Z NULY DO SVETA: Mar­tin Paľa, CEO Crop­tech — Najprv treba zákaz­ní­kov, potom môžeme zlep­šo­vať svet

Marek Šándor / 24. februára 2016 / Rozhovory

Slo­ven­ský Crop­tech je star­tu­pom, ktorý má obrov­ské ambí­cie — na prvý pohľad ide síce o high-end pes­to­va­nie byli­niek, teore­ticky však môže tento sys­tém pomôcť pes­to­va­niu potra­vín vo ves­míre. Mar­tin Paľa — gene­rálny ria­di­teľ Crop­tech-u nám poroz­prá­val o pro­jekte, ktorý pod­po­ril inves­tí­ciou naprí­klad aj Michal Tru­ban.

Crop­tech je star­tup, ktorý na prvý pohľad môže pri­pa­dať ako sci fi, no keď sa člo­vek ešte raz zamyslí, hneď je veľa vecí jas­ných. Tak teda Maťo vysvetli aj čita­te­ľom, prečo by si ľudia mali pes­to­vať rast­liny práve pro­stred­níc­tvom Crop­tech?

Dôvo­dov by sme mohli nájsť hneď via­cero, no je to veľmi indi­vi­du­álne. Obrov­ské roz­diely sú medzi tzv. hobby pes­to­va­teľmi a fir­mami, ktoré pes­tujú potra­viny za úče­lom zisku. Aj preto sme sa sna­žili nájsť cestu, kto­rou uspo­ko­jíme obe sku­piny. V začiat­koch sme sa veno­vali vývoju hoto­vých, ale šká­lo­va­teľ­ných hyd­ro­po­nic­kých sys­té­mov.

Avšak spá­jalo sa tam mnoho odvetví, ktoré by sme ako star­tup finančne nedo­ká­zali zvlád­nuť, tak sme sa roz­hodli sústre­diť sa iba na tech­no­lo­gické jadro sys­tému, čím vzniklo Res­pon­zIO — ria­diaca jed­notka pre moni­to­ring a auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov, nie len v poľ­no­hos­po­dár­skej oblasti, ale aj iných IoT apli­ká­ciách, ako je sta­rost­li­vosť o akvá­riá, jed­no­du­ché apli­ká­cie zo sféry inte­li­gent­ných domác­ností a podobne.

Našim hlav­ným cie­ľom je, aby sa Res­pon­zIO posta­ralo naprí­klad o Vašu záh­radku vtedy, ak vy nemô­žete, alebo sa Vám nechce. ☺

Poslednú dobu vzniklo vo svete nie­koľko pro­jek­tov zame­ra­ných na hyd­ro­po­nické sys­témy, dokonca by som pove­dal, že sa jedná o malý boom. Ako teda vní­maš dnešnú kon­ku­ren­ciu?

Samoz­rejme, kon­ku­ren­cia je na kaž­dom kroku a sna­žíme sa ju moni­to­ro­vať, byť lepší a lac­nejší. Nebe­riem to zas až tak vážne. “Ak niečo podobné už exis­tuje, poďme hneď robiť niečo iné, lebo cesta je zarú­baná.” Bojisko je spo­ločné, ale všetci máme rôzne stra­té­gie a tak­tiky.

12194721_10207086613835164_7360531935071541910_o

foto: FB/Martin Pala

V čom je tech­no­ló­gia Crop­te­chu výni­močná? Je ním práve zaria­de­nie Res­pon­zIO?

Res­pon­zIO je kus hard­véru a soft­véru, ktorý je pri­pra­vený plniť svoje úlohy hneď po vyba­lení z kra­bice. Pove­dal by som, že ani HW ani SW nie je to, čo robí Res­pon­zIO výni­moč­ným tech­no­lo­gic­kým zaria­de­ním. Výni­močné je to ako jeden celok — zaria­de­nie, ktoré je spo­ľah­livé, jed­no­du­ché na obsluhu, ener­ge­ticky nená­ročné a veľmi robustné, pokiaľ ide o mož­nosti apli­ká­cii v praxi.

Pes­to­va­nie mari­hu­any je obrov­ský biz­nis, ktorý hlavne v USA zažíva svoju rene­san­ciu. Budú práve títo pes­to­va­te­lia v budúc­nosti vašou tar­get group?

Oni už tak trošku sú. ☺ …Túto otázku dostá­vame pomerne často. A to vôbec v tejto súvis­losti Res­pon­zIO nepre­zen­tu­jeme. Jed­no­du­cho, keď si člo­vek pozrie para­metre a vlast­nosti našej tech­no­ló­gie, povie si toto je to, čo potre­bu­jem na svoje políčko. Ale treba pozna­me­nať, že úplne rov­naký zmy­sel by mala aj otázka, či sa chceme zame­rať na para­dajky. Pre­tože to je jedno. Res­pon­zIO si poradí s auto­ma­ti­zá­ciou a moni­to­rin­gom pes­to­va­nia akej­koľ­vek plo­diny.

ResponzIO

zaria­de­nie Res­pon­zIO, foto: Crop­tech

K Via­no­ciam ste pri­pra­vo­vali prvé zasie­la­nie vášho Res­pon­zIO beta pro­duktu za zvý­hod­nenú cenu. Popíš, ako ho taký bežný člo­vek, ktorý dnes žije napr. v pane­láku môže využiť? Je inšta­lá­cia náročná?

Je to pravda, prvé Beta Res­pon­zIO kity už boli zákaz­ni­kom doru­čené a pra­cu­jeme na zásielke ďal­ších kusov. Štan­dardné využi­tie v pane­láku vidím v auto­ma­ti­zá­cii akvá­rií, osvet­le­nia, základ­ných zaria­dení, alebo ako sme už spo­mí­nali, hlavnú úlohu Res­pon­zIO-a v pes­to­vaní rast­lín. Mož­ností je hneď nie­koľko, ak chce člo­vek pes­to­vať rast­linky.

Prvá mož­nosť je tá, že člo­vek naplno využije poten­ciál nášho zaria­de­nia a svoju kre­a­ti­vitu. Keďže súčas­ťou základ­ného balíčka je prog­ra­mo­va­teľná zásuvka pre 4 zaria­de­nia (230V), je možné pri­po­jiť naprí­klad pumpu, osvet­le­nie, zvlh­čo­vač vzdu­chu alebo ven­ti­lá­ciu a všetky tieto zaria­de­nia následne ria­diť. V základ­nom balíčku dostane zákaz­ník aj sadu sní­ma­čov – tep­lota vody, tep­lota a vlh­kosť vzdu­chu, luxme­ter, prie­to­ko­mer, pH sen­zor a za prí­pla­tok aj EC sen­zor. Takto si môže vys­kla­dať a zau­to­ma­ti­zo­vať svoju záh­radku. Či už v inte­ri­éri, alebo exte­ri­éri.

Dru­hou mož­nos­ťou je zakú­pe­nie našej ver­ti­kál­nej steny s integ­ro­va­nou ver­ziou Res­pon­zIO. V tomto zaria­dení si člo­vek dopes­tuje do 30 rast­lín, v troch poscho­diach.

10633489_383376308485597_971068722668293489_o

foto: FB/Croptech

Dnes už Crop­tech nie je zďa­leka len o hyd­ro­po­nic­kých sýs­té­moch, zame­ria­vate sa na inte­li­gentné ria­de­nie a moni­to­ring domác­ností, akvá­rií, záhrad…Považuješ roz­ší­re­nie vášho záberu za nevy­hnutý ťah? Je čisto hyd­ro­po­nický biz­nis ešte stále malý?

Presne ako som už spo­me­nul. Mož­nosti pou­ži­tia nie sú obme­dzené len na hyd­ro­pó­niu, preto nemáme dôvod pre­sa­dzo­vať pou­ži­tie výlučne v hyd­ro­po­nic­kých sys­té­moch. A je pravda, že aj z pohľadu biz­nisu sa záber mno­ho­ná­sobne zväč­šil.

Takisto mnoho ľudí ešte stále berie hyd­ro­pó­niu ako nejakú formu zla. Potrvá to ešte zopár rokov, kým bude akcep­to­vaná šir­šou verej­nos­ťou.

Čo všetko doká­žem pro­stred­níc­tvom svo­jej apli­ká­cie z mobilu ovlá­dať? 

Na mobil­nej apli­ká­cii ešte pilne pra­cu­jeme. Ale prak­ticky všetko, čo sa dá teraz nasta­viť pomo­cou (čoskoro doty­ko­vého) disp­leja a tla­či­diel, je možné nasta­viť v mobil­nej apli­ká­cii, alebo pro­stred­níc­tvom webo­vého roz­hra­nia. Ide hlavne o nasta­ve­nie roz­sa­hov poža­do­va­ných hod­nôt, alar­mov, pod­mie­nok pre spus­te­nie zaria­dení a ich časo­va­nie a peri­odi­citu zapí­na­nia alebo vypí­na­nia. Ďalej sú to rôzne vlast­nosti ako zber, ucho­vá­va­nie a export name­ra­ných hod­nôt, kalib­rá­cia sen­zo­rov a rôzne iné nasta­ve­nia.

V budúc­nosti budeme pri­dá­vať vlast­nosti, ktoré prídu ako pod­net od zákaz­ní­kov, data­bázy pred­na­sta­vení pre pes­to­va­nie rôz­nych typov rast­lín a vše­ličo, čo nás ešte napadne.

12132453_511511992338694_5862961808330453202_o

foto: FB/Croptech

Pred­po­kla­dám, že všetky tieto infor­má­cie musia byť nie­kde bez­pečne ulo­žené. Pou­ží­vate na to vlastný Cloud?

Res­pon­zIO dokáže pra­co­vať v off­line a online režime. Teraz beta ver­ziu tes­tu­jeme v off­line režime s pod­po­rou pri­po­je­nia do exis­tu­jú­cej lokál­nej infra­štruk­túry s webo­vým roz­hra­ním. To zna­mená, že dáta sú ulo­žené v samot­nom zaria­dení. Avšak už máme aj interný test online ver­zie ver­ti­kál­nej steny, kde komu­ni­ká­cia pre­bieha pomo­cou cloudu. Dostali sme mož­nosť par­ti­ci­po­vať v prog­rame MS Azure a máme „star­tu­povú“ licen­ciu na 3 roky zdarma, takže veselo tieto služby využí­vame.

Je dnes vaša tech­no­ló­gia chrá­nená paten­to­vou znač­kou, alebo sa nejedná o žiadne nóvum?

Nedávno sme podali pri­hlášku pre ochranu návrhu a tech­no­lo­gic­kého rie­še­nia našej ver­ti­kál­nej hyd­ro­po­nic­kej steny, kto­rej je Res­pon­zIO súčas­ťou. Hovo­ríme o prie­my­sel­nom vzore. Res­pon­zIO ako také zatiaľ nemá zmy­sel paten­to­vať. Z hard­vé­ro­vej stránky ide o viac menej štan­dardné rie­še­nie a soft­vér sa dá paten­to­vať vo veľmi špe­ci­fic­kých prí­pa­doch. Tam pôjde skôr o licen­ciu.

11886115_10206604298577584_3154404898695672482_o

foto: FB/Martin Pala

V marci ste zís­kali seed inves­tí­ciu od Neulogy Ven­tu­res a Michala Tru­bana vo výške 250 tisíc Eur. Na čo ste tieto peniaze pou­žili?

Zatiaľ sme prak­ticky využili asi 2/3 tejto sumy. A väč­šina peňazí išla do vývoja pro­duktu a chodu firmy. Poslednú tre­tinu peňazí by sme mali pou­žiť na zabez­pe­če­nie polo-séri­ovej výroby pro­duktu a na mar­ke­ting.

Tým ale nech­cem pove­dať, že 250k postačí. Tu sme si to v začiat­koch nie naj­lep­šie zrá­tali a teraz už vieme, že hard­vé­rovo orien­to­vané začí­na­júce firmy potre­bujú väčší počia­točný kapi­tál.

Pred­sta­víš nám svoj tím?

Tím si môžete pozrieť na našom webe www.croptech.com. Ale len tak v skratke, Crop­Tech tvorí tím 6 ľudí. V našich radoch náj­dete vyštu­do­va­ných ľudí z oblastí: kyber­ne­tika, umelá inte­li­gen­cia, robo­tika, a už čoskoro dip­lo­mo­vaný člo­vek v obore inte­li­gent­ných sys­té­mov. Plus osoba sta­ra­júca sa o sales a brand evan­ge­lium.

Pova­žu­ješ Crop­tech za Impact star­tup (meníte svet k lep­šiemu)? 

Sna­žíme sa. Ale k tomu potre­bu­jeme najprv sta­bi­li­zo­vať firmu, mať za sebou silnú základňu zákaz­ni­kov a potom sa môžeme pus­tiť do zlep­šo­va­nia sveta.

10857081_425080354315192_3339162237073537040_o

foto: FB/Croptech

Kde vidíš Crop­tech o 5 rokov?

Všade kam pozrieš. Verím, že už bude na svete aj Res­pon­zIO II a jeho prie­my­selná ver­zia.

Múd­rosť na záver?

Robme tak, aby dobre bolo.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Martin Pala

Pridať komentár (0)