Met­ro­poly býva­lého východ­ného bloku lákajú digi­tál­nych nomá­dov

Marianna Mikešová / 11. novembra 2016 / Business

Digi­tálni nomádi sú pro­duk­tívni ľudia, kto­rým nevo­nia kla­sická kor­po­rátna práca. Hľa­dajú alter­na­tívny spô­sob obživy, ktorý si vďaka inter­netu vedia zabez­pe­čiť kde­koľ­vek na svete. Dlho boli pre nich najat­rak­tív­nej­šími mes­tami Indo­né­zia či Thaj­sko, no podľa aktu­ál­nych tren­dov sa zdá, že si obľú­bili aj mestá v stred­nej a východ­nej Európe. 

Sieť digi­tál­nych nomá­dov ras­tie rake­to­vou rých­los­ťou. Novou exo­ti­kou pre nomá­dov z celého sveta sa stali aj európ­ske kra­jiny býva­lého východ­ného bloku, ktoré pre­šli v posled­ných rokoch veľ­kou trans­for­má­ciou. Sú to moderné európ­ske cen­trá s níz­kymi nákladmi na život. V porov­naní so západ­nými met­ro­po­lami, ako Lon­dýn či Paríž, dosa­hujú porov­na­teľnú kva­litu života, výborné kul­túrne vyži­tie a moderný biz­nis drive. Podľa porov­ná­vača život­ných nákla­dov Num­beo pri­tom často za polo­vičné sumy. Vo sve­to­vom reb­ríčku Digi­tal Nomad List sa Buda­pešť nachá­dza na čele a Praha obsa­dila tre­tiu priečku.

Tento trend potvr­dzuje to aj digi­tálny nomád Alle­san­dro, ktorý je z Talian­ska a strá­vil rok v Buda­pešti. „Bolo pre mňa rela­tívne ľahké nájsť si job ako help desk assis­tant, keďže firma hľa­dala talian­sky hovo­ria­cich ľudí. Pra­co­val som dokonca v tíme so samými Talianmi. Pre­fe­ro­val som part time job, avšak full time by pokojne pokryl životné náklady a život podobný tomu západ­nému,“ pove­dal Alle­sanro. Podľa porov­ná­vača pla­tov Pay­lab je prie­merný hrubý mesačný plat v Buda­pešti 1 230 eur a v Prahe 1 345 eur. Pre porov­na­nie v Bra­ti­slave sa prie­merne zarába 1 400 eur.

pen

Foto: carryology.com

Tal­linn je digi­tál­nym nebom pre e-pod­ni­ka­te­ľov

Ďal­šou význam­nou des­ti­ná­ciou je hlavné mesto Estón­ska Tal­linn, pre­tože pod­ni­ka­te­ľom na ces­tách posky­tuje pro­fe­si­onálny digi­tálny sup­port pre ich busi­ness. Estón­sko je popu­lárne vďaka e-resi­dency prog­ramu, ktorý láka zahra­nič­ných pod­ni­ka­te­ľov, aby si v ich kra­jine vytvo­rili vir­tu­álne sídlo. Digi­ta­li­zá­cia štát­nej a verej­nej správy a smart tech­no­ló­gie umož­ňujú efek­tívne ria­diť biz­nis aj z note­bo­oku na pláži. Umož­ňujú online daňové pri­zna­nie, remote admi­ni­stra­tion online či mož­nosť zria­diť si účty v nie­koľ­kých cudzích menách naraz.

Marko Kažić je digi­tálny nomád zo Srb­ska a žil 3 roky v Európe, Rucku a Ázii. Aj on sa roz­ho­dol zare­gis­tro­val svoju firmu Zamp­hyr v Estón­sku. „Bene­fit je jasný — niž­šie dane, prí­stup na trh EÚ, ale hlavne trans­pa­ren­tnosť a bez­peč­nosť, ktorú e-resi­dency obnáša, čo nemožno pove­dať o pro­ce­soch v Srb­sku. Platby kre­dit­nými kar­tami sú v Srb­sku prak­ticky nemožné a nie je to iba vec meny,“ vysvet­lil Marko.

tallinn-reisen

Foto: blick.ch

Porov­naj si svoj plat so štan­dar­dom

Aby sa nomádi vedeli lep­šie zorien­to­vať v daných reáliách, medzi­ná­rodný porov­ná­vač pla­tov Pay­lab zve­rej­nil prie­merné mesačné platy zamest­nan­cov vo vybra­ných hlav­ných mes­tách východ­nej Európy. Porov­na­nie uka­zuje, že medzi jed­not­li­vými kra­ji­nami sú v príj­moch značné roz­diely, a to najmä v Balt­ských kra­ji­nách.

blabla

Zdroje pre Pay­lab: Slo­vin­sko – Placa.si, Slo­ven­sko – Platy.sk, Česká repub­lika – Platy.cz, Maďar­sko – Fizetesek.hu, Chor­vát­sko – MojaPlaca.hr, Estón­sko – Palgad.ee, Bosna a Her­ce­go­vina – Plata.ba, Litva – Manoalga.lt, Lotyš­sko– Algas.lv, Srb­sko – InfoPlate.rs

Kto sú digi­tálni nomádi?

Nomád­stvo je vhodné ako sezónny reset aj dlho­dobý lifes­tyle a je alte­ran­tí­vou ku kla­sic­kému spô­sobu práce. Nezna­mená to však, že všetci nomádi sú fre­e­lan­ceri. Mnoho z nich pra­cuje pre domov­ské kor­po­rá­cie na ces­tách a zamest­ná­va­te­lia im vychá­dzajú v ústrety mož­nos­ťou rôz­nych foriem pra­cov­ných úväz­kov.

simon_working_train_austria

Foto: neverendingvoyage.com

Nie­kto­rým ľuďom tiež vyho­vuje nára­zová alebo sezónna práca, kto­rou si dokážu zabez­pe­čiť živo­by­tie po zvy­šok roka, ak potom žijú v kra­ji­nách, kde sú nízke životné náklady. Z nomá­dov tiež vyrastá silná gene­rá­cia star­tu­pis­tov a e-pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa orga­ni­zo­vane stre­tá­vajú na even­toch v rôz­nych met­ro­po­lách. Exis­tujú tiež rôzne pro­jekty, ako anp­rí­klad Remote Year, kde môžu digi­tálni nomádi spo­ločne za jeden rok pre­ces­to­vať svet a pra­cujú na diaľku.

Mladá gene­rá­cia pra­cu­jú­cich si chce uží­vať peniaze a život teraz a neod­kladá ich na dôcho­dok. Digi­tálni nomádi však nie sú iba mladí bez záväz­kov, ale aj zrelí ľudia, ktorí potre­bo­vali zmenu, alebo chceli roz­be­hnúť niečo vlastné. Keď neja­kého v meste stret­neš a budú sa ťa pýtať na kavia­reň s dob­rou kávou a wifi, pobudni s ním a určite sa dozvieš veľa zau­jí­ma­vostí.

Zdroj článku: paylab.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: neverendingvoyage.com/ecim2016budapest.com

Pridať komentár (0)