Mar­ti­nus — pred­plaťte si pol roka prí­be­hov!

Rišo Néveri / 20. septembra 2015 / Tools a produktivita

Mar­ti­nus pri­šiel s novin­kou vo svete kníh­ku­pec­tiev. Začal ponú­kať pred­platné na knihy! Pred­platné je na pol roka, počas kto­rého budete dostá­vať knižky každý mesiac.

Prvá knižka dorazí pred­pla­ti­te­ľom už v oktobri. Knižky na pred­platné vybe­rajú úspešní slo­váci podľa vlast­ného vkusu. Čita­te­lia si vyberú z troch dru­hov pred­plat­ného — Slo­ven­ská kva­lita (odpo­rúča Tomáš Ulej), Sve­tová kvalita(odporúča Dado Nagy) a — pre nás star­tu­pis­tov asi naj­re­le­van­tnej­šie pred­platné, Knihy o biz­nise (odpo­rúča Michal Tru­ban).

Cena pred­plat­ného je rôzna, no počas tých 6 mesia­cov dosta­nete knihy, kto­rých bežná cena pre­vy­šuje hod­notu pred­plat­ného. Pred­platné si môžete objed­nať naj­ne­skôr do 5. októbra 2015 a prvú knižku dosta­nete už počas toho mesiaca. Ďaľ­šie knižky budete dostá­vať raz za každý nasle­du­júci mesiac. Jed­not­livé tituly sú prek­va­pe­nie, ktoré vybe­rajú osob­nosti, pred­pla­ti­teľ teda nevie, aký titul dostane. 

Knižky, ktoré vrámci pred­plat­ného dosta­nete nie je možné vrá­tiť, či vyme­niť, takže ostáva mož­nosť — v prí­pade, že ju už máte, daro­vať ( nebu­dete ju predsa pre­dá­vať :) ). Čo sa týka kom­bi­ná­cie via­ce­rých pred­plat­ných, Mar­ti­nus túto mož­nosť povo­ľuje. Po ukon­čení 6 mesia­cov pred­plat­ného budete infor­mo­vaný o mož­nosti pred­plat­ného, zatiaľ však nevieme, či bude výber pokra­čo­vať rov­na­kými osob­nos­ťami, alebo si pre nás Mar­ti­nus pri­chystá novú par­tiu :).

Pridať komentár (0)