Mer­ce­des pred­sta­vuje May­bach Vision 6 — jeden z naj­zau­jí­ma­vej­ších kon­cep­tov desať­ro­čia

Linda Cebrová / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

Novinka s retro­ná­dy­chom z dielne Mer­ce­desu ti vyrazí dych, aj keď ťa autá vôbec nezau­jí­majú.

Pred nie­koľ­kými dňami začal Mer­ce­des-Benz postupne odha­ľo­vať nový kon­cept určený pre toh­to­ročnú pre­hliadku auto­mo­bi­lo­vých skvos­tov v ame­ric­kom Mon­trey. Krátko po úniku vizu­álu dlho oča­ká­va­ného kupé auto­mo­bilka zve­rej­nila prvé infor­má­cie pre všet­kých nedoč­kav­cov.

Ofi­ciálny názov čerstvej novinky je Vision Mer­ce­des May­bach 6, čo podľa nie­kto­rých názna­kov malo odka­zo­vať na dĺžku auta. Aj keď sa Mer­ce­des určite sna­žil, na pre­ko­na­nie dĺžky Rolls-Royce Phan­tom Coupé mu chýba ešte naj­me­nej 100 mm. Finálna dĺžka 5,700 mm však zrejme mno­hým bohate postačí. Čer­veno lako­vaný kon­cept so šír­kou 2,100 mm a výš­kou 1,328 mm dosa­huje aj tak v skutku veľ­ko­lepé pro­por­cie.

m5Done­dávna bol veľ­kou nezná­mou pohon auta. Mer­ce­des však prí­liš nešo­ko­val keď ozná­mil, že kupé bude kom­pletne pohá­ňané elek­tri­nou. Prek­va­pe­ním skôr bolo zis­te­nie, že v aute majú pra­co­vať hneď štyri synch­rónne elek­tro­mo­tory, a to každý pre jedno koleso. Ich cel­kový výkon je 750 koní, čer­pa­jú­cich ener­giu z baté­rií umiest­ne­ných pod pod­la­hou. Novin­kou je aj vysoko efek­tívne nabí­ja­nie, vďaka kto­rému už po 5 minú­tach auto bez prob­lé­mov prejde okolo 100 kilo­met­rov.

V útro­bách May­bach 6 sa skrýva naozaj obdi­vu­hodná sila, vďaka kto­rej je vozidlo schopné zrých­liť z 0 – 100 km/h za menej ako štyri sekundy. Maxi­málna rých­losť je však elek­tro­nicky obme­dzená na 250 km/h, pri vyš­šom tempe by sa baté­rie už prí­liš rýchlo vybí­jali.

m6Čo sa týka ele­gant­ných tva­rov, May­bach 6 vzdáva hold ére nad­ča­so­vých aero­dy­na­mic­kých kupé. Práve na ne odka­zuje svo­jou naozaj dlhou kapo­tou a níz­kou silu­e­tou. Túto retro­kon­cep­ciu však dopl­ňujú moderné detaily. Obria maska chla­diča sa inšpi­ro­vala pru­ho­va­nými oblekmi a podľa dizaj­né­rov je rein­trep­re­tá­ciou masiek mer­ce­de­sov. Nepre­hliad­nu­teľné sú však aj 24 pal­cové kolesá spolu s vyklá­pa­cími dve­rami.

m3
Veľmi futu­ris­ticky je poňatý aj inte­riér, ofi­ciálne je určený pre 2+2 osoby. Palubná doska tu ply­nule pre­chá­dza do seda­čiek. Na mate­riá­loch Mer­ce­des na prvý pohľad nešet­ril, pou­žitá je naprí­klad jemná koža alebo dre­vené oblo­že­nie. Vo vnútri hyper­mo­der­ného inte­ri­éru náj­deš aj obrov­ský disp­lej s pre­mie­ta­ním na čelné sklo. Špe­cia­li­tou sú aj sen­zory zis­ťu­júce životné fun­kcie posádky, ktoré na základe poskyt­nu­tých dát upra­vujú kli­ma­ti­zá­ciu alebo zapnú masážnu fun­kciu seda­diel.

Ďal­šie čidlá sní­majú inten­zitu svetla ale aj farbu oble­če­nia posádky, podľa toho sa následne upraví osvet­le­nie vo vnútri kupé. Odpo­veď na naj­dô­le­ži­tej­šiu otázku, či sa May­bach 6 dostane do výroby je stále len vo hviez­dach. Šéf­di­zaj­nér Daim­ler Gor­den Wage­ner len skon­šta­to­val, že Vison Mer­ce­des- May­bach 6 je okúz­ľu­júce kupé, pred­sta­vu­júce to naj­lep­šie z luxusu.

zdroj:mercedes-benz.com, theverge.com zdroj foto­gra­fií: mercedes-benz.com

Pridať komentár (0)