Z NULY DO SVE­TA: Mar­tin Paľa, CEO Crop­tech — Najprv tre­ba zákaz­ní­kov, potom môže­me zlep­šo­vať svet

Marek Šándor / 24. februára 2016 / Rozhovory

Slo­ven­ský Crop­tech je star­tu­pom, kto­rý má obrov­ské ambí­cie — na prvý pohľad ide síce o high-end pes­to­va­nie byli­niek, teore­tic­ky však môže ten­to sys­tém pomôcť pes­to­va­niu potra­vín vo ves­mí­re. Mar­tin Paľa — gene­rál­ny ria­di­teľ Crop­tech-u nám poroz­prá­val o pro­jek­te, kto­rý pod­po­ril inves­tí­ci­ou naprí­klad aj Michal Tru­ban.

Crop­tech je star­tup, kto­rý na prvý pohľad môže pri­pa­dať ako sci fi, no keď sa člo­vek ešte raz zamys­lí, hneď je veľa vecí jas­ných. Tak teda Maťo vysvet­li aj čita­te­ľom, pre­čo by si ľudia mali pes­to­vať rast­li­ny prá­ve pro­stred­níc­tvom Crop­tech?

Dôvo­dov by sme moh­li nájsť hneď via­ce­ro, no je to veľ­mi indi­vi­du­ál­ne. Obrov­ské roz­die­ly sú medzi tzv. hob­by pes­to­va­teľ­mi a fir­ma­mi, kto­ré pes­tu­jú potra­vi­ny za úče­lom zis­ku. Aj pre­to sme sa sna­ži­li nájsť ces­tu, kto­rou uspo­ko­jí­me obe sku­pi­ny. V začiat­koch sme sa veno­va­li vývo­ju hoto­vých, ale šká­lo­va­teľ­ných hyd­ro­po­nic­kých sys­té­mov.

Avšak spá­ja­lo sa tam mno­ho odvet­ví, kto­ré by sme ako star­tup finanč­ne nedo­ká­za­li zvlád­nuť, tak sme sa roz­hod­li sústre­diť sa iba na tech­no­lo­gic­ké jad­ro sys­té­mu, čím vznik­lo Res­pon­zIO — ria­dia­ca jed­not­ka pre moni­to­ring a auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov, nie len v poľ­no­hos­po­dár­skej oblas­ti, ale aj iných IoT apli­ká­ciách, ako je sta­rost­li­vosť o akvá­riá, jed­no­du­ché apli­ká­cie zo sfé­ry inte­li­gent­ných domác­nos­tí a podob­ne.

Našim hlav­ným cie­ľom je, aby sa Res­pon­zIO posta­ra­lo naprí­klad o Vašu záh­rad­ku vte­dy, ak vy nemô­že­te, ale­bo sa Vám nech­ce. ☺

Posled­nú dobu vznik­lo vo sve­te nie­koľ­ko pro­jek­tov zame­ra­ných na hyd­ro­po­nic­ké sys­té­my, dokon­ca by som pove­dal, že sa jed­ná o malý boom. Ako teda vní­maš dneš­nú kon­ku­ren­ciu?

Samoz­rej­me, kon­ku­ren­cia je na kaž­dom kro­ku a sna­ží­me sa ju moni­to­ro­vať, byť lep­ší a lac­nej­ší. Nebe­riem to zas až tak váž­ne. “Ak nie­čo podob­né už exis­tu­je, poď­me hneď robiť nie­čo iné, lebo ces­ta je zarú­ba­ná.” Bojis­ko je spo­loč­né, ale všet­ci máme rôz­ne stra­té­gie a tak­ti­ky.

12194721_10207086613835164_7360531935071541910_o

foto: FB/Martin Pala

V čom je tech­no­ló­gia Crop­te­chu výni­moč­ná? Je ním prá­ve zaria­de­nie Res­pon­zIO?

Res­pon­zIO je kus hard­vé­ru a soft­vé­ru, kto­rý je pri­pra­ve­ný plniť svo­je úlo­hy hneď po vyba­le­ní z kra­bi­ce. Pove­dal by som, že ani HW ani SW nie je to, čo robí Res­pon­zIO výni­moč­ným tech­no­lo­gic­kým zaria­de­ním. Výni­moč­né je to ako jeden celok — zaria­de­nie, kto­ré je spo­ľah­li­vé, jed­no­du­ché na obslu­hu, ener­ge­tic­ky nená­roč­né a veľ­mi robust­né, pokiaľ ide o mož­nos­ti apli­ká­cii v pra­xi.

Pes­to­va­nie mari­hu­any je obrov­ský biz­nis, kto­rý hlav­ne v USA zaží­va svo­ju rene­san­ciu. Budú prá­ve títo pes­to­va­te­lia v budúc­nos­ti vašou tar­get group?

Oni už tak troš­ku sú. ☺ …Túto otáz­ku dostá­va­me pomer­ne čas­to. A to vôbec v tej­to súvis­los­ti Res­pon­zIO nepre­zen­tu­je­me. Jed­no­du­cho, keď si člo­vek pozrie para­met­re a vlast­nos­ti našej tech­no­ló­gie, povie si toto je to, čo potre­bu­jem na svo­je políč­ko. Ale tre­ba pozna­me­nať, že úpl­ne rov­na­ký zmy­sel by mala aj otáz­ka, či sa chce­me zame­rať na para­daj­ky. Pre­to­že to je jed­no. Res­pon­zIO si pora­dí s auto­ma­ti­zá­ci­ou a moni­to­rin­gom pes­to­va­nia akej­koľ­vek plo­di­ny.

ResponzIO

zaria­de­nie Res­pon­zIO, foto: Crop­tech

K Via­no­ciam ste pri­pra­vo­va­li prvé zasie­la­nie váš­ho Res­pon­zIO beta pro­duk­tu za zvý­hod­ne­nú cenu. Popíš, ako ho taký bež­ný člo­vek, kto­rý dnes žije napr. v pane­lá­ku môže využiť? Je inšta­lá­cia nároč­ná?

Je to prav­da, prvé Beta Res­pon­zIO kity už boli zákaz­ni­kom doru­če­né a pra­cu­je­me na zásiel­ke ďal­ších kusov. Štan­dard­né využi­tie v pane­lá­ku vidím v auto­ma­ti­zá­cii akvá­rií, osvet­le­nia, základ­ných zaria­de­ní, ale­bo ako sme už spo­mí­na­li, hlav­nú úlo­hu Res­pon­zIO-a v pes­to­va­ní rast­lín. Mož­nos­tí je hneď nie­koľ­ko, ak chce člo­vek pes­to­vať rast­lin­ky.

Prvá mož­nosť je tá, že člo­vek napl­no využi­je poten­ciál náš­ho zaria­de­nia a svo­ju kre­a­ti­vi­tu. Keď­že súčas­ťou základ­né­ho balíč­ka je prog­ra­mo­va­teľ­ná zásuv­ka pre 4 zaria­de­nia (230V), je mož­né pri­po­jiť naprí­klad pum­pu, osvet­le­nie, zvlh­čo­vač vzdu­chu ale­bo ven­ti­lá­ciu a všet­ky tie­to zaria­de­nia násled­ne ria­diť. V základ­nom balíč­ku dosta­ne zákaz­ník aj sadu sní­ma­čov – tep­lo­ta vody, tep­lo­ta a vlh­kosť vzdu­chu, luxme­ter, prie­to­ko­mer, pH sen­zor a za prí­pla­tok aj EC sen­zor. Tak­to si môže vys­kla­dať a zau­to­ma­ti­zo­vať svo­ju záh­rad­ku. Či už v inte­ri­é­ri, ale­bo exte­ri­é­ri.

Dru­hou mož­nos­ťou je zakú­pe­nie našej ver­ti­kál­nej ste­ny s integ­ro­va­nou ver­zi­ou Res­pon­zIO. V tom­to zaria­de­ní si člo­vek dopes­tu­je do 30 rast­lín, v troch poscho­diach.

10633489_383376308485597_971068722668293489_o

foto: FB/Croptech

Dnes už Crop­tech nie je zďa­le­ka len o hyd­ro­po­nic­kých sýs­té­moch, zame­ria­va­te sa na inte­li­gent­né ria­de­nie a moni­to­ring domác­nos­tí, akvá­rií, záhrad…Považuješ roz­ší­re­nie váš­ho zábe­ru za nevy­hnu­tý ťah? Je čis­to hyd­ro­po­nic­ký biz­nis ešte stá­le malý?

Pres­ne ako som už spo­me­nul. Mož­nos­ti pou­ži­tia nie sú obme­dze­né len na hyd­ro­pó­niu, pre­to nemá­me dôvod pre­sa­dzo­vať pou­ži­tie výluč­ne v hyd­ro­po­nic­kých sys­té­moch. A je prav­da, že aj z pohľa­du biz­ni­su sa záber mno­ho­ná­sob­ne zväč­šil.

Takis­to mno­ho ľudí ešte stá­le berie hyd­ro­pó­niu ako neja­kú for­mu zla. Potr­vá to ešte zopár rokov, kým bude akcep­to­va­ná šir­šou verej­nos­ťou.

Čo všet­ko doká­žem pro­stred­níc­tvom svo­jej apli­ká­cie z mobi­lu ovlá­dať? 

Na mobil­nej apli­ká­cii ešte pil­ne pra­cu­je­me. Ale prak­tic­ky všet­ko, čo sa dá teraz nasta­viť pomo­cou (čosko­ro doty­ko­vé­ho) disp­le­ja a tla­či­diel, je mož­né nasta­viť v mobil­nej apli­ká­cii, ale­bo pro­stred­níc­tvom webo­vé­ho roz­hra­nia. Ide hlav­ne o nasta­ve­nie roz­sa­hov poža­do­va­ných hod­nôt, alar­mov, pod­mie­nok pre spus­te­nie zaria­de­ní a ich časo­va­nie a peri­odi­ci­tu zapí­na­nia ale­bo vypí­na­nia. Ďalej sú to rôz­ne vlast­nos­ti ako zber, ucho­vá­va­nie a export name­ra­ných hod­nôt, kalib­rá­cia sen­zo­rov a rôz­ne iné nasta­ve­nia.

V budúc­nos­ti bude­me pri­dá­vať vlast­nos­ti, kto­ré prí­du ako pod­net od zákaz­ní­kov, data­bá­zy pred­na­sta­ve­ní pre pes­to­va­nie rôz­nych typov rast­lín a vše­li­čo, čo nás ešte napad­ne.

12132453_511511992338694_5862961808330453202_o

foto: FB/Croptech

Pred­po­kla­dám, že všet­ky tie­to infor­má­cie musia byť nie­kde bez­peč­ne ulo­že­né. Pou­ží­va­te na to vlast­ný Cloud?

Res­pon­zIO doká­že pra­co­vať v off­li­ne a onli­ne reži­me. Teraz beta ver­ziu tes­tu­je­me v off­li­ne reži­me s pod­po­rou pri­po­je­nia do exis­tu­jú­cej lokál­nej infra­štruk­tú­ry s webo­vým roz­hra­ním. To zna­me­ná, že dáta sú ulo­že­né v samot­nom zaria­de­ní. Avšak už máme aj inter­ný test onli­ne ver­zie ver­ti­kál­nej ste­ny, kde komu­ni­ká­cia pre­bie­ha pomo­cou clou­du. Dosta­li sme mož­nosť par­ti­ci­po­vať v prog­ra­me MS Azu­re a máme „star­tu­po­vú“ licen­ciu na 3 roky zdar­ma, tak­že vese­lo tie­to služ­by využí­va­me.

Je dnes vaša tech­no­ló­gia chrá­ne­ná paten­to­vou znač­kou, ale­bo sa nejed­ná o žiad­ne nóvum?

Nedáv­no sme poda­li pri­hláš­ku pre ochra­nu návrhu a tech­no­lo­gic­ké­ho rie­še­nia našej ver­ti­kál­nej hyd­ro­po­nic­kej ste­ny, kto­rej je Res­pon­zIO súčas­ťou. Hovo­rí­me o prie­my­sel­nom vzo­re. Res­pon­zIO ako také zatiaľ nemá zmy­sel paten­to­vať. Z hard­vé­ro­vej strán­ky ide o viac menej štan­dard­né rie­še­nie a soft­vér sa dá paten­to­vať vo veľ­mi špe­ci­fic­kých prí­pa­doch. Tam pôj­de skôr o licen­ciu.

11886115_10206604298577584_3154404898695672482_o

foto: FB/Martin Pala

V mar­ci ste zís­ka­li seed inves­tí­ciu od Neulo­gy Ven­tu­res a Micha­la Tru­ba­na vo výš­ke 250 tisíc Eur. Na čo ste tie­to penia­ze pou­ži­li?

Zatiaľ sme prak­tic­ky využi­li asi 2/3 tej­to sumy. A väč­ši­na peňa­zí išla do vývo­ja pro­duk­tu a cho­du fir­my. Posled­nú tre­ti­nu peňa­zí by sme mali pou­žiť na zabez­pe­če­nie polo-séri­ovej výro­by pro­duk­tu a na mar­ke­ting.

Tým ale nech­cem pove­dať, že 250k posta­čí. Tu sme si to v začiat­koch nie naj­lep­šie zrá­ta­li a teraz už vie­me, že hard­vé­ro­vo orien­to­va­né začí­na­jú­ce fir­my potre­bu­jú väč­ší počia­toč­ný kapi­tál.

Pred­sta­víš nám svoj tím?

Tím si môže­te pozrieť na našom webe www.croptech.com. Ale len tak v skrat­ke, Crop­Tech tvo­rí tím 6 ľudí. V našich radoch náj­de­te vyštu­do­va­ných ľudí z oblas­tí: kyber­ne­ti­ka, ume­lá inte­li­gen­cia, robo­ti­ka, a už čosko­ro dip­lo­mo­va­ný člo­vek v obo­re inte­li­gent­ných sys­té­mov. Plus oso­ba sta­ra­jú­ca sa o sales a brand evan­ge­lium.

Pova­žu­ješ Crop­tech za Impact star­tup (mení­te svet k lep­šie­mu)? 

Sna­ží­me sa. Ale k tomu potre­bu­je­me najprv sta­bi­li­zo­vať fir­mu, mať za sebou sil­nú základ­ňu zákaz­ni­kov a potom sa môže­me pus­tiť do zlep­šo­va­nia sve­ta.

10857081_425080354315192_3339162237073537040_o

foto: FB/Croptech

Kde vidíš Crop­tech o 5 rokov?

Vša­de kam pozrieš. Verím, že už bude na sve­te aj Res­pon­zIO II a jeho prie­my­sel­ná ver­zia.

Múd­rosť na záver?

Rob­me tak, aby dob­re bolo.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Martin Pala

Pridať komentár (0)