár­nych kús­kov inšpi­ro­vané otcom Face­bo­oku.

Z novej uni­se­xo­vej kolek­cie je cítiť mini­ma­liz­mus sebe vlastný Mar­kovi. Ten totiž verí , že robe­nie aj tých naj­tri­viál­nej­ších roz­hod­nutí, ako naprí­klad to, čo si obliecť alebo, čo si dať na raňajky vyčerpá člo­veku veľa jeho men­tál­nej ener­gie, ktorú by mohol pou­žiť na omnoho dôle­ži­tej­šie veci.

Táto kolek­cia nesie veľmi výstižný názov :

One less thing to think about in a mor­ning.”

Dostupná bude od 1. Mája 2016 a to vo viac, ako 250 celo­sve­to­vých online obcho­doch.

Naozaj si chcem upra­tať môj život tak , aby som mohol robiť čo možno naj­me­nej zby­toč­ných roz­hod­nutí a rad­šej inves­to­val svoju ener­giu do dôle­ži­tých vecí, ako naprí­klad čo možno naj­lep­šie obo­ha­tiť túto komu­nitu.

–vyjad­ril sa Mark Zuc­ker­berg na margo tejto neča­ka­nej spo­lu­práce.

Ak ťa táto správa zau­jala a aj ty chceš mať doma jeden z limi­to­va­ných kús­kov, naj­lep­šie uro­bíš ak si vybe­rieš šedé tričko a modré džínsy. Je to vlastne tvoja jediná mož­nosť, kedže v tomto “col­lec­tion pack-u” nič iné nenáj­deš.

THE COL­LEC­TION PACK

krabicatriko

Zdroj: mashable.com, zdroj foto­gra­fií: H&M

Pridať komentár (0)