Mer­ce­des-Benz sa púš­ťa do súbo­ja s Tes­lou na poli domá­cich baté­rií

Lukáš Timko / 13. júna 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Tes­la je výni­moč­nou spo­loč­nos­ťou čo sa týka elek­tric­kých áut, no na tom­to poli už má via­ce­ro tak­mer rov­no­cen­ných kon­ku­ren­tov. S jej naj­nov­ším pro­duk­tom — veľ­ko­ka­pa­cit­né baté­rie do domác­nos­ti, kto­ré si môže­te pri­pev­niť na ste­nu, ide súpe­riť sta­rý zná­my kon­ku­rent.

A tak sa na scé­nu dostá­va Daim­ler — nemec­ký kon­glo­me­rát, kto­rý plá­nu­je ponú­kať domá­ce baté­rie so znač­kou Mer­ce­des-Benz. Pre­dá­vať ich začne ich dcér­ska spo­loč­nosť Accu­mo­ti­ve už ten­to sep­tem­ber.

Člán­ky baté­rie od Mer­ce­de­su sú podob­ne ako tie od Tes­ly pôvod­ne urče­né do áut. Okrem toho sú navr­hnu­té tak, aby doká­za­li cez noc ucho­vať solár­nu ener­giu a využiť ju, keď ju bude­te naj­viac potre­bo­vať. Spo­loč­nosť naz­na­či­la, že bude mož­né skom­bi­no­vať osem člán­kov, pri­čom kaž­dý z nich má výkon 2.5 kWh. S maxi­mál­nou kapa­ci­tou 20 kWh sú tie­to baté­rie vhod­né nie len do domác­nos­ti, ale aj na pod­ni­ka­teľ­ské využi­tie. Tak­tiež spo­loč­nosť Daim­ler plá­nu­je poskyt­núť svo­jim naj­väč­ším kli­en­tom mož­nosť vyso­ko­ka­pa­cit­ných úlo­žísk s mož­nos­ťou vlast­nej kon­fi­gu­rá­cie.

Spo­loč­nosť Tes­la sa teší obrov­ské­mu záuj­mu o ich Power­walls, tak­že vstup Mer­ce­de­su na trh len pod­po­rí dopyt po tom­to type pro­duk­tu a ďal­šia kon­ku­ren­cia urči­te nezaš­ko­dí. Síce cenu, kto­rú dáte za domá­ce baté­rie od Mer­ce­de­su nevie­me, ale tie od Tes­ly začí­na­jú na úrov­ni 3,500 dolá­rov.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)