Mesiac pra­co­vali úplne nahí! Neve­rili by ste, koľko im to pri­nieslo výhod…

Michal Sorkovský / 5. apríl 2015 / Tools a produktivita

Expe­ri­ment, s kto­rým pri­šiel tím z The Bold Ita­lic mal za úlohu zlep­šiť komu­ni­ká­ciu, kre­a­ti­vitu, poro­zu­me­nie a pro­duk­ti­vitu celého pra­cov­ného kolek­tívu. Inými slo­vami išlo o pokus, ktorý mal využiť výhody „open-office“ naplno. 

Trend open-office, ktorý odstrá­nil steny z pra­cov­ných pries­to­rov vzni­kol v Sili­con Val­ley a postu­pom času sa roz­ší­ril po celom svete. Spo­čiatku sa o tomto trende hovo­rilo ako o úžas­nej ino­vá­cií, keďže mal zlep­šiť pohodu ako aj pro­duk­ti­vitu pra­cov­ného tímu. Časom sa ale začali obja­vo­vať množ­stvá člán­kov, ktoré hovo­ria o jeho nevý­ho­dách. Nedos­ta­tok súkro­mia a neus­tále pre­ru­šo­va­nie vraj spô­so­bujú to, že si ľudia svoju prácu rad­šej spra­via doma. Ale čo keď chý­ba­júce steny, odde­ľu­júce jed­not­li­vých čle­nov tímu, nie sú tím, čo naozaj kazí pohodu v kolek­tíve? To sa roz­hodli zis­tiť čle­no­via tímu The Bold Ita­lic, ktorí počas celého marca pra­co­vali úplne nahí. 

Ako to vyzerá, keď z officu zmizne ďal­šia bari­éra v podobe šiat? Prvá reak­cia čle­nov tímu, ktorí zis­tili, že ich čaká mesiac v práci bez oble­če­nia bola samoz­rejme nesú­hlas. Nasle­do­vali reči o tom, kto ako dlho už nebol v posil­ňovni, no nako­niec sa aj tak celý tím stre­tol dru­hého marca úplne nahý. Trvalo vraj pri­bližne hodinu, kým celá situ­ácia pre­stala byť nepri­ro­dzená a zme­nila sa na úžasnú. Už po pár dňoch sa stala nahota úplne nor­mál­nou vecou pre kaž­dého člena kolek­tívu a dosta­vili sa aj výhody, ktoré sľu­buje open-office.

V office pano­vala úplne iná atmo­sféra, ľudia boli veselší a zlep­šili sa medzi nimi vzťahy. Z toho vyplý­vali aj dal­šie výhody, ako naprí­klad spo­ločné objed­ná­va­nie pizze a ľudia pre­stali tak skoro ukte­kať z práce domov. Samoz­rejme sa tiež zvý­šili účty za kúre­nie, ale to bola pri­ja­teľná obeta za vyš­šiu kre­a­ti­vitu a samoz­rejme aj pro­duk­ti­vitu celého tímu. 

Ľudia z tímu z The Bold Ita­lic vrelo odpo­rú­čajú nahotu pre každý office, ktorý pri­chá­dza o kre­a­ti­vitu a v kto­rom panuje nudná atmo­sféra. Dúfajú, že sa im podarí inšpi­ro­vať nie­koho ďal­šieho a že takto pomôžu mno­hým ďal­ším frus­tro­va­ným zamest­nan­com. Na záver pri­dá­vam ešte fotku foto­grafa, ktorý sa odmie­tol vyzliecť a tak bol pri­nú­tený nosiť celý mesiac toto „úžasné“ tričko. 

Free your geni­tals, free your mind! 

zdroj: thebolditalic.com

Pridať komentár (0)