Mer­ce­des-Benz sa púšťa do súboja s Tes­lou na poli domá­cich baté­rií

Lukáš Timko / 13. júna 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Tesla je výni­moč­nou spo­loč­nos­ťou čo sa týka elek­tric­kých áut, no na tomto poli už má via­cero tak­mer rov­no­cen­ných kon­ku­ren­tov. S jej naj­nov­ším pro­duk­tom — veľ­ko­ka­pa­citné baté­rie do domác­nosti, ktoré si môžete pri­pev­niť na stenu, ide súpe­riť starý známy kon­ku­rent.

A tak sa na scénu dostáva Daim­ler — nemecký kon­glo­me­rát, ktorý plá­nuje ponú­kať domáce baté­rie so znač­kou Mer­ce­des-Benz. Pre­dá­vať ich začne ich dcér­ska spo­loč­nosť Accu­mo­tive už tento sep­tem­ber.

Články baté­rie od Mer­ce­desu sú podobne ako tie od Tesly pôvodne určené do áut. Okrem toho sú navr­hnuté tak, aby doká­zali cez noc ucho­vať solárnu ener­giu a využiť ju, keď ju budete naj­viac potre­bo­vať. Spo­loč­nosť naz­na­čila, že bude možné skom­bi­no­vať osem člán­kov, pri­čom každý z nich má výkon 2.5 kWh. S maxi­mál­nou kapa­ci­tou 20 kWh sú tieto baté­rie vhodné nie len do domác­nosti, ale aj na pod­ni­ka­teľ­ské využi­tie. Tak­tiež spo­loč­nosť Daim­ler plá­nuje poskyt­núť svo­jim naj­väč­ším kli­en­tom mož­nosť vyso­ko­ka­pa­cit­ných úlo­žísk s mož­nos­ťou vlast­nej kon­fi­gu­rá­cie.

Spo­loč­nosť Tesla sa teší obrov­skému záujmu o ich Power­walls, takže vstup Mer­ce­desu na trh len pod­porí dopyt po tomto type pro­duktu a ďal­šia kon­ku­ren­cia určite nezaš­kodí. Síce cenu, ktorú dáte za domáce baté­rie od Mer­ce­desu nevieme, ale tie od Tesly začí­najú na úrovni 3,500 dolá­rov.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)