Mazda RX-9, ďalší Wan­kel už čoskoro?!

rufus / 28. októbra 2015 / Tools a produktivita

Mazda je prie­kop­ní­kom vo svete rotač­ných moto­rov. Treba pove­dať, že ich zau­jí­mavá kon­štruk­cia a vysoký výkon s malým obje­mom majú svoju daň. Ňou je spo­ľah­li­vosť a nároč­nosť na údržbu. No ide o tech­nické lahôdky, ktoré každý milov­ník rých­lych kolies určite vie oce­niť. A Mazda RX-9 vyzerá ako poriadne chrum­kavý nástupca!

BOLO NA ČASE

O aute, ktoré by malo pod kapo­tou Wan­kel sa hovorí už poriadne dlho. Naj­zná­mej­šími modelmi japon­skej auto­mo­bilky boli RX-7 a nepo­chybne aj RX-8. Mazdy RX-8 môžeme stre­tá­vať na našich ces­tách rela­tívne bežne aj dnes. Jaz­denú Mazdu RX-8 v sluš­nom stave môžete zohnať už za 5 000 eur, pri­tom ide o auto, ktoré má maxi­málku cez 220 km/h a na stovku to dá len za niečo viac ako 7 sekúnd. To sú naozaj fan­tas­tické para­metre a v podob­ných šľa­pa­jach má pokra­čo­vať aj nástupca.

Nová Mazda RX-9 by mala prísť ako kon­cept už na auto­sa­lóne v Tokiu, séri­ová ver­zia by mala prísť v roku 2017. Bodaj by. Nie je to však cel­kom isté. Vzhľa­dom na kom­pli­ko­vaný tech­nický vývoj a pre­dov­šet­kým prí­sne emisné normy celý pro­ces možno pre­dĺžia. Pôvodne sa hovo­rilo o roku 2020 a to je aj cel­kom reálny ter­mín. Šlo by o skvelé mar­ke­tin­gové nača­so­va­nie, Mazda v tom roku osla­vuje okrúh­lych 100 rokov a v Japon­sku sa budú konať aj Olym­pij­ské hry. Čo môžeme čakať? Tech­nické detaily ešte nie sú vôbec známe, ide len o dohady.

Objem agre­gátu sa však kvôli prí­snej­ším emis­ným nor­mám určite zníži a tak­mer istotne pri­budne elek­tro­mo­tor. Budú tu prav­de­po­dobne dve 0,8 lit­rové komory, výkon celej sústavy má byť výrazne vyšší, ako to bolo pri RX-8. Tu to má byť až 456 kon­ských síl. Aj podľa prvých skíc vyzerá nová RX-9 viac než sľubne, atrak­tívna a dravá línia si jed­no­značne nájde množ­stvo fanú­ši­kov. Wan­kel vie napriek svo­jim nedos­tat­kom roz­bú­šiť každé jedno srdce.

zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)