Mer­ce­des pred­sta­vu­je May­bach Visi­on 6 — jeden z naj­zau­jí­ma­vej­ších kon­cep­tov desať­ro­čia

Linda Cebrová / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

Novin­ka s retro­ná­dy­chom z diel­ne Mer­ce­de­su ti vyra­zí dych, aj keď ťa autá vôbec nezau­jí­ma­jú.

Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi začal Mer­ce­des-Benz postup­ne odha­ľo­vať nový kon­cept urče­ný pre toh­to­roč­nú pre­hliad­ku auto­mo­bi­lo­vých skvos­tov v ame­ric­kom Mon­trey. Krát­ko po úni­ku vizu­álu dlho oča­ká­va­né­ho kupé auto­mo­bil­ka zve­rej­ni­la prvé infor­má­cie pre všet­kých nedoč­kav­cov.

Ofi­ciál­ny názov čerstvej novin­ky je Visi­on Mer­ce­des May­bach 6, čo pod­ľa nie­kto­rých názna­kov malo odka­zo­vať na dĺž­ku auta. Aj keď sa Mer­ce­des urči­te sna­žil, na pre­ko­na­nie dĺž­ky Rolls-Roy­ce Phan­tom Cou­pé mu chý­ba ešte naj­me­nej 100 mm. Finál­na dĺž­ka 5,700 mm však zrej­me mno­hým boha­te posta­čí. Čer­ve­no lako­va­ný kon­cept so šír­kou 2,100 mm a výš­kou 1,328 mm dosa­hu­je aj tak v skut­ku veľ­ko­le­pé pro­por­cie.

m5Done­dáv­na bol veľ­kou nezná­mou pohon auta. Mer­ce­des však prí­liš nešo­ko­val keď ozná­mil, že kupé bude kom­plet­ne pohá­ňa­né elek­tri­nou. Prek­va­pe­ním skôr bolo zis­te­nie, že v aute majú pra­co­vať hneď šty­ri synch­rón­ne elek­tro­mo­to­ry, a to kaž­dý pre jed­no kole­so. Ich cel­ko­vý výkon je 750 koní, čer­pa­jú­cich ener­giu z baté­rií umiest­ne­ných pod pod­la­hou. Novin­kou je aj vyso­ko efek­tív­ne nabí­ja­nie, vďa­ka kto­ré­mu už po 5 minú­tach auto bez prob­lé­mov prej­de oko­lo 100 kilo­met­rov.

V útro­bách May­bach 6 sa skrý­va naozaj obdi­vu­hod­ná sila, vďa­ka kto­rej je vozid­lo schop­né zrých­liť z 0 – 100 km/h za menej ako šty­ri sekun­dy. Maxi­mál­na rých­losť je však elek­tro­nic­ky obme­dze­ná na 250 km/h, pri vyš­šom tem­pe by sa baté­rie už prí­liš rých­lo vybí­ja­li.

m6Čo sa týka ele­gant­ných tva­rov, May­bach 6 vzdá­va hold ére nad­ča­so­vých aero­dy­na­mic­kých kupé. Prá­ve na ne odka­zu­je svo­jou naozaj dlhou kapo­tou a níz­kou silu­e­tou. Túto retro­kon­cep­ciu však dopl­ňu­jú moder­né detai­ly. Obria mas­ka chla­di­ča sa inšpi­ro­va­la pru­ho­va­ný­mi oblek­mi a pod­ľa dizaj­né­rov je rein­trep­re­tá­ci­ou masiek mer­ce­de­sov. Nepre­hliad­nu­teľ­né sú však aj 24 pal­co­vé kole­sá spo­lu s vyklá­pa­cí­mi dve­ra­mi.

m3
Veľ­mi futu­ris­tic­ky je poňa­tý aj inte­ri­ér, ofi­ciál­ne je urče­ný pre 2+2 oso­by. Palub­ná doska tu ply­nu­le pre­chá­dza do seda­čiek. Na mate­riá­loch Mer­ce­des na prvý pohľad nešet­ril, pou­ži­tá je naprí­klad jem­ná koža ale­bo dre­ve­né oblo­že­nie. Vo vnút­ri hyper­mo­der­né­ho inte­ri­é­ru náj­deš aj obrov­ský disp­lej s pre­mie­ta­ním na čel­né sklo. Špe­cia­li­tou sú aj sen­zo­ry zis­ťu­jú­ce život­né fun­kcie posád­ky, kto­ré na zákla­de poskyt­nu­tých dát upra­vu­jú kli­ma­ti­zá­ciu ale­bo zapnú masáž­nu fun­kciu seda­diel.

Ďal­šie čid­lá sní­ma­jú inten­zi­tu svet­la ale aj far­bu oble­če­nia posád­ky, pod­ľa toho sa násled­ne upra­ví osvet­le­nie vo vnút­ri kupé. Odpo­veď na naj­dô­le­ži­tej­šiu otáz­ku, či sa May­bach 6 dosta­ne do výro­by je stá­le len vo hviez­dach. Šéf­di­zaj­nér Daim­ler Gor­den Wage­ner len skon­šta­to­val, že Vison Mer­ce­des- May­bach 6 je okúz­ľu­jú­ce kupé, pred­sta­vu­jú­ce to naj­lep­šie z luxu­su.

zdroj:mercedes-benz.com, theverge.com zdroj foto­gra­fií: mercedes-benz.com

Pridať komentár (0)