Mar­tina Maš­le­jová: Žena si svoju pozí­ciu v muž­skom kolek­tíve určuje sama

robime.it / 3. mája 2016 / Rozhovory

Mar­tina Maš­le­jová pra­cuje v Sli.do na pozí­cii pro­duk­to­vého mana­žéra, kde vyvíja webovú apli­ká­ciu pre inte­rak­ciu na kon­fe­ren­ciách a even­toch. Vďaka apli­ká­cii môžu orga­ni­zá­tori zís­ka­vať otázky z pub­lika alebo zbie­rať feed­back. Dávajú tak mož­nosť všet­kým účast­ní­kom zapo­jiť sa do dis­ku­sie a uro­biť podu­ja­tie inte­rak­tív­nej­ším. Vytrva­losť a nasa­de­nie, ktoré potre­buje pri svo­jej práci, si buduje vo voľ­nom čase pra­vi­del­ním behá­va­ním. Miluje behy na dlhé trate a riadi sa hes­lom „keď nevlá­dzeš, tak pri­daj“. Má rada špa­niel­činu a tem­pe­ra­ment stred­nej Ame­riky, ktorú pre­ces­to­vala minulý rok.

Čo vlastne v IT robíš? Kedy a kde si s IT začala?

V IT som začala pra­co­vať cel­kom náhodne. Po ukon­čení vyso­kej školy a 5 rokoch pra­cov­ných skú­se­ností som sa roz­ho­do­vala čo ďalej, a dostal sa ku mne člá­nok o Micha­lovi Štenc­lovi a jeho spo­loč­nosti Sygic. Bol to pre mňa fas­ci­nu­júci prí­beh o tom, ako aj na Slo­ven­sku môžu vznik­núť pro­jekty a pro­dukty s glo­bál­nym dosahom.Poslala som živo­to­pis a po nie­koľ­kých kolách poho­vo­rov som nastú­pila do Sygicu na pozí­ciu pro­duk­to­vého mana­žéra. Mala som mož­nosť pra­co­vať na via­ce­rých pro­jek­toch a v tímoch, ktoré mi pomá­hali roz­ši­ro­vať moje IT vedo­mosti a schop­nosti. Záro­veň boli pre mňa kole­gyne a kole­go­via dru­hou rodi­nou, čo je pri práci veľmi dôle­žité – dôve­ro­vať si navzá­jom a vedieť sa jeden na dru­hého obrá­tiť.

Momen­tálne je pre mňa tou rodin­kou Sli.do už tak­mer rok. Náš pro­dukt pou­ží­vajú zákaz­níci po celom svete, a to je pre nás veľ­kou moti­vá­ciou. Keď vidíte, ako váš pro­dukt posúva kon­fe­ren­ciu alebo aký­koľ­vek event na vyš­šiu úro­veň, je to veľký pocit zados­ťu­či­ne­nia a záro­veň hnací motor.

Samoz­rejme, že to nejde bez zakop­nutí, ale práve neús­pe­chy nás posú­vajú dopredu, lebo nás učia robiť pro­dukt ešte lep­ším. Okrem pro­duktu je pre nás pri­ro­dzené aj to, že neus­tále pra­cu­jeme sami na sebe, vylep­šu­jeme tímovú spo­lu­prácu a nikdy nie sme spo­kojní. :-) Pre­tože stále to môže byť lep­šie a lep­šie – je to nekon­čiaci pro­ces.

medzinárodný-deň-žien-v-IT-1-2

Akú pozí­ciu má žena pra­cu­júca v IT v stále pre­važne muž­ských kolek­tí­voch?

Žena si svoju pozí­ciu v muž­skom kolek­tíve určuje sama – tým, ako pochopí spô­sob ich uva­žo­va­nia, rie­še­nia prob­lé­mov či pre­ží­va­nia rôz­nych situ­ácií. Musí vedieť pove­dať veci na rovinu a jasne. Záro­veň by mala ostať sama sebou, nakoľko patrí do IT práve pre svoje žen­ské vlast­nosti. Vytvára pries­tor na dia­lóg, je ochotná a schopná dohod­núť sa, vníma potreby kli­en­tov a pri­náša im rie­še­nia. Veľa firiem si tento aspekt uve­do­muje aženy v IT sa budú skôr stre­tá­vať s pozi­tív­nou dis­kri­mi­ná­ciou. Ak ako kan­di­dátky na IT pozí­cie budú vedo­mostne a skú­se­nostne rov­nako vyba­vené ako muž­skí kan­di­dáti, firmy ich budú pre­fe­ro­vať s cie­ľom vytvá­rať vyvá­žené tímy.

Čo by si pora­dila dneš­ným rodi­čom, ktorí chcú pre svoje dcéry to naj­lep­šie. Poslať ich alebo nepos­lať do IT? Čím a kedy začať?

Rodi­čia by im mali ponúk­nuť via­ceré mož­nosti sme­ro­va­nia v živote a zis­tiť, v čom vyni­kajú a na čo majú talent. A potom ich pod­po­ro­vať v tom, čo je im najb­liž­šie. Oblasť IT neza­ru­čuje sama o sebe úspech pokiaľ k tomu žena neink­li­nuje. Ale to koniec kon­cov platí pri akej­koľ­vek čin­nosti či práci.

Zdroj: robime.it, zdroj foto­gra­fií: robime.it

Pridať komentár (0)